Srjedu, 27. nowembra, su zajimcy w 19 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja na přednošk wo modźe a narodnej drasće přeprošeni. Jako hósća witaja docentku Evu Howitz z Lipska. Wot 17.30 hodź. přeprošuje Andrea Pawlikowa na serbske wodźenje po wosebitej wustajeńcy SORBIAN STREET STYLE. We 18 hodź. na němske. Foto: SN/Maćij Bulank

Płastowka (22.11.19)

Freitag, 22. November 2019 geschrieben von:
Spočatk pytanych słowow je wu­pokazany. 1 přećel, 2 klima, 3 jón ma šuler spjelnić, 4 praskotak, 5 horni dźěl zwjeršneje košle, 6 južny płód, 7 postajeny čas, 8 ródna wjes Alojsa Andrickeho, 9 žónske předmjeno

„Der Zauberer der Smaragdenstadt“ po Alexanderu Wolkowje rěka bajkowa inscenacija NSLDź, kotraž wosebje dźěći dlěje hač dwě hodźinje wobkuzłuje. Přichodne předstajenje je srjedu, 20. nowembra, w 17 hodź. na hłownym jewišću. Lisćiki su jara požadane, wšako je wopyt inscenacije, kotruž hač do hód tež někotre razy dopołdnja předstajeja, mnohim hódny dar. Foto: Uwe Soeder

Płastowka (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:
1 počas, 2 pječwo, 3 zeger, 4 ruska stolica, 5 drohotny płat, 6 swjaty dźeń Židow, 7 nic teorija, 8 wón drjewo­ wobdźěłuje, 9 ludowje: rěč bjez wobsaha, zmysła

Křižowka (01.11.19)

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 płódny blečk w pusćinje, 5 koparski klub w Mailandźe, 6 kraj w morju, 7 arabski zaliw, 10 pozitiwna elektroda, 13 znaty sportowc, wuměłc, 14 hudźbna twórba, 15 stup

Padorunje: 1 los bjez dobyća, 2 si­cil­ski wulkan, 3 sylny wichor, 4 nic wuchod, směr, 8 arabski emirat, 9 kulturna epocha, 11 zjawne ... air, 12 jězor w Kazachskej

W nocy na njedźelu stajimy časniki wo ho­dźinu wot 3 na 2 hodź. wróćo. Naje­bać spočatk zymskeho časa nje­trjebaja so „nócni hawronojo“ bojeć, zo z busom abo ćahom domoj abo druhdźe njedojědu. Wobchadne předewzaća su jězbne plany mjez sobu wothłosowali. Foto: SN/Maćij Bulank

Čitajće w nowym rozhledźe (25.10.19)

Freitag, 25. Oktober 2019 geschrieben von:

Dźens za tydźeń wuńdźe nowemberske wudaće našeho kulturneho časopisa. Praske nalěćo, pčołarstwo, pomniki a serbske prědarki su jenož někotre z jeho temow.

W zašłych měsacach čitachmy hdys a hdys wo wójnskich pomnikach, kotrež běchu we Łužicy zdźěla tež serbsce abo dwurěčnje popisane. Zwjetša dźěše wo wopomnišća, nastate po Prěnjej swětowej wójnje. Zo běchu scyła prěnje ryzy serbske wopomnišćo za padnjenych wojakow hi­žo­ 50 lět zašo poswjećili, a to w ewangelskim Njeswačidle, je nětko Trudla Ma­linkowa wuslědźiła a wo tym rozprawja. Kedźbyhódne je, zo njebě Serb za wuhotowanje wopomnjenskeje tafle zamołwity.

W našim stawiznopisnym serialu roz­jimuje sobudźěłaćer Serbskeho kulturneho archiwa Měrćin Brycka wuskutki Pra­skeho nalěća 1968 na dźěławosć Instituta za serbski ludospyt. Mjez druhim bu wědomostna konferenca wotprajena, a hižo ćišćany přinošk wo nowšich serbskich stawiznach dyrbjachu cofnyć a zničić.

Z 12. nakupowanskej nocu „W kuzłapołnym swětle“ su minjeny pjatk w Kulowje kermušny kónc tydźenja zahajili. Na wječornym spektaklu z jewišćom na torhošću postarachu so mjez druhim čłonojo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny wo serbske programowe dypki. Tón kónc tydźenja swjeća kermušu mjez druhim we Wotrowje, Pančicach-Kukowje, Šěrachowje (Schirgis­walde), Wjelećinje (Wilthen), Sprjejcach (Spreewitz), Njeswačidle, Nowym Měsće a Lubušu. Foto: Gernot Menzel

Křižowka (18.10.19)

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nócny ptak, 5 rostlina łuki­, 6 z rušćiny: wólnočasna zahroda, 7 jědźernja studentow, 10 hara wo ničo, 13 hrajna klasa, 14 bur, 15 dźěl narodneje drasty

Padorunje: 1 wysoka rostlina, 2 něhdyši koparski wrotar Němskeje, 3 plahowar sadu, 4 pedagoga, 8 wodźaca skupina, 9 spočatk wubědźowanja, 11 přećiwo, 12 něhdy­ša wustajeńca w Markkleebergu

Přeprošeja cyły kónc tydźenja na kermušu

Donnerstag, 10. Oktober 2019 geschrieben von:

Kulow (SN/MWj). Hnydom cyły kónc tydźenja přichodne dny w Kulowje kermušu swjeća. Zazběh budźe jutře dwanata kuzłapołna nakupowanska nóc. Wot 19 hodź. přeproša wikowarjo, přemysłownicy a towarstwa, dundać po romantisce wobswětlenym měsće. Na wopytowarjow čakaja jewišćowy program, mjez druhim ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu, paslenje za dźěći w lutowarni a w katolskej pěstowarni, wustajeńca wo 30. róčnicy měrliweje rewolucije w Forellowym centrumje, grafitijowa dźěłarnička w torhošćowej pasaži kaž tež překwapjenki w jednotliwych wobchodach.

Sobotu přeprosy zawod Krabatowy mlokowy swět w Koćinje na žnjowodźakne a kermušne wiki. Regionalni poskićowarjo postaraja so wo wulku paletu wudźěłkow. Ratarski zawod sam poskići samodźěłany twarožk a běrny ze swójskeje produkcije. Dale zastupjene budu Ring­pfeilec rybarstwo z Rakec, Domanic ratarski zawod z Hózka, Helmec ratarstwo z Jitka, Ermerec pjekarnja z Njedźichowa, Čórlichec zahrodnistwo z Koćiny a dalši. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU přihotuje znowa wulku přehladku hribow.

Anzeige