Tež najmjeńši so wubědźowali

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:
W Róžeńće zetkachu so srjedu nawječor k mejemjetanju. Nimo młodźiny a staršich běchu tež ći najmjeńši angažowani a zwjeselichu přihladowarjow z rjanymi rejemi w serbskej narodnej drasće (na foće). Mejski kral bu lětsa Titus Žur, kiž wuzwoli sej Aqui­nu Žurec za swoju njewjestu. Druhi běh dnja, při kotrymž so najmjeńši kadlojo­ wsy wubědźowachu, doby Linus Hrjehor. Wón wuzwoli sej Hańžu Handrikec za swoju mejsku kralownu. Foto: Gloria Žurec

Gmejny wojuja za brunicu

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Kulow (SN). Ze zhromadnym apelom k zawěsćenju přichoda brunicy w Braniborskej a Sakskej wobroćichu so města a komuny Kulow, Halštrowska Hola, Łuty, Łaz, Sprjewiny Doł, Wojerecy a Nje­dźichow na zwjazkowe knježerstwo.

Wone wuprajeja so přećiwo planam zwjazkoweho knježerstwa, z kotrymiž chce wone klimowe cile docpěć. Namjety ze zwjazkoweho ministerstwa za ho­spodarstwo měrja so na to, milinarnje wotpinyć, kotrež su starše hač 20 lět. Hlada­jo na hrožace sćěhi za wšón region, kotrehož wuwiće je z jich perspektiwy dołhodobnje z dalewob­staćom bruni­coweje energije zwjazane, sćěhowachu komuny iniciatiwu Wojerowskeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) a podpisachu list kanclerce Angeli Merkel (CDU). „No­chcemy so zmysłapołnej, naslědnej a wuspěch lubjacej energijowej změnje zawrěć. Namjety ze zwjazkoweho ministerstwa za hospodarstwo poćežuja přede­wšěm brunicowu industriju, štož mamy za wopačne a njekmane“, rěka w dźensa wotpósłanym lisće.

Werner Müller

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:
Hudźbne duwo Arek Frog & Elina Sinisalo přewodźeše wčerawši dźeń muži na Radworskej kupje. Tam pak njejsu jenož muži wita­li, ale tež tójšto swójbow, kotrež sej hrochowu poliwku Měrćina Pawluša a jeho syna Stefana (wotlěwa) słodźeć dachu. Molowan­ski róžk za dźěći a samopječeny tykanc poskitk na kupje skulojćištej. Foto: Werner Müller

60 lět po kwasu

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:
Róžownik njeje jenož dźensa najwoblubowaniši měsac kwasowanja. Tomu bě po wšěm zdaću tež hižo před 60 lětami tak, jako so Madlena a Jurij Rynčec z Baćonja zwěrowaštaj. K jeju dejmantnemu jubilejej jimaj minjenu njedźelu mnozy wjesnjenjo gratulowachu a jimaj čestnu pletwu nawichu. Foto: Margit Smolina

Bjesada tónraz na Dubiču

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Rakecy. Poprawom zetkawaja so čłonojo Rakečanskeje Serbskeje Bjesady w „Zejlerjowej stwě“ Rakečanskeje farskeje bróžnje. Minjenu srjedu pak schadźowaše so skupina na Dubiču pola Wysokeje při hońtwjerskej budce Wernera Sporki. Při rjanym wjedrje nawječor w lěsu zaběrachu so ze serbskimi hesłami a tekstami. Bjesadu nawjedowaše dr. Günter Holder. Nimo hodźiny serbšćiny dorěčachu sej přichodne serbske ewangelske zarjadowanja, tak serbski ewangelski cyrkwin­ski dźeń. Naposledk sćěhowaše serbski Wótčenaš. Z lóštnej bjesadu wječor w lěsu wuklinča.

Skupina zajimcow zetkawa so prawi­dłownje jónu wob měsac, zo bychu so ze serb­šćinu zaběrali a so w njej wukmanjeli. Gramatika hraje při tym wulku rólu, dokelž jenož nĕkotři serbšćinu jako maćeršćinu wobknježa. Za swoje zetkanja wužiwaja serbske wučbnicy, powědančka a CD Rěčneho centruma WITAJ „Serbsce lochko“.

Krótkopowěsće (15.05.15)

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Započnje wutwarjeć

Budyšin. Jako „ebay-wjes“ znaty statok pola Libonja smě so na prózdninski a wja­cegeneraciski statok wutwarić. Gmejna Hodźij je wobsedźerjej wotpowědne twar­ske prawo přizwoliła. Wobsedźer Andreas Reitmann ma tole za wažny měznik planowanja. Nětko chce započeć štyristronski statok energijoawtarknje wutwarjeć.

Próstwa wo zakaz dóšła

Karlsruhe. W dalšim postupowanju wo zakazanje strony NPD su do Zwjazkoweho sudnistwa w Karlsruhe trěbne podłožki krajow w podatym času dóšli. Druhi senat bě kraje w měrcu napominał, hač do 15. meje jasne dopokazy cofnjenja informantow z nawodnych kruhow NPD předpołožić. Prěnju próstwu wo zakazanje NPD w lěće 2003 bě sudnistwo wotpokazało.

Prezentuja němsku literaturu

Praha. W čěskej stolicy su so wčera tradicionalne wulkowiki Swět knihi zahajili. W tutym wobłuku so mjeztym hižo wosme lěto zhromadnje literatura němsce rěčacych krajow pod mjenom „Das Buch“ předstaja. Mjez čitacymi awtorami wusahuje lětsa wosebje Thomas Brussig, kiž swoju nowu knihu „Das gibts in keinem Russenfilm“ předstaji.

Policija (15.05.15)

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Njezbožo na „dnju muži

Sernjany. Njerjany wukónc měješe na wčerawšim „dnju muži“ jězba z konjacym zapřahom w Sernjanach. 59lětny wodźer zapřaha chcyše tam krótko do 18 hodź. na hłowny puć wotbočić, hdźež 55lětny pomocnik na wobchad kedźbowaše. Jako pomocnik zaso na pomału jěducu kuču skoči, so wón wobsuny a padny. Při tym so ćežko zrani, tak zo dyrbjachu jeho z helikopterom k lěkarskemu zastaranju do chorownje transportować.

Šulerjo w krajnym sejmje pobyli

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

9. lětnik Ralbičanskeje Serbskeje wyšeje šule je sej njedawno do Drježdźan dojěł, zo by Sakski krajny sejm wopytał. Tam mějachmy krótke, ale zajimawe wodźenje po domje, při čimž wjele noweho zhonichmy. Nětko na přikład wěmy, zo wopřija dźěłowy čas politikarja wob tydźeń něhdźe 60 hodźin.

Mějachmy zbožo, zo wotměwaše so ru­nje za čas našeho wopyta tak mje­nowany plenum. Smědźachmy horcym diskusijam připosłuchać a druhdy so dźi­wach­my, kak politikarjo při diskusijach mjez sobu wobchadźachu.

Po 45 mjeńšinach přihladowanja mějachmy termin z knjezom Alojsom Mikławškom, kiž je zapósłanc Sakskeho krajneho sejma na lisćinje CDU. Připadnje zetkachmy a popowědachmy skrótka z kultusowej ministerku Brunhild Kurth. Naš wučer Achim Mič, kiž je naš wopyt organizował, je ministerce hordźe ruku dał. Alojs Mikławšk přeprosy našu rjadownju na słódny lód do kafeterije w krajnym sejmje.

Napřećiwnaj kandidataj nastupitaj

Mittwoch, 13. Mai 2015 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W štyrjoch z pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe – w Pančicach-Kukowje su hakle loni wjesnjanostu wolili – nastupi 7. junija šěsć kandidatow k wólbam wjesnjanosty. Jich je zhromadny wólbny wuběrk zarjadniskeho zwjazka pod nawodom jeho předsydy Alfonsa Ryćerja wčera wobkrućił. W dwěmaj gmejnomaj změja jenož jeničkeho kandidata. Dokelž w Chrósćicach dotalny wjesnjanosta Maćij Brycka hižo njenastupi, steji drje tam přichodnje wot CDU namje­towany Marko Kliman na čole komuny. W Ralbicach-Róžeńće kandiduje dotalny wjesnjanosta Hubertus Ryćer. Tež jeho je gmejnska skupina CDU namjetowała.

Připosłuchać a ludźom bliski być

Mittwoch, 13. Mai 2015 geschrieben von:

K wólbam Hamorskeho wjesnjanosty nastupi 7. junija za CDU Achim Junker. Wot lěta 1990 hač do 2009 bě wón w te­hdyšej Klětnjanskej gmejnje gmejnski radźi­ćel a wot 1999 naměstnik wjesnjanosty. Wot 2009 přisłuša wón Hamorskej gmejnskej radźe a je tam wot 2010 tohorunja naměstnik wjesnjanosty.

„Chcu swoje nazhonjenja zapřijeć a zna­ju nadawki a wužadanja“, praji tepjenski monter. We Wolešnicy (Klein Oelsa) bydli wón na třistronskim statoku swojeho pradźěda. W bliskim Klětnom je do šule chodźił. Tam je krótko do přewróta sobu za zachowanje wsy před bruni­c­u wojował a kaž dźiw začuwał, zo su swój zaměr docpěli.

Jako wjesnjanosta chcył 55lětny wobydlerjam bliski być. „Wjesne rady nje­trjebaja jenož prawo słyšenja, ale tež swójski budget“, měni Junker. Nimo toho chcył wón stajne blido předewzaćelow wutworić, zo móhli sej prašenja hospodarskeho wuwića w gmejnje lěpje do­rěčeć. „Wón je přeswědčeny, zo trjeba Hamors­ka gmejna dołhodobny koncept za čas po brunicy.“

Anzeige