Krótkopowěsće (21.09.21)

Dienstag, 21. September 2021 geschrieben von:

Incidenca dale nad hódnotu 35

Budyšin. Budyski wokrjes je wčera wo 44 natyknjenjach z koronawirusom wot minjeneho pjatka informował. Incidenca je drje tu dźensa po Roberta Kochowym instituće ze 37,2 niša hač wčera, ale znowa nad prohowej hódnotu 35. Za wokrjes Zhorjelc poda RKI dźensa incidencu 20. Wot zašłeho pjatka bě tam 14 dalšich infekcijow, kaž z krajnoradneho zarjada zdźělichu.

Brězan wobkrućeny

Čorny Chołmc. Pětr Brězan wostanje předsyda towarstwa Serbski kulturny ­turizm. Čłonojo su jeho wčera w Čor­nochołmčanskim Krabatowym młynje w zastojnstwje wobkrućili. Městopředsydka je Stephanie Bierholdtec. Nowemu předsydstwu přisłušeja dale Helena Wjacsławkowa, Hana Budarjowa, Cornelia Schnippa, Milena Stockowa, Dorothea Tschöke a Babette Zenkerowa.

Njedowolena registracija

Krótkopowěsće (20.09.21)

Montag, 20. September 2021 geschrieben von:

Hódnota 35 překročena

Budyšin. Z incidencu 45,0 po Roberta Kochowym instituće je Budyski wokrjes dźensa kritisku hódnotu 35 překročił. Wostanje-li to pjeć dnjow za sobu, nabudu dalše škitne naprawy płaćiwosće. Minjeny pjatk bě tu 25 nowych natyknjenjow z koronawirusom. W Zhorjelskim wokrjesu rozprawjachu wo šěsć infekcijach. Incidenca po RKI je tu dźensa 21,6.

Wuspěšna bilanca festiwala

Bart. 2. hornjołužiski komornohudźbny festiwal je so minjeny pjatk w Bartskej cyrkwi wuspěšnje zakónčił. Wot 10. do 17. septembra móžachu na dźewjeć zarjadowanjach dohromady wosom stow wopytowarjow witać. 45 wuměłcow ze 14 krajow hudźeše na sydom koncertnych městnach we wjesnych cyrkwjach a hrodach. Štyri wodźenja po tworni klawěrow C. Bechstein we Wodowych Hendrichecach a kulturnopolitiska podijowa diskusija su program skulojćili.

Móža sportowu halu wobnowić

Krótkopowěsće (17.09.21)

Freitag, 17. September 2021 geschrieben von:

Wuběrk europeady wuradźował

Wojerecy. Wuběrk za přihoty koparskeje europeady je wčera we Wojerecach wuradźował. Po wozjewjenju jeje klětušeho termina na kongresu FUEN je planowanska doba zaso jasna. Tež nowy trenar balokoparjow z Delnjeje Łužicy Sven Ballack (SN informowachu) so wčera předstaji. Nimo planowanja treninga a zetkanjow hrajerjow serbskeho mustwa rozjimachu wužadanja wuskich hrajnych planow w braniborskich a sakskich ligach.

Incidency snadnje stupałoj

Budyšin. Snadnje zwyšenu incidencu 32,5 je Roberta Kochowy institut dźensa za Budyski wokrjes podał. Wčera informowachu tu wo 15 natyknjenjach z koronawirusom. Ze 171 schorjenych su štyri dale w chorowni. Wo 15 infekcijach rozprawja tež wokrjes Zhorjelc, hdźež po RKI incidenca 22,4 wučinja.

Hotuja so na 147. schadźowanku

Krótkopowěsće (16.09.21)

Donnerstag, 16. September 2021 geschrieben von:

Incidenca nad hódnotu 30

Budyšin. Wo 28 natyknjenjach z koronawirusom su wčera w Budyskim wo­krjesu informowali. Ze 168 schorjenych lěkuja štyri w chorowni. Incidenca po RKI dale stupa a wučinja tu dźensa 32,2. Aktualna incidenca po RKI we wo­krjesu Zhorjelc je 19,6. Tam rozprawjachu wčera wo 14 dalšich infekcijach, pjeć wosobow je korony dla w klinice.

