Jara rozdźělne wuměnjenja

Mittwoch, 21. Oktober 2015 geschrieben von:

Na přeprošenje komuny Prožym je Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wo nazhonjenjach swojeje gmejny nastupajo samozastarowanje z alternatiwnymi energijemi přednošował.

Prožym/Njebjelčicy (HS/SN). Wobydlerjo Wjelčanskeho měšćanskeho dźěla Prožym chcychu njedawno wot Njebjelčanskeho wjesnjanosty Tomaša Čornaka zhonić, kotre nazhonjenja ma jeho gmejna ze samozastarowanjom z milinu z alternatiwnych energijow. Prožym je runja Njebjelčicam čłon Krabatoweho towarstwa, a tak sej mjez sobu pomhaja.

Na wjac pacientow so nastajić

Mittwoch, 21. Oktober 2015 geschrieben von:

Wojerowski jězorinowy klinikum solidnje dźěła

Wojerecy (AK/SN). Jězorinowy klinikum we Wojerecach nastaja so na přiběracu ličbu staršich pacientow. „W juniju smy nowu dnjowu kliniku geriatrije wotewrěli. Šěsć tydźenjow pozdźišo běchu wšitke městna w njej wobsadźene. To je dobre wuwiće, podšmórnje jednaćel Jörg Scharfenberg. Z wutworjenjom geriatrije je klinikum rjad twarskich naprawow zakónčił, nětkole chcedźa so předewšěm wobsaham domu wěnować.

Wot spočatka měsaca maja we Wojerecach hygienikarja přistajeneho. Wón rjaduje w domje naležnosće hygieny. Nuzowu­ přijimarnju chcedźa na samostatny wobłuk wuwić. Tak móhli tam fleksibelnišo dźěłać. „Znowa rjadowali smy gynekologiju. Wot 1. oktobra wuńdźemy na staciji bjez honorarnych lě­karjow. Přichodnje zaručamy zastaranje ze swó­jskimi mocami. Nowy šeflěkar započnje­ klětu 1. januara dźěłać“, rozłožuje Jörg Scharfenberg zwjeselace wu­wiće.

Klětu dźeń wotewrjenych duri w Drobach

Mittwoch, 21. Oktober 2015 geschrieben von:

Radwor (SN/MkWj). Zarjadnistwo Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ dóstanje nowy kompjuter a moderny serwer. Tole su gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyli. Tuchwilu wužiwany kompjuter pochadźa z lěta 2003 a njeje dźensnišim žadanjam hladajo na organizowanje šulskeho wotběha hižo zrosćeny, kaž radźićeljo a hosćo zhonichu. Žadanje jednoho z radźićelow, šulu hladajo na stajnje zaso trěbne wudawki gmejny radšo do nošerstwa wokrjesa přepodać, žadyn wothłós njenańdźe.

Wjace diskusije zbudźi plan wobhospodarjerjow składa plastowych wotpadkow w Drobach. Tam chcedźa tři nowe hale twarić, zo móhli wotběhi lěpje organizować. Přitomni wobydlerjo Drobow so hóršachu, zo njemóža w lěću swoje terasy wulkeho mnóstwa muchow dla hižo wužiwać. Zamołwići skedźbnichu na swoje prócowanja, muchi z wotpowědnymi srědkami zaničować. Klětu nalěto chcedźa na dźeń wotewrjenych duri do zawoda přeprosyć.

Z fararku Giese so rozžohnowali

Mittwoch, 21. Oktober 2015 geschrieben von:
Mnozy wěriwi z Blunja, Lejnoho, Ptačec a wokolnych wsow su so minjenu njedźelu z fararku Anju Giese (nalěwo) rozžohnowali, mjez nimi Blunjanski wjesny předstejićer Udo Zippack (naprawo). 39lětna, z Berlina pochadźaca dušepastyrka, nastupi farske městno w Ebers­waldźe-Finowje. Wot lěta 2012 bě wona Blunjanske wosadne wsy zastarowała. Při tym­ je mnohe serbske tradicije Wojerowskeje kónčiny kaž tohorunja­ křižerjow zeznała a tež tón abo tamny serbski wobrot nawuknyła. Štó ju w Blunju naslěduje, dotal znate njeje. Foto: Ramona Wowčerjowa

Krótkopowěsće (21.10.15)

Mittwoch, 21. Oktober 2015 geschrieben von:

Přednošuje wo Gersdorfje

Halle. Konferenca wo zemjanskim angažemenće za čas pietizma z genderskeho wida wotměwa so wot dźensnišeho hač do soboty w Halle. Stawiznarka Lubina Malinkowa přednošuje tam wo skutkowanju hrabje Friedricha Caspera von Gersdorfa na dobro Serbow. Gersdorf bě w prěnjej połojcy 18. lětstotka šule za Serbow załožił, za wukubłanje serbskich fararjow so zasadźał a ćišć serbskich nabožnych spisow podpěrał.

Budyski eksponat w New Yorku

Budyšin/New York. Drjeworězba Albrechta Dürera z Muzeja Budyšin z lěta 1507 je nětko w New-Yorkskim Metropolitan Museum of Art widźeć. Dürer tworješe dohromady sydom mustrow za tekstilije jako drjeworězbu po předłoze Leonarda da Vincija. Jako jenička je wona w New Yorku Budyske wustajena, tamne jenož jako ćišć.

Wutupjene zwěrjata tu zaso su

Policija (21.10.15)

Mittwoch, 21. Oktober 2015 geschrieben von:

Klětno. Na statnej dróze S 121 mjez Klětnom a Chrjebju-Nowej Wsu je wčera nawječor 46lětna wodźerka Nissana ćežko znjezbožiła. Kaž policija zdźěla, je wona z dotal nje­znateje přičiny kontrolu nad wodźidłom zhubiła a zajědźe do přirowa, hdźež so z awtom přećisny. Ćežko zranjena šoferka běše w Nissanu tak jara za­tłusnjena, zo dyrbješe ju Klětnjanska wohnjowa wobora z njeho wurězać, zo móhł jej nuzowy lěkar pomhać. Dróha mjez Klětnom a Chrjebju-Nowej Wsu bě dwě hodźinje zawrjena. Wěcna škoda na awće wučinja něhdźe 10 000 eurow.

Njeměło poslednje zetkanje być

Mittwoch, 21. Oktober 2015 geschrieben von:

Srjedź oktobra smy so my něhdyši šulerjo, kotřiž běchmy před 70 lětami do Chróšćanskeje šule zastupili, w tamnišim Krawčikec hosćencu znowa zetkali. Ze škleńčku sekta sej na swoje strowjo připichmy. Haj, ze 76 lětami móžemy wjeseli być, zo tu hišće smy. Dwanaćo z nas su hižo zemrěli.

Rěčeli smy mjez druhim tež wo tym, kajke bě połoženje tehdy powšitkownje a specielnje w šuli, do kotrejež 1. oktobra 1945 zastupichmy. Dokelž drje sej tón abo tamny čitar poměry po Druhej swětowej wójnje předstajić njemóže, skrótka tehdyšu situaciju we łužiskim šulstwje rysuju.

Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka, wjerćeše so dźensa wšitko wokoło jabłuka. 150 dźěći je składnosć wužiwało, so w pječenju jabłučkowych waflow a w dźěłanju brěčki pospytać abo připosłuchaše jednorje „jabłukowym powědkam“. Sandra Stache a Jaqueline Mietasch (zady wotlěwa) pokazaštej zajimcam, mjez druhim Jasmin a Chantal (prědku wotlěwa), kak so jěže na zymu hotuja. Foto: Ulrike Herzger

Sušene a čerstwe ryby předawali

Dienstag, 20. Oktober 2015 geschrieben von:

Nazymski spektakl wułójenja rybow dožiwichu mnozy wćipni minjenu njedźelu w Złyčinje. Tajke karpy, kajkež z Ballackec hata wułójichu, w druhich kónčinach podarmo pytaja.

Złyčin (JoS/SN). Najebać to, zo njeje so słónčko tónraz tak prawje wudrapało, přichwatachu wopytowarjo zbliska a zdaloka na rybarski swjedźeń při wulkim Ballackec haće do Złyčina. Na kóždolětnym wułójenju rybow knježi tam nalada kaž na ludowym swjedźenju.

Hatar Karsten Ringpfeil stara so kóžde lěto wo poradźenje swjedźenja. Cyły retomas­ sušeneje a čerstweje ryby wšelakich družin ze swójskich hatow tam zaso předawachu. Hłód tradać tež nichtó nje­trjebaše. Rybjacu poliwku, rybičkowe całty, karpowy ryž, grilowane pstruhi, pražene kulki ze šćuki a rybjace pražene kołbaski­ słodźachu młodym kaž staršim ludźom. Žony z wokolnych wsow běchu tykancy napjekli, kotrež wosebje z nazymskimi płodami kaž slowkami, jabłukami a krušwami pokładźechu.

Na zajimawostki skedźbnjeć

Dienstag, 20. Oktober 2015 geschrieben von:

Njebjelčanska gmejna chce woznamjenjenje turistiskich šćežkow ponowić

Njebjelčicy (HS/SN). Gmejna Njebjelčicy chcyła woznamjenjenje turistiskich šćežkow na swojim teritoriju znowa rjadować. Wo tym diskutowachu tamniši ra­dźićeljo na swojim zašłym posedźenju. Krajinowa architektka Ilona Palme z Kamjenca bě k tomu koncept zdźěłała a je radźićelam nětko předstajiła, kak chcyła pućowanske šćežki přichodnje z informaciskimi tafličkami woznamjenić.

Anzeige