Sewjerni koparjo wysoko dobyli

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:

K šestej koparskej hrě wjesneju teamow „sewjer“ přećiwo „juh“ zetkachu so Ral­bičenjo minjenu sobotu. Partija wotmě so znowa na małym hrajnišću. Kontrahentaj hraještaj dwójce třiceći mjeńšin. Měrćin Čóška bě suwereny sudnik. Hač na prěnju hru, kotruž bě „juh“ z 9:1 dobył, běchu tele derbyje přeco jara napjate. Lětsa wšak „sewjer“ jasnje dominowaše, a to hižo k połčasej z 5:0.

W druhim přechodźe drje so team „juh“ stopnjowaše, njemóžeše pak po­ražce 12:4 zadźěwać. Běše to zdobom na wr­ota najbohatša hra w stawiznach tohole wjesneho duela. Zastupnistwo „se­wjer“ tuž nětko ze 4:2 nawjeduje.

Wjele Ralbičanow je składnosć wužiło a sej hru wobhladało. Wo ćělne derjeměće postara so znowa wohnjowa wobora. Po derbyju hajachu wjesnjenjo zhromadnosć a hišće dołho bjesadowachu. Maik Brězan

Zwjazkowy ligist nastupi w Kulowje

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:
Žony a holcy 1. FFC Turbiny Podstupim přijědu njedźelu, 2. awgusta, do Kulowa na reprezentacisku hru. Turbina nastupi z kompletnym kadrom, w kotrymž budu tež koparki, kotrež su so njedawno w Kanadźe na swětowych mišterstwach wobdźělili – Bianca Schmidt, Jennifer Cramer a Tabea Kemme. Trenar mustwa je Bernd Schröder. Hru, kotraž ma so w 15 hodź. zahwizdać, chcetaj stadionowy rěčnik Módro-běłych Kulow Tomaš Maršner a MDR reporter Gert Zimmermann moderěrować. Hrać budźe zwjazkowy koparski ligist přećiwo wubrance Kulowa. Kartki móžeće sej na tamnišej tankowni abo w Szczepaniakec lakěrarni kupić­. Zastup za dorosćenych płaći šěsć eurow, za šulerjow z wupokazom tři eura­. Dźěći w starobje hač do šěsć lět smědźa sej zajimawu partiju darmotnje wobhladać.Werner Müller

Dynamocamp zahajeny

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:
