Krótkopowěsće (30.09.22)

Freitag, 30. September 2022 geschrieben von:

Jednohłósnje předsydstwo wolili

Budyšin. Towarstwo Přećeljo Smolerjec kniharnje je na swojej wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje dr. Francej Šěnej znowa nawjednistwo zjednoćenstwa dowěriło. Za jeho naměstnicu wuzwolichu Měranu Cušcynu. Dalšej čłonaj předsydstwa staj Marka Maćijowa a Měrćin Wjenk. Róža Domašcyna bě so wospjetneje kandidatury wzdała. Wólby wotměchu so jednohłósnje.

Přichod je wobnowjomna energija

Choćebuz/Lipsk. Po předstawach koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) dyrbi we Łužicy najwjetši centrum za wobnowjomne energije nastać. Z wukonom sydom gigawattow móhli něhdźe štyri milionow domjacnosćow z „ekologiskej“ milinu zastarać, informowaše wčera nawoda předsydstwa LEAG Thorsten Kramer na wuchodoněmskim energijowym forumje w Lipsku.

Štwórta sakska „Slawiniada“

Krótkopowěsće (29.09.22)

Donnerstag, 29. September 2022 geschrieben von:

„Němska wuchowa zežiwidła“

Žitawa. Pod tutym hesłom přewjeduja wot dźensnišeho po cyłej Němskej tydźeń přećiwo brojenju zežiwidłow. Ně­hdźe jědnaće milionow tonow žiwidłow so wob lěto zniči. Tak budźe na přikład njedźelu, 2. oktobra, w Žitawje „šniplowa disko“, při kotrejž na tamnišej domchowance prezentowanu zeleninu pře­trjebaja.

Wodarnju do słužby stajili

Čorna Pumpa. Rozšěrjeny industrijowy wodočisćenski zawod kaž tež wodarnja wot wčerawšeho w Čornej Pumpje dźěłatej. W ramiku strukturneje změny bu za to 70 milionow eurow inwestowanych. Sakski statny minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) je wažnosć planowanja kónca wudobywanja brunicy wuzběhnył a so při tym na předwidźane zakónčenje 2038 měrił.

Direktor parka wotwołany

Krótkopowěsće (28.09.22)

Mittwoch, 28. September 2022 geschrieben von:

Zakónča „BETA-konferencu“

Běła Woda. Iniciatiwa „Kreatiwna Sakska“ zahaji dźensa z diskusiju „Kulturne a kreatiwne hospodarstwo w strukturnej změnje“ zakónčenje lětušeje „BETA-konferency“ w Běłej Wodźe. Hač do soboty slěduja mjez druhim „Serbski brunch“, prezentacija „Łužiskich typow“ a koncertaj skupiny Serbska reja a MC Anki.

Jan Faktor wuznamjenjeny

Braunschweig. Čěsko-němski awtor Jan Faktor je z lawreatom lětušeho Literarneho myta Wilhelma Raabeho, spožčeneho wot města Braunschweiga a rozhłosoweho sćelaka Deutschlandradio, dotěrowane z 30 000 eurami. Wuznamjenjenje spožča jemu za jeho aktualny roman „Trottel“, kotryž je z „eksemplariskim přikładom dotalneho spisowaćelskeho tworjenja awtora“.

Hranicu dočasnje stražować

Krótkopowěsće (27.09.22)

Dienstag, 27. September 2022 geschrieben von:

Płaćizny wobmjezować

Drježdźany. Drježdźanska rjemjeslniska komora ma płunowy popłatk za wopačny a žada sej hladajo na aktualnu energijowu krizu, zo płaćizny za energiju wobmjezuja, zdźěli wčera prezident rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich. Njeměli hižo čas brojić a pomocne programy zdźěłać. Połoženje je chutne a tuž je jasny kurs ze zmužitymi rozsudami trěbny.

Pjenjezy za saněrowanje

Choćebuz. Braniborska ministerka za kulturu a wědomosć Manja Schüle (SPD) wopyta jutře Choćebuski centrum za čłowjeske prawa. Tamnišej jednaćelce Heide Schinowsky chce wona spěchowanske srědki we wobjimje 210 000 eurow přepodać, tak zo hodźi so murja bywšeho jastwa zawěsćić a ponowić. Wot lěta 2012 je w bywšim jastwje wopomnišćo zarjadowane.

Swjedźeń žadneho štoma

Krótkopowěsće (26.09.22)

Montag, 26. September 2022 geschrieben von:

Za wosebity Oscar nominowany

Budyšin. Šěrokopasmowy projekt Budyskeho wokrjesa je so do kónčneho koła European Broadband Award Komisije EU dóstał, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Budyšin je w kategoriji „Kwalita a přistupnosć posłužbow“ hromadźe z projektomaj z Awstriskeje a Letiskeje nominowany. Hač wokrjesej renoměrowane myto „Šěrokopasmowy Oscar“ spožča, wo tym jutře w Brüsselu rozsudźa.

Termin w kanclerskim zarjedźe

Berlin/Budyšin. Skupina hornjołužiskich firmownikow je hromadźe ze zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Markom Šimanom (CDU) dźensa w zarjedźe zwjazkoweho kanclera w Berlinje na eksistencielne temy wuwića w Hornjej Łužicy pokazała. Popołdnju bě rozmołwa ze społnomócnjenym zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku Carstenom Schneiderom (SPD) předwidźana.

Kabinet jutře w Serbskim domje

Krótkopowěsće (23.09.22)

Freitag, 23. September 2022 geschrieben von:

Kubłanske wužadanja rozjimali

Kiel. Čłonojo Mjeńšinoweje rada štyrjoch awtochtonych mjeńšin w Němskej su so na swojim posedźenju wčera w Kielu mjez druhim ze społnomócnjenym za mjeńšiny w najsewjernišim kraju Němskeje Johannesom Callsenom rozmołwjeli, kaž jednaćelka Domowiny Judith Šołćina zdźěli. Wužadanja na polu kubłanja tam bydlacych Sewjernych Frizow bě we wuměnje myslow dominowaca tema.

Interkulturne tydźenje

Budyšin. Wot jutřišeho hač do 9. oktobra wotměja so w Budyskim wokrjesu znowa Interkulturne tydźenje. Ze Swjedźenjom zetkawanja chcedźa je jutře na Budyskich Žitnych wikach oficialnje zahajić. Wšitcy wobydlerjo su ze swojimi wšelakorymi kulturami, rěčemi, nabožinami a identitami přeprošeni, při mnohich blidach do rozmołwy přińć.

Rusojo w Čěskej přećiwo Putinej

Krótkopowěsće (22.09.22)

Donnerstag, 22. September 2022 geschrieben von:

Evelyn Richter w Düsseldorfu

Düsseldorf. Prěnje wobšěrne předstajenje tworjenja fotografki Evelyn Richter w zapadoněmskim muzeju je nětko w Düsseldorfskim Palasće za wuměłstwo widźeć. W Budyšinje rodźena a loni w oktobrje w starobje 91 lět zemrěta wuměłča je žiwjenje ludźi we wuchodźe kritisce kaž empatisce dokumentowała. Wustajeńca je hač do januara 2023 přistupna.

Wo Domowinje přednošował

Kosarzyn. Wo poćahach Domowiny do wukraja je jeje referent za kulturne naležnosće a wukraj Clemens Škoda wčera mjezynarodnym projektowym zamołwitym w Leaderowym regionje Sprjewja-Nysa-Bobr přednošował. W Kosarzynje blisko Gubina je Škoda mjez druhim čłonstwo Domowiny w mjezynarodnych organizacijach, asociěrowane towarstwa a partnerske komunow předstajił.

Christoph Schroth njeboh

Krótkopowěsće (21.09.22)

Mittwoch, 21. September 2022 geschrieben von:

Z nowym předsydu

Hamor. Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU) je nowy předsyda Zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje. Čłonojo zaměroweje zhromadźizny su jeho na posedźenju wčera w Hamorje jednohłósnje za naslědnika Michaela Hariga wolili. „Mój zaměr je, našu domiznu žiwjenja hódnu wutworić a wuwić“, Wićaz po wólbach wujasni.

Lisćinu kandidatow wozjewili

Frankfurt n. M. Bursowe towarstwo němskeho knihikupstwa je tak mjenowanu shortlist, potajkim finalnu lisćinu kandidatow za lětuše Němske knižne myto wozjewiło. Wuhlady na wuznamjenjenje maja Fatma Aydemir, Kim de l’Horizon, Kristine Bilkau, Daniela Dröscher, Jan Faktor a Eckhart Nicke. Dobyćerce resp. dobyćerjej spožča myto na Frankfurtskich knižnych wikach.

Morjene wowcy pokazali

Krótkopowěsće (20.09.22)

Dienstag, 20. September 2022 geschrieben von:

Rěčny kurs w Bukecach zahajili

Bukecy. Serbski rěčny kurs ze 14 wobdźělnikami su wčera na farje w Bukecach zahajili. Jón nawjeduje Julian Nyča z Rěčneho centruma WITAJ. Bukečanska Bjesada jako iniciatorka chce z kursom mjez druhim serbske korjenje w tej něhdy ryzy serbskej wosadźe skrućić a zajim zbudźić. Kursisća su z Bukec a wokolnych wsow Mješic, Wuježka, Špikałow, Kubšic, Wadec, Trjebjeńcy a Wujězda.

Dale bjez motorskeje łódźe

Zhorjelc. Přećiwo postajenju Sakskeje krajneje direkcije, zo je Bartonjanski jězor (Berzdorf) dotwarjeny, su znapřećiwjenja zapodali. Tak njemóža wot 12. septembra pasažěrske łódźe, njemotorske a motorske sportowe łódźe na jězorje južnje Zhorjelca jězdźić. Hač do zakónčenja skóržbneho jednanja je za wužiwanje motorskeje łódźe na Bartonjanskim jězorje dale wosebita dowolnosć trěbna.

Rólu spisowaćelow sylnić

Krótkopowěsće (19.09.22)

Montag, 19. September 2022 geschrieben von:

Wićaz: Stat dyrbi zapřimnyć

Budyšin. Jako konsekwencu krizy za ludnosć a předewzaća dla razantnje stupacych płaćiznow za płun a milinu žada sej Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU), zo „stat nětko zapřimnje, hewak so tak wjele skóncuje“. Swobodny stat ma wo­krjesam nětko pomhać pola Zwjazka interweněrować, rjekny komunalny politikar w dźensnišim Budyskim wudaću nowiny Sächsische Zeitung.

Čitarjo „taz“ w Serbach

Budyšin. Jědnaće abonentow němskeje nowiny „taz“ wopyta minjeny dny Łužicu, zo bychu so tež ze Serbami zeznali. W Njebjelčicach bě minjenu srjedu zetkanje ze zastupjerjemi gmejny, po tym pokaza Benedikt Dyrlich hosćom Budyšin a po kwasnym wobjedźe we Wjelbiku čitaše spisowaćel ze swojich literarnych dźěłow a wotmołwješe na prašenja k byću serbskeho ludu něhdy a dźensa.

QuizSerb z nowej kategoriju

Anzeige