Šćěpjenski centrum zawrjeny

Kamjenc. Wot Němskeho čerwjeneho křiža wobhospodarjeny šćěpjenski centrum na Kamjenskim lětanišću za škit pře koronawirus je dźěłać přestał. Poslednju injekciju dósta wčera krótko do 18 hodź. 50lětny muž. Wot dźensnišeho tam žane šćěpjenja wjace móžne njejsu. Mobilnej šćěpjenskej teamaj pak najprjedy hač do kónca septembra w Budyskim wokrjesu dale dźěłatej.

Multifunkcionalne šćěpiwo

Krótkopowěsće (15.09.21)

Mittwoch, 15. September 2021 geschrieben von:

Wčera 22 natyknjenjow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu informowachu wčera wo 22 natyknjenjach z koronawirusom. Wot 146 schorjenych štyrjoch w chorowni lěkuja. Za wokrjes je RKI dźensa na 27,5 zwyšenu incidencu podał, za wokrjes Zhorjelc zaso trochu nišu incidencu 17,6. Tam rozprawjachu wčera wo jědnaće nowoinfekcijach. Šěsć wosobow w klinice hladaja.

Serbska protyka 2022 wušła

Budyšin. Minakałej wěnowana je runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła Serbska protyka 2022. Něhdy bě wjes srjedźišćo pobožnych Serbow a lětstotki pozdźišo sydło Centralneje serbskeje rěčneje šule. LND přihotuje knižnu premjeru hromadźe z Domowinskej skupinu Malešecy za 27. september w tamnišim „Wódnym mužu“.

Pomnik woporam genocida

Krótkopowěsće (14.09.21)

Dienstag, 14. September 2021 geschrieben von:

Dźěl dochodow daruja

Chrósćicy. Dźěl dochodow ze zastupnych pjenjez za předstajenja serbskeje pop-opery „Carpe Noctem – Njeskónčna nóc“ daritej młodźinske towarstwo Pawk a hudźbny kolektiw „Trio a kumple“ organizacijam a pomocnym skutkam, kotrež pomhaja na kóžnu chorosć xeroderma pigmentosum schorjenym. To zdźělištej wčera na poslednim, šulerskim předstajenju pop-opery w Chrósćicach. Schorjenje bě zdobom tema opery. Hudźba budźe jako CD a na hudźbnych platformach kaž Spotify wozjewjena. Z widejoweho materiala ma DVD nastać.

Incidenca tróšku woteběrała

Budyšin. Incidenca w Budyskim wo­krjesu je po wčera wozjewjenych 23 nowych natyknjenjach z koronawirusom wot minjeneho pjatka do njedźele tróšku woteběrała. Roberta Kochowy institut poda dźensa hódnotu 26,5. Aktualna incidenca we wokrjesu Zhorjelc po RKI je 23,5. Tam bě wot pjatka 13 infekcijow.

Ochranowske hesła 2022 wušli

Krótkopowěsće (13.09.21)

Montag, 13. September 2021 geschrieben von:

Gerald Stone njeboh

Budyšin/Oxford. Znaty jendźelski sla­wist­ a přećel Serbow dr. Gerald Stone z Oxforda je njeboh. Kaž jeho swójba wčera zdźěli, je wón 11. septembra po krótkej chorosći 89lětny zemrěł. Jako jedno­mu z njewulkeje ličby běžnje serbowacych slawistow we wukraju spožči Domowina Geraldej Stonej lěta 2019 swoje najwyše wuznamjenjenje, Myto Domowiny.

Čas snadneje incidency nimo

Budyšin. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes incidencu 26,8 podał, za Zhorjelski 30,3. We wo­krjesu Budyšin bě minjeny pjatk 21 natyknjenjow z koronawirusom. Tam wot 113 schorjenych dweju w klinice lěkuja. Zhorjelski měješe pjatk dźewjeć infekcijow. Kónctydźenske ličby wobaj wokrjesaj hakle dźensa popołdnju wozjewitej.

Nowa čěsko-pólska zwada

Krótkopowěsće (10.09.21)

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:

Europeadu nětk za klětu planuja

Triest. Dwójce pandemije dla přestorčene koparske mišterstwa europskich narodnych mjeńšin europeadu planuja hosćićeljo, Korutanscy Słowjency, nětko wot 25. junija do 3. julija 2022. Wo tym informowachu na wčera zahajenym ­kongresu FUEN w Triesće. Na spočatku wobsahowych debatow roz­jimachu wobdźělnicy přichod kulturneje a rěčneje mnohotnosće w Europje.

Pjeć schorjenych w klinice lěkuja

Budyšin. W Budyskim wokrjesu informowachu wčera wo štyrjoch natyknjenjach z koronawirusom w běhu 24 hodźin, wot 101 schorjeneje wosoby lěkuja dwě w chorowni. Incidenca wučinja po Roberta Kochowym instituće dźensa tu 18,8, w Zhorjelskim wokrjesu 27,1. Tam rozprawjachu wčera wo 14 dalšich infekcijach, tři wosoby su w klinice.

Humboldt-pinguiny wumrěli

Krótkopowěsće (09.09.21)

Donnerstag, 09. September 2021 geschrieben von:

Natyknjenja dale přiběraja

Budyšin. Natyknjenja z koronawirusom zaso přiběraja. W Budyskim wokrjesu informowachu wčera wo 31 zwěsćenych padach, w Zhorjelskim běše jich 26. Pjeć wosobow w chorowni lěkuja. Tež ­incidenca wotpowědnje stupa. Roberta Kochowy institut je dźensa za wokrjes Budyšin 18,4 a za wokrjes Zhorjelc 25,9 podał. Po cyłej Hornjej Łužicy płaći nětko winowatosć nahubnik wužiwać.

Kongres FUEN zahajeny

Triest. Rada słowjenskich organizacijow (SSO) wuhotuje wot dźensnišeho hač do njedźele 21. kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) w Triesće. Serbow zastupuja tam Felicia Touvenot z młodźinskeho towarstwa Pawk, Maksimilian Hasacki z Delnjeje Łužicy a Dawid Statnik z Hornjeje Łužicy. Hosćićeljo SSO prócuja so wo słowjensku rěč a narodne sebjewědomje.

Ćeže falowaceje papjery dla

Krótkopowěsće (08.09.21)

Mittwoch, 08. September 2021 geschrieben von:

Zrěčenje rozwjazaja

Budyšin. Serbske šulske towarstwo pušći swojeho jednaćela Markusa Bjeńša. To wobkrući našemu wječornikej předsydka SŠT Katharina Jurkowa. Přičiny, čehodla su hakle w aprylu při­stajeneho rodźeneho Konječana wupowědźili, pak Jurkowa žane njemjenowaše. Nadawki jednaćela SŠT přewozmje nětko najprjedy raz komisarisce dotalna zastupjerka Bjeńša Kerstin Šołćina.

Wot jutřišeho z nahubnikom

Budyšin. W mnohich wobłukach płaći w Budyskim wokrjesu wot jutřišeho štwórtka zaso winowatosć nahubnik wužiwać. Wšako bě incidenca wčera pjaty dźeń za sobu kritisku hódnotu překročiła. Po RKI wučinja wona dźensa w Budyskim wokrjesu hižo 15,1, wčera běchu tu štyri natyknjenja z koronawirusom. W Zhorjelskim je incidenca na 20,5 postupiła.

Schadowanka lětsa budźe

Anzeige