Wyša šula Slepo

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
rjadownja 10a: Nico Czerman, Tom Gleisberg, Felix Göbel, Mario Heinze, Julian Kaschub, Paul Kisza, Tom Kliemand, Yannick Lachmann, Jonny Richter, Bastian Rinnert, Hendrik Rudolph, Danny Vogt, Enrico Zweigle, Anna Lena Behning, Anna Hanusch, Jasmin Holz, Michelle Metan, Emily Rulka, Vanessa Werner; rjadownja 10b: Theresa Buchheim, Jessica Delius, Lara Marie Helbig, Jenny Hundt, Luisa Just, Niklas Knobloch, Jessica Lehnik-Habrink, Maiga Lerche, Paula Oehme, Jona­than Paulo, Marcus Pomren­ke, Marie Sergon, Clementine Sperling, Hannes Starik, Lukas Zeisig; rjadownja 9: Rebecca Friemel, Luka Hambitzer, Peter Lorenz, Francesco Möser, Johnny Rossius, Melanie Schneider Foto: Joachim Rjela

Wyša šula Kulow

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
rjadownja 10a: Paulina Dubau, Anne Hansetz, Julia Hesse, Jenny Hilprecht, Tina Jannasch, Nico Jurisch, Fabian Kluth, Jadwiga Kokel, Ludwig Latta, Michael Madysa, Franziska Mitzenheim, Felix Peschel, Niklas Richter, Manuel Riebke, Maria Riedel, Emely Schieber, Jonas Schimann, Sabrina Serbin, Deborah Wels; rjadowniska wučerka: Angelika Čornakowa; rjadownja 10b: Maria-Theresia Brückner, Lucas Bucke, Nina Dirsat, Alexander Grohmann, Gina-Marie Huschmann, Sarah Kopf, Lisa-Marie Lodni, Luisa Massny, Linda Modsching, Julian Pieprz, Christoph Rettig, Kristin Schultz, Rudolf Schultz, Maximilian Walther, Anna-Maria Wels, Tim Wunderlich; rjadowniska wučerka: Marion Schöne; rjadownja 9: Dominique Bahn, Oliver Gemsleben, Felix Gruben, Max Illner, Paul Lam­beck, Christopher Liebmann, Sahra Niebl, Max Petschick, Lucas Pink, Alexander Wolfram; rjadowniska wučerka: Uta König Foto: Martina Arlt

Po puću w Serbskim domje

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

Holcy Ralbičanskeje wyšeje šule wosebity projektowy dźeń přewjedli

Budyšin (BW/SN). Z powołanskimi móžnosćemi w serbskich institucijach w Budyskim Serbskim domje zeznajomichu so wčera holcy Serbskeje wyšeje šule Ralbicy. K tomu mějachu cyłe dopołdnjo chwile. Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž a zamołwita za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Regina Krawcowa móže­štaj­ dohromady dźewjeć holcow witać.

Po krótkim wodźenju po Serbskim domje rozdźělichu so holcy do mjeńšich skupinkow. W Domowinskim zarjedźe nadźěłachu wone mjez druhim nowinsku zdźělenku, wobdźěłachu swójske fota a zestajichu plakat z krótkim tekstom wo tymle holčim dnju.

W Rěčnym centrumje WITAJ spřistupnichu sej powołanje lektorki a widźachu, kak serbske wučbnicy nastawaja. Nimo toho naćisnychu plakat za sportowu wučbu, zeznachu dźěło na wosebitej app wo powołanjach, spisachu krótki tekst za Płomjo a přełožichu za rěč spěchowace dźěło w pěstowarni zabawnu hru z němčiny do serbšćiny.

Budyšin (SN/CoR). Něhdyši a nětčiši starši­, přiwuzni, bywše koleginy, přećeljo a wězo tež dźěći pjelnjachu wčera popołdnju zahrodu Budyskeje Serbskeje pěstowarnje­ „Jan Radyserb-Wjela“, zo bychu so z wjelelětnej nawodnicu Marju Döringowej swjatočnje rozžohnowali. Po 40 lětach na čole zarjadnišća poda so 62lětna kónc julija na wuměnk. Po wukubłanju a krótkim skutkowanju w Budyskej Reichsbahn-pěstowarni a na to w serbskej přewza wona, 1971, po třoch lětach tam nawodnistwo. Mjeztym stara so wo dźěći swojich bywšich chowancow.

56 maturantow Serbskeho gymnazija Budyšin dósta minjeny pjatk na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drjež­dźany“ swoje wuswědčenja swjatočnje přepodate. Wšitcy běchu pruwowanja wobstali, dźewjećo – to je 16 procentow – samo z predikatom „jara derje“.

Kamjenc (SN/CoR). Z kaleidoskopom połnym překwapjenkow přirunowaše na­woda Serbskeho gymnazija René Wjacławk wotchadny lětnik 2015 w swojich postrownych słowach. A to so tež na zarjadowanju pokaza, wšako běchu štyri maturantki katolsku drastu woblečene. Jara swjatočnje bě 1. serbska kulturna brigada pod nawodom Friedemanna Böhmy zarjadowanje ze spěwom „Serbam“ zahajiła, tež orchester gymnazija pod nawodom Cornelije Wolf přeswědči z interpretaciju pěsnje „Běži woda, běži“.

Najlěpši hłowni šulerjo počesćeni

Montag, 06. Juli 2015 geschrieben von:

Budyšin/Koćina (SN). Na wusahowace zakónčenje hłowneje šule zhladuje lětsa 20 šulerjow wyšich a powšitkownje kubłacych spěchowanskich šulow we wobłuku regionalneje wotnožki Sakskeje kubłanskeje agentury w Budyšinje. Tele zarjadnišćo bě jich přeprosyło na mjeztym 7. wuznamjenjenske zarjadowanje minjeny štwórtk do Koćinskeho Kraba­toweho mlokoweho swěta. Nimo přewažnje dobrych a jara dobrych wukonow wobkedźbowachu přeprošerjo wosobinske a socialne kompetency młodych ludźi jako dalše wuznamne kriterije, kaž w nowinskej zdźělence Budyskeje regionalneje wotnožki rěka. Do kruha lětušich najlěpšich hłownych šulerjow słušeja mjez druhim Lucas Pink z Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“, Julian Sembdner z Wyšeje šule Halštrow a Laura Zippel z Wyšeje šule Łaz.

Podpěra Drježdźanskeje rjemjeslni­skeje komory, Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa, Budyskeje wokrjesneje lutowarnje a Woclotwara Hornja Łužica je lětuše zarjadowanje zmóžniła.

1998 su projekt Witaj w Sakskej a Braniborskej ze zaměrom zawjedli, serbšćinu zachować a spěchować. Dr. Jana Šołćina wopisuje w swojej knize „Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt“ prěni raz­ wuslědki. Wčera je wona w Smolerjec kniharni předstaji.

Budyšin (SN/CoR). Najebać horcotu je něhdźe 25 ludźi na knižnu premjeru přichwatało – jako starši, wučer, kubłarka abo institucija zwjetša akterojo Witaj-projekta. A kak derje so woni wuznawaja, su hnydom pokazali, jako lektorka LND Janina Mikławškowa jich namołwi, to, štož z projektom zwjazuja, mjenować. Tafla bě w běhu někotrych mjeńšin popisana. „Potrjeba, wo projekće so rozmołwjeć, je tež hišće po 17 lětach jara wulka“, zwěsći wědomostnica Serbskeho instituta a docentka za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće Jana Šołćina.

Wjace hač sto předewzaćelow, wučerjow, wokrjesnych radźićelow, šule­rjow a staršich kaž tež sobudźěłaćerjow zarja­dow je so dźensa na 2. kubłanskej konfe­rency Budyskeho wokrjesa w krajnoradnym zarjedźe wobdźěliło. Ze serbskich šulow bě jeničce Serbska wyša šula­ Budyšin zastupjena.

Budyšin (SN/CoR). „Kooperacija mjez šulu a hospodarstwom je dźeń a trěbniša, wšako přichod našeho hospodarskeho ruma wot toho wotwisuje, kelko fachowych mocow tule změjemy“, podšmórny Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) w swojich postrownych słowach. Wón skedźbni na to, zo bě w minjenych lětach 80 000 ludźi zwjetša dźěła dla region wo­pu­šćiło. Dźensa ma Budyski wokrjes jenož hišće 310 000 wobydlerjow. „Mnozy pak docyła njewědźa, kotre šansy kón­čina wuchodnje Drježdźan skići. Mamy je młodym ludźom pokazać, zo njebychmy jich zhubili“, Harig wuzběhny.

Stipendiaća załožby so zetkali

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:
Stipendiaća Załožby za serbski lud na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity studijnych lět 1996/1997 hač do 2013/2014 su so minjeny kónc tydźenja w Budyšinje zetkali. Po zahajenskim kolokwiju z wjacorymi přednoškami wopytachu woni Dom tysac hatow w Stróži. Nimo toho słyšachu přednoški wo narodnych mjeńšinach w Němskej, wo móžnosćach nawuknjenja serbšćiny a wo mjeńšinach w europskim konteksće. Foto nasta na wopyće Serbskeho muzeja w Budyšinje. Foto: Viktor Zakar

Běły blak w stawiznach

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

13. raz su Wojerowscy gymnaziasća přewjedli projekt „K přichodej słuša dopominanje“. Lětsa rozestajachu so na rozdźělne­ wašnje z wobswětowej a energijowej­ politiku NDR.

Wojerecy (AK/SN). Wobswětowa a energijowa politika NDR měła so zaměrnje historisce přeslědźić. „Wona je běły blak w stawiznach. Rozdźěl mjez narokom a woprawdźitosću bě wulki“, podšmórny nawoda Drježdźanskeje wotnožki za podłožki stasi Konrad Felber, jako su njedawno we Wojerecach projekt „Komunalna politika něhdy a dźensa – K přichodej słuša dopominanje“ zakónčili. 13. raz běchu tajki projekt přewjedli, a wobdźělili běchu so tři Wojerowske gymnazije ze šulerjemi 10. lětnika.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte