Adwent w Lubnjowskim přistawje Foto: Peter Becker

Adwentne wiki, wšojedne hač w měsće abo na wsy, su kóždolětnje tež dźěćom wosebity wjeršk. Kaž čakachu tule dźěći Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb Wjela“ minjenu wutoru na Budyskim hłownym torhošću na wopyt rumpodicha, wjesela so dźěći zawěsće tež hižo tam, hdźež změja tónle kónc tydźenja wiki, mjez druhim w Nowej Wjesce, Hórkach a we Wojerecach, na wopyt dołhobrodateho muža w čerwjenym kabaće. Foto: SN/Maćij Bulank

Serbski ludowy ansambl předstaja tuchwilu w Budyšinje swoju rejwanu bajku za dźěći „Hodowne potajnstwo“. Stawizna, kotraž je połna potajnosćow, předstaja, što wšitko so patoržicu we Łužicy stawa. Jako sonina wjedźe serbska dźiwadźelnica Hanka Rjelcyna (na wobrazu) po programje. Nimo zarjadowanjow na swójskej žurli w sprjewinym měsće je 17. decembra w 17 hodź. tež předstajenje w Chrósćicach planowane, 10. decembra pak w Diepholzu a 19. decembra w Herne. Foto: SLA/Stefan Cuška

Turistiska a marketingowa towaršnosć Sakskeje je tónle tydźeń pućowanski program 2018 poskićerja Thomas Cook za jězby po cy­łej Němskej předstajiła. Towaršnosć je składnosć wužiła a zajimcam tež Budyšin a Hornju Łužicu jako atraktiwny pućowanski cil předstajiła. Tak wobhlada sej 15 pućowanskich žurnalistow z Čěskeje Hornju Łužicu a sprjewine město pod aspektom serbskosće. Mjez druhim pobychu na Ralbičanskim kěrchowje a w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Foto: SN/Maćij Bulank

Kak nabožne wuwiće dźěći přewodźeć?

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:
Smjerdźaca. Zhromadne zarjadowanje Serbskeho šulskeho towarstwa a Smjerdźečanskeho swójbneho srjedźišća LIPA zaběra so wutoru, 5. decembra, wot 16 do 18.30 hodź. w Smjerdźacej z prašenjom, kak hodźi so nabožne wuwiće dźěći přewodźeć a kak hodźitej so swójba a dźěćo w tymle wažnym prašenju podpěrać. „Dožiwja-li dźěćo přiwzaće a přichilnosć, wuwiwa wone hižo w zažnym dźěćat­stwje dowěru do nadźijepołneho žiwjenja“, rěka w přeprošenju. Referentka tohole kubłanskeho popołdnja budźe Werónika Róblowa. Wobdźělenje na wosobu płaći 15 eurow. Zajimcy njech přizjewja so hač do 4. decembra pod telefonowym čisłom 03591/ 550 221 abo pod emailowej adresu .

Jurij Hantuš

Freitag, 24. November 2017 geschrieben von:

Budź swěrny hač do smjerće, a dam ći krónu žiwjenja.

Zjew 2,10

z Radworja

*12. septembra 1925 † 23. nowembra 2017


W lubosći jeho dźakowne dźěći

Marka, Alojs, Ludmila, Alfons a Pětr

a jich swójby


Pusty wječor je njedźelu, 26. nowembra, wot 14.45 do 18 hodź. w Křižnej cyrkwi w Radworju. Pohrjeb a rekwiem budźetej póndźelu, 27. nowembra, w 15 hodź. w Radworju.
Na prawdu Božu je wotešoł naš nan, přichodny nan, dźěd a pradźěd

w Lejnje, Budyšinje, Drježdźanach, Parisu a Ra­dworju ­

w nazymniku 2017

Muzej poskići adwentny program

Donnerstag, 23. November 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). W dohodownym času wabi Serbski muzej z wosebitymi poskitkami. Kaž wottam rěka, poskića njedźelu, 3. decembra, w 15 hodź. wodźenje po wustajeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka“ z Krabatom (Wolfgang Kraus), Čornym młynkom (Dieter Klimek) a pisarjom (Hans-Jürgen Schröter), kotřiž powědaja stawiznu wo Krabaće. W 16.30 hodź. přizamknje so kinowe popołdnjo z filmom „Čorny młyn“ z lěta 1975. Sobotu, 16. decembra, budźe swójbne popołdnjo. Zhromadnje chcedźa tam paslić. Přinošk za paslenski material wučinja dwaj euraj. Na dźěći čaka­ tohorunja mała překwapjenka.

Na Sprjewinej dróze blisko Hamorskeje milinarnje su tele dny sceny za nowy kinofilm „Gundermann“ wjerćeli. W nim wopisuje so žiwjenje Wojerowskeho bagrownika a spěwytwórca Gerharda Gundermann, kotrehož hraje Alexander Scheer. Mjez druhim je widźeć scena, kak hudźbnik po puću na probu zranjeneho jěža nańdźe a do swojeho awta połoži. Gundermann je 1998 w starobje 43 lět zemrěł. Film budźe klětu w awgusće w kinje widźeć. Foto: Joachim Rjela

Tež přichodnje njetrjebaja wopicy, lawy abo hady kaž tež wopytowarjo we Wojerowskim zwěrjencu zymu mrěć. Wojerowske zastaranske­ zawody (VBH) su swoje zrěčenje zastaranja z milinu a tepjenjom podlěšili. Jednaćel VBH Steffen Grigas, wulkonopawa­ Bert a jednaćel cookultury Arthur Kusber (wotlěwa) so nad podlěšenym partnerstwom wjesela. Foto: Felix Pal

Tilich překwapił

Freitag, 03. November 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tak kaž mnohich politikarjow po cyłej Sakskej je rozsud ministerskeho prezidenta Sakskeje Stanisława Tilicha­ (CDU), so wot decembra zastojnstwa wzdać, tež Serbow překwapił. 9. decembra chce wón swoju funkciju złožić. Jako naslědnika poruči Tilich Michaela Kretsch­mera, kiž je tuchwilu generalny sekretar CDU. Reakcije na Tilichowy překwapjacy rozsud a kotre konsekwency móhła změna na čole Sakskeje ewentualnje tež za Serbow měć, zhonja přihladowarjo jutře, 4. nowembra, w 11.45 hodź. w magacinje Wuhladko, w telewiziji MDR. Dalša tema wusyłanja rěka „Lipjo w nowym swětle“.

Anzeige