Aus der aktuellen Ausgabe vom Donnerstag, 13 Januar 2022

Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Nowy rekord infekcijow

Berlin (dpa/SN). Ličba w běhu dnja Roberta Kochowemu institutej posrědkowanych nowoinfekcijow z koronawirusom je znowa rekordny staw docpěła. Strowotniske zarjady Němskeje su institutej 81 417 dalšich padow přizjewili. Dźens tydźenja bě jich 64 340. Wčera bě ličba nowych natyknjenjow prěni króć po wudyrjenju pandemije hranicu 80 000 překročiła.

Lauterbach wostawa neutralny

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za strowotnistwo Karl Lauterbach (SPD) nochce swójski namjet nastupajo po-wšitkownu winowatosć šćěpjenja přećiwo koronawirus předpołožić. Nowinarjam wón rjekny: „Sym so rozsudźił, zo žadyn swójski namjet njeprezentuju, ale zo neutralny wostanu.“ W diskusiji pak steji wón „kruće poboku“ zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD), Lauterbach potwjerdźi. „Smy jasni zakitowarjo winowatostneho šćěpjenja.“

Přiwótřenja za nješćěpjenych

Veröffentlicht in Politika
Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Prěnje změny hižo přewjedli

Budyski krajnoradny zarjad naprašowanja a skóržby pruwuje

Budyšin (SN/BŠe). Nowe busowe plany a čary w Budyskim wokrjesu, kotrež su zamołwići spočatk januara zawjedli, dyrbjachu lěpše a spěšniše zwiski sobujěducym zmóžnić. Přewažnje je so to tež poradźiło. Přiwšěm jewjachu so tu a tam njedostatki, na kotrež je Budyski krajnoradny zarjad w běhu krótkeho časa reagował. „Pruwujemy wšitke skóržby a naprašowanja, kotrež smy z mejlku, telefonom abo póštu dóstali“, informuje nowinska rěčnica Budyskeho krajnoradne- ho zarjada Frances Lein. Přiwšěm je přeco hišće něhdźe 100 naprašowanjow w póštowym kašćiku pod hesłom „busowa syć“ njewotmołwjenych. Starši dóstawaja wotpowědne wobkrućenje, zo su jich pokiwy, próstwy atd. dóšli. Nimo toho dawa zarjad potrjechenym hižo ewentualne namjety za alternatiwne wužiwanje busowych čarow a linijow.

Veröffentlicht in Lokalka
Čłonaj mórskeje straže staj dźensa rano w přistawje małeje italskeje kupny Giglio italsku chorhoj wupowěsnyłoj. Tam wopominachu z wjacorymi zarjadowanjemi 10. róčnicu katastrofy z 32 smjertnymi woporami, po tym zo bě so pasažěrska łódź Costa Concordia skały šmórnyła a so powróćiła. Nad zarjadom přistawa su mjena woporow zwěčnjene. Foto: pa/Andrew Medichini

Veröffentlicht in Politika
Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Šula snano hakle jutry hotowa

Při ponowjenju kubłanišća něštožkuli šmórnyć dyrbjeli

Pančicy-Kukow (SN/MWj). „Lěto 2021 bě kaž za wšitkich druhich tež za gmejnu Pančicy-Kukow wšo druhe hač jednore.“ Takle zjima wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wuwiće swojeje komuny w minjenych dwanaće měsacach. Jako wosebite wužadanje mjenuje wón dalši twarski wotrězk ponowjenja Šule Ćišinskeho. Tón měješe po spočatnych planach hižo w decembru hotowy być. Wyšich twarskich kóštow a pobrachowaceho materiala dla pak so dźěła dlija.

„Jeli wšitko derje poběhnje, budźemy snano jutry tak daloko, zo změjemy wšitko dočinjene“, wjesnjanosta Kreuz připowědźa. Ale što rěka dočinjene? Přiběracych pjenježnych wudaw­kow dla dyrbjachu hižo to abo tamne šmórnyć. Tak njemóžachu pinčne murje wusušić, a nowe hłowne zachodne durje dyrbja runje tak čakać kaž zapadne schodźišćo. Dalše wulke projekty loni běchu dokónčenje syće pitneje wody w Swinjarni, Kanecach a Jaworje, wotkryće noweje bydlenskeje štwórće při Srjedźnym puću w Pančicach-Kukowje a twar hłowneho puća w Kanecach.

Veröffentlicht in Lokalka

Bilanca a wuhlad Stanija Ryćerja, kiž znowa za wjesnjanostu kandiduje

Prěnja gmejna Hornjeje Łužicy, w kotrejž lětsa wjesnjanostu wola, je Bóščanska. Hižo njedźelu, 16. januara, su tamniši wobydlerjo namołwjeni swój hłós wotedać. W minjenych sydom lětach je Stanij Ryćer (Bóščanske rjemjesło) komunu nawjedował. Wón sam so znowa za čestnohamtske zastojnstwo po­žada. Za to ma dobre přičiny, ale tež ­wulku dowěru ze stron wobydlerjow a předewzaćow, kotrež maja w gmejnje swoje sydło.

Hamtska doba Stanija Ryćerja je so 2015 zahajiła, jako měješe gmejna Bóšicy hišće mnohe problemy, kotrež dyrbjachu rozri­sać. Stanij Ryćer je to widźał a jako wužadanje wobhladował. Jeho předewzaćelske nazhonjenja běchu dobry zakład, tež komunalne nadawki na dobro wobydlerjow rjadować.

Veröffentlicht in Lokalka
Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Sakska wolóža wobmjezowanja

Drježdźany (dpa/SN). Sakska wolóža wot jutřišeho swoje krute škitne naprawy koronawirus nastupajo. Krajne knježerstwo je wčera mjez druhim wobzamknyło, zo smědźa kulturne institucije zaso wote­wrjene być. Na zhromadźiznach smě so zaso wjace wobdźělnikow zetkać. Ćěłu bliske posłužby kaž kosmetikowe salony smědźa šćěpjeni a wotchorjeni (2G) zaso wužiwać. To samsne płaći za muzeje a wustajeńcy. Za hosćency, dźiwadła, operowe domy a kina płaći prawidło 2Gplus. Tam žadaja sej přidatny aktualny koronatest. Tón njeje trěbny, hdyž móža po­trjecheni dopokazać, zo su třeći króć šćěpjeni abo je-li druhe šćěpjenje hišće poměrnje čerstwe.

Nowe rjadowanje płaći hač do 6. februara. Je-li pak hranica přećeženja chorownjow docpěta abo zwyši-li so incidenca we wokrjesach a bjezwokrjesnych městach nad 1 500, su wolóženja zaso zběhnjene, sakske knježerstwo informuje.

Veröffentlicht in Politika
Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Jeno „symbolowa politika“

Pod hesłom „Kulturny kraj Sakska za­wrjeny?“ su so Drježdźanska kulturna měšćanostka, intendanća a dalši nawodźa sakskich jewišćow w zjawnym lisće přećiwo sakskej koronapolitice wuprajili. Cordula Ratajczakowa je so z intendantom NSLDź a předsydu Sakskeho krajneho zwjazka w němskim jewišćowym towarstwje Lutzom Hillmannom rozmołwjała, kiž je list sobu jako prěni podpisał.

Poprawom móžeće so wjeselić, móžeće zaso hrać – čehodla nětko skoržiće?

Veröffentlicht in Rozmołwa
Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Plany rozłožili

Berlin (dpa/SN). We wobłuku tři dny trajaceje debaty zwjazkoweho sejma su dźensa wjacori ministrojo noweho knježerstwa SPD, Zelenych a FDP swoje plany rozłožili. Mjez nimi běštaj minister za strowotnistwo Karl Lauterbach (SPD) a minister za hospodarstwo a škit klimy Robert Habeck (Zeleni). Tón rozkładźe zapósłancam swoje předstawy wo zwoprawdźenju němskich klimoškitnych naprawow. Nimo toho sej wón žadaše, zo měła Němska swoju wotwisnosć wot importow surowiznow pomjeńšić. W běhu dnja bě debata wo naprawach w zwisku z koronapandemiju planowana.

Veröffentlicht in Politika
Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Wuradźuja wo róli EU w konflikće

Brest (dpa/SN). Wonkowni a zakitowanscy ministrojo čłonskich statow Europskeje unije su dźensa w francoskim Bresće wo planach za nowy wěstotnopolitiski koncept Europskeje unije wuradźowali. Loni w nowembru předpołoženy naćisk mjez druhim předwidźi wutworić spěšnje zasadźomnu wojersku jednotku 5 000 wojakow. Plan chcedźa přichodne měsacy pod francoskim prezidentstwom Rady EU wobzamknyć.

Po zdaću chcychu wonkowni ministrojo na separatnym posedźenju tež wo žadanjach Ruskeje za wěstotnymi garantijemi za Europu a wo róli EU w mjenowanym procesu rěčeć. Zastupnicy EU běchu naposledk stajnje zaso na to skedźbnjeli, zo dyrbjała EU do jednanjow mjez Ruskej a USA zapřijata być. We wěstotnym zrěčenju, kotrež sej Ruska žada, měli so staty NATO zawjazać so wšitkich wojerskich aktiwitow na Ukrainje a w tamnych wuchodoeuropskich krajach wzdać.

Po jednanjach Rady NATO-Ruska wčera w Brüsselu je Ruska pobrachowacu wolu zapada kritizowała.

Veröffentlicht in Politika
Donnerstag, 13 Januar 2022 13:00

Energijowy přewrót chromi

Institut Prognos wuwiće minjenych dźesać lět přepytował

Mnichow (dpa/SN). Najebać hoberske wudawki přewrót w němskim energijowym hospodarstwje po najnowšim přepytowanju w mnohich wobłukach da­loko za politiskimi zaměrami chromi. Wjele dźěła wostawa po posudku Baselskeho instituta Prognos dalši wutwar milinowych syćow a mjeńšu přetrjebu miliny nastupajo. Minjene dźesać lět njeje so po wčera wozjewjenej studiji na polu přetwara tepjenjow w twarjenjach na njedobro płuna a wolija faktisce ničo hibało.

Płaćizny industrijneje miliny su po studiji instituta Prognos w Němskej mjeztym třeće najwyše Europskeje unije, za Wulkej Britaniskej a Cypernom, wuswětla energijowa fachowča Almut Kirchner. Poradźowanske­ předewzaće Prognos ­analyzuje mjeztym dźesać lět postupy energijoweho přewróta. Nadawkidawar je Zwjazk bayerskeho hospodarstwa.

Veröffentlicht in Politika

Anzeige