Kupjele

Donnerstag, 18. April 2019 geschrieben von:

Kamjenska halowa kupjel je ćichi pjatk a sobotu wot 9 do 18 hodź. wotewrjena. Jutrowničku je płuwanišćo zawrjene, jutry póndźelu pak zaso wot 9 do 18 hodź. přistupne.

Budyska Röhrscheidtowa kupjel je wot jutřišeho hač do jutrowneje pón­dźele wšědnje wot 10 do 18 hodź wote­wrjena.

Krušwičanski dožiwjenski swět wabi jutry­ ze swojimi „dobropisami derje­měća“, kotrež zajac rady daruje. Jutrowničku je kupjel wot 14 do 22 wotewrjena, tamne dny – wot 19. do 28. apryla – stajnje wot 10 do 22 hodź.

Kupjel Mariba w Nowym Měsće je ći­chu­ sobotu wot 10 do 22 hodź. wote­wrjena, jutry póndźelu wot 10 do 21 hodź. Wot wutory do štwórtka je tam kupanje wot 10 do 21 hodź., pjatk wot 10 do 22 hodź. a njedźelu wot 10 do 21 hodź. móžne.

Terma Toskana w Bad Schandauwje je jutře wot 10 do 14 hodź., sobotu wot 10 do 23 hodź. kaž tež jutrowničku a póndźelu wot 10 do 22 hodź. wote­wrjena.

Korzymska terma je wot póndźele do štwórtka wot 10 do 22 hodź., pjatk a sobotu wot 10 do 12 hodź. a njedźelu wot 10 do 21 hodź. přistupna.

Wšelčizny

Donnerstag, 18. April 2019 geschrieben von:

Ćichi pjatk přeproša rybar Maik Rogel wot 10 hodź. na wuchodźowanje po hatach wokoło Cympla (Zimpel) blisko Hamora. Zetkanje je při awtowym wiko­wanišću Klippe. Pućowacy zhonja, zwotkel karpy su a kak je plahuja.

„Jutry na Lědach“ rěka zarjadowanje, na kotrež wot ćicheho pjatka do jutrownički wšědnje wot 11 do 17 hodź. na Lědy pře­prošeja. W muzeju pod hołym njebjom čaka na hosći wosebite jutrowne dožiwjenje.

4. jutrowne wiki wotměja sobotu wot 11 do 18 hodź. na Kamjenskej w Biskopicach. Připowědźił je so nimo zajaca tež klawn.

„Das übermütige Entchen“ rěka inscenacija, na kotruž su swójby zajutřišim w 15 hodź. do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma přeprošene.

Na měšćansku rozmołwu je sej lokalna nowina Hoyerswerdaer Tageblatt za jutře w 11 hodź. nawodu Wojerowskeho zwěrjenca Eugèna Bruinsa do Łužiskeho centera přeprosyła.

Šunowska Fabrikska hospoda přeprosy młodźinu jutrowničku na reje, kotrež wobrubitaj DC Romano a DC SCALA. Hač do 21 hodź. je zastup darmotny.

Swójbny swjedźeń wotměje so jutry póndźelu wot 11 do 17 hodź. we Wochožanskim parku błudźenkow.

Dokal załožić?

Donnerstag, 18. April 2019 geschrieben von:

Budyski Serbski muzej: W nowowuhotowanej wustajeńcy muzeja „Jutry w Serbach“ čaka na wopytowarjow nazorna prezentacija nałožkow něhdy a dźensa. Muzej je wot póndźele do njedźele wšědnje wot 10 do 18 hodź. přistupny.

Mortkowski hród: 21. a 22. apryla so na Jakubecec hrodźe w Mortkowje lětuša sezo­na zahaji. W 12.30, 14 a 15 hodź. budu tam wodźenja. Na dźěći čaka jutrowne jěchanje, tež trompetarja su skazali.

Złokomorowski hród: Ćichi pjatk su zajim­cy wot 11 do 17 hodź. na debjenje jutrownych jejkow přeprošeni. Sobotu wočakuja dźěći jutrowne hry a paslenje. W 16 hodź. je klankodźiwadło.

Budyske wopomnišćo: Wot ćicheho pjatka do jutrowneje póndźele je wopomnišćo wot 10 do 18 hodź. wotewrjene. W 11 a 14 hodź. je wšědnje něhdźe dwuhodźinske wodźenje.

Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy. Wuhotowane z pokładnej kartu su dźěći wot wutory do njedźele w času wot 10 do 18 hodź. w elementariju na ekspedi­ciju swěta žrawcow přeprošene.

Wojerowski Zusowy muzej je jutrowne swjate dny wšědnje wot 10 do 17 hodź. wotewrjeny. Jutry póndźelu budźe w 10.30 hodź. wosebite wodźenje.

Po dwulětnej přestawce hotuje so z Budyšina pochadźaca rockowa skupina Silbermond tuchwilu z tak mjenowanymi klubo­wymi koncertami na swoju klětušu wulku turneju po Němskej, Awstriskej a Šwicarskej. Po starće w Salzburgu poby kwartet woko­ło spěwarki Stefanie Kloß minjenu póndźelu w Nürnbergu. 25. julija koncertuje Silbermond w Choćebuzu (je hižo wu­předate), dźeń po tym w Kamjenicy. W januaru 2020 zahaja w Hamburgu swoju Arena-turu. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (12.04.19)

Freitag, 12. April 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 jězdźidło, 5 koparski klub w Mailandźe, 6 norwegska stolica, 7 wołanje k hotowosći, 10 delnjoserbski słownikar, prócowar, nošer Myta Ćišinskeho, 13 sudobjo, 14 tuchwilu, 15 město blisko Parisa

Padorunje: 1 lisćowy štom, 2 dźěl bydlenja, 3 słód, 4 nalětnja kwětka, 8 doktor, 9 powabny, so lubjacy, 11 los bjez dobyća, 12 kartyplacanje

Při Złokomorowskim jězoru su minjenu póndźelu lětušu wodosportowu sezonu zahajili. Wotnětka móža tam płachtakowarjo, surferojo, kanuća a dalši wodosportowcy najrjeńši jězor regiona kaž zwučene wužiwać. Wupožčować móža sej w měšćan­skim přistawje najwšelakoriše čołmiki. Tež na stanowanišćach dowolnikow radlubje witaja. Foto: Dana Hübner

Křižowka (05.04.19)

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 dojutrowny čas, 5 wulka europska rěka, 6 Hanka delnjoserbsce, 7 stolica Marokka, 10 kamjentna jama, 13 stare železo, 14 starobny pjenjez, 15 kupa w Srjedźnym morju

Padorunje: 1 postrow Sportej ..., 2 wulcečinjak, 3 do jutrow je ćichi/wulki ..., 4 serbske sportowe towarstwo, 8 jutrownik, 9 mjeno satelita, 11 rěka w Italskej, 12 jězor w Aziji

Njedźelu budźe posledni dźeń nalětnika. Njezabudźće tuž swoje časniki, błudźaki a dalše čas pokazowace nastroje, kotrež to hišće­ awtomatisce nječinja, na lětni čas přestajić. Kóžde lěto znowa pak rěka prašenje: hodźinu wróćo abo doprědka? Chceće-li njedźelu w prawym času na někajkim zarjadowanju być, přestajće swój časnik w nocy na njedźelu wot dwěmaj na třoch, potajkim­ wo hodźinu dale. Potom žane wažne terminy njeskomdźiće. Fotomontaža: SN/Hanka Šěnec

Čitajće w nowym rozhledźe (29.03.19)

Freitag, 29. März 2019 geschrieben von:

Přichodny Rozhlad budźe wotměnjawy kaž aprylske wjedro, ale wězo w pozitiwnym zmysle. „Sobu činić“ je jedna z temow. Měrćin Wjenk wěnuje so přidatnym pje­njezam za dwurěčnosć w sakskich komunach serbskeho sydlenskeho ruma a namołwja wobydlerjow, gmejnam pomhać naprawy zwoprawdźić, kotrež su woprawdźe na dobro serbšćiny.

Lěto 2019 je Mjezynarodne lěto indigenych rěčow. Ielyzaveta Waltherowa z Lipšćanskeho Instituta za sorabistiku rozprawja wo jeho wotewrjenju w januarje w Parisu. Wona měni, zo zmóžnja projektne lěto­ Serbam, na swoju dźěławosć skedźbnjeć a so z druhimi mjeńšinami, na přikład wo wuspěchach a njewuspěchach kubłanskich naprawow, wuměnjeć. To praji tež Rejzka Lipičec, kotraž lěto indigenych rěčow jako sobudźěłaćerka UNESCO sobu organizuje. Wona powěda wo pozadku a naprawach projekta UNO a ma konkretny namjet, kak móhli so Serbja wobdźělić.

Křižowka (29.03.19)

Freitag, 29. März 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 1 surowizna za woblubo­wany tykanc, 3 afriska antilopa, 5 wi­kowanišćo twaršćiznow a podobne, 7 funkcija w Domowinje, 10 zwada, 14 škitna barba, 15 wone dźerža cholowy, 16 alfabet

Padorunje: 1 nic žona, 2 třělwa, 3 alkoholiski napoj, 4 Zjednoćene staty Ameriki, 6 luto­warnja, 8 njeznaty objekt w swětnišću, 9 dym, 10 Słowjan, 11 hubjenje, špatnje, 12 přitok Wolgi, 13 ... de Triomphe w Parisu

Anzeige