Serbski ludowy ansambl je z předstajenjom swojeho lětušeho ptačokwasneho programa za dźěći „Leć ze mnu!“ wčera w Lubijskej wikowej hali cyłkownje něhdźe 1 600 přewažnje młódšich přihladowarjow zahorił. Dźensa běchu ansamblowcy z hosćom w Kamjencu, pjatk gastěruja dwójce we Wojerecach a posledni raz 9. februara w Choćebuzu. Foto: Stefan Cuška

Tudyše UNESCO-městna a Domowina bórze zhromadny projekt startuja

Lubnjow/Budyšin (SN/at). Ze swojoraznym projektom chcedźa štyri tudyše UNESCO-městna hromadźe z Domowinu naslědnu transformaciju Łužicy podpěrać. Hromadźe z biosferowym rezerwatom Błóta, biosferowym rezerwatom Hornjołužiska hola a haty, swětowym namrěwstwom Mužakowski park a globalnym geoparkom Mužakowski zahork kaž tež „z imaterielnym kulturnym namrěwstwom Serbow su we Łužicy krajiny ze statusom UNESCO po wšěm swěće jónkrótnje zhusćene. Hakle ze zhromadnym wuwićom poskitkow a komunikacije móža wone maksimalne skutkowanje docpěć“, wujasni Eugen Nowak, nawoda biosferoweho rezerwata UNESCO Błóta nahłowny iniciator projekta.

weiterlesen...
Mi., 01. Februar 2023

Budyšin (SN/bn). „Misto to go“ rěka zhromadny projekt Kyjiwskeho dźiwadła PostPlayTeatr, Berlinskeho towarstwa Media Frontline, wjacorych šulow mjez druhim w Mykolajiwje a Popasnej kaž tež mjezynarodneho Centruma za performatiwne kubłanje a projekta Hamburgskeje Swobodneje wuměłstwoweje šule „Agency for Safe Space“, z kotrymž so hižo wot lěta 2018 „kulturne projekty ze šulerjemi a šulerkami w Donbasu realizuja. W tymle času nasta na městnje rjad dźiwadłowych inscenacijow, filmow, hudźbnych albumow a inowatiwnych wuměłstwowych projektow, kotrež aktualne socialne, towaršnostne a politiske prašenja wotbłyšćuja a kotrež buchu mjeztym w Ukrainje kaž tež w Němskej a Awstriskej předstajene“, kaž iniciatorojo pisaja. Nošer projekta je program „Wuchodne partnerstwa“ Zwjazkoweho ministerstwa za wonkowne naležnosće.

Mi., 01. Februar 2023

Tomaš Henčl je wot dźensnišeho nowy šeftrenar prěnjeho koparskeho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki. 58lětny Łušćan přewozmje delanski cyłk wot dotalneho trenarja Krystofa Gloxyna. Gloxyn bě napo­sledk w dwójnej funkciji – wrotar a nazwučowar wokrjesneho wyšeho ligista.Tomašej Henčlej, kotryž bě z Ralbičanskimi Sokołami w sezonje 2016/2017 wokrjesny pokal dobył, budźetaj jako kotrenarjej Róžeńčan Matijas Šnajder a jako mustwowy nawoda Ralbičan Maik Brězan poboku. Jörg Stephan

Mi., 01. Februar 2023

Frankfurt nad Mohanom (dpa/SN). Piwarnje w Němskej su loni zaso wjace ­piwa předali. Cyłkownje bě to 8,8 miliardow litrow, štož su 2,7 procentow wjace hač lěto do toho, zdźěli dźensa zwjazkowy statistiski zarjad. Přiwšěm njeje to ­hišće telko kaž do pandemije. Swětowe mišterstwo kopańcy w Katarje njeje wobrot wulce wobwliwował. Němski zwjazk piwarnjow je nimo toho hižo připowědźił, zo budźe piwo dale a dróše.Bamž wopyta AfrikuKinshasa (dpa/SN). Na swojim wopyće w afriskim kraju Kongo swjećeše bamž Franciskus dźensa z milion wěriwymi zjawnu Božu mšu. To je jedyn z wjerškow jeho putniskeje jězby, kotruž je pontifeks wčera zahajił. Hižo wčera, jako je wón na lětanišću w stolicy Kinshasa přizemił, jemu statysacy wěriwych kiwachu. W swojej narěči namołwješe bamž wobydlerjow w Kongo, zo njeměłoj hida a namóc w towaršnosći městna měć. W kraju dóńdźe stajnje zaso ke konfliktam.Wotstronja wšitke naprawy

Mi., 01. Februar 2023

Tež Praske dźěći w zymje ptački picuja. Tuž je jasna wěc, zo je Towaršnosć přećelow Serbow (SPL) je jako dźak za jich swěrnu słužbu zašłu njedźelu (29.1.2023) do Serbskeho seminara na ptači kwas přeprosyła. Dźěći spaslichu sej z pjerkow ptače maski a wozdobichu sej talerje, kotrež na dworje stajichu, zo bychu jim ptački na nje wobradźeli. Z lampionami ćehnjechu potom na Karlowy most, hdźež přihladowacym turistam někotre spěwy wo ptačkach zanjesechu a njewjesta-sroka jim słódčizny wudźělowaše. Najwjetša zabawa za dźěći na kóncu bě, jako w Hórnikowej knihowni chowanku hrajachu a so honjachu, mjeztym zo tež jich staršim pječene sroki ­słodźachu. Foto: Radek Čermak, tekst: Eliška Oberhelová

Mi., 01. Februar 2023

Krynhelecy (AK/SN). We wjesce Krynhelecy, kotraž Hamorskej gmejnje přisłuša, je so póndźelu wječor něhdźe 30 wobydlerjow na dźěłarničce do přichoda wobdźěliło. Iniciator běše wjesnjanosta Hendryk Balko (Hamorske wolerske zjednoćenstwo). Před třomi lětami přebywaše wón we wsy Altgottern w Durinskej. Tam zezna wot gmejny a wobydlerjow realizowany projekt 24-hodźinskeho regionalneho předawanišća. „Podobne chcychmy w našim gmejnskim dźělu Rychwałd tež zwoprawdźić. Ideja pak zwrěšći na falowacych spěchowanskich srědkach,“ wón dźěłarničku wotewrě.

Mi., 01. Februar 2023

2.2. – 8.2.2023Budyski filmowy ­palast:Caveman: wšědnje 17:30 (nimo štw) a 20:00 The Son: wšědnje 17:00 (nimo pj) Call Jane: pj 17:00 | pó 20:00 Basic Instinct: wu 19:45 Die Drei ??? – Erbe des Drachen: wšědnje 17:20 | pj, so, nj a wu 15:00 | nj 12:20 Ein Mann Namens Otto: wšědnje 17:00 a 20:00 | pj, so, nj a wu 14:20 Plane: wšědnje 19:50 | pj a so 22:20 Magic Mike’s Last Dance: srj 19:45 a 20:15 BTS: Yet to come in cinemas: so 14:30 Sneak preview: pó 20:00 Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:20 Rache auf texanisch: pj a so 22:10 Babylon – Rausch der Extase: nj 19:40 | pj a so 21:50 M3gan: štw, pj, so a srj 19:50 | pj a so 22:50 Operation ­Fortune: pj a so 22:40 Avatar: The Way of Water: wšědnje 19:00 Avatar: The Way of Water w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo štw, pó a srj), 16:00 a 19:40 (nimo srj) | pj, so, nj a wu 18:00 | štw a pó 18:30 | srj 19:50 | pj a so 21:50 Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch: wšědnje 16:40 | pj, so, nj a wu 14:1 ...

Mi., 01. Februar 2023

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w ČěskejPraha. Mjeno noweho čěskeho prezidenta je hižo znate – je to Petr Pavel. Wón móžeše sej zašły pjatk a zašłu sobotu w druhim kole prezidentskich wólbow přidatnje hłosy přiwisnikow Danuše ­Nerudoveje a Pavela Fischera zawěsćić. Tak sta so wón z 58,32 procentami hłosow z jasnym dobyćerjom druheho rozsudźaceho wólbneho koła. Jemu bě 3,36 milionow wolerjow swoju dowěru spožčiło – to je 960 000 hłosow wjace hač ­za bywšeho ministerskeho prezidenta ­Andreja Babiša. Po analyzy PAQ Research bě so Pavelej mjenujcy poradźiło, pohnuć njewolerjow tola wolić hić, kaž tež Babišowych přiwisnikow wo tym přeswědčić, zo jich „idol“ z lěpšim prezidentom njebudźe. Tohodla zhubi Babiš na kóncu 400 000 hłosow. Krótko po wólbach rozprawjachu čěske medije wo wosebje wysokej ličbje wolerjow – tak bě so 70,25 procentow wólbokmanych za jednoho z dweju kandidatow rozsudźiło. W dwěmaj čěskimaj wjeskomaj wobdźělichu so samo wšitcy wobydlerjo na přewšo ...

Anzeige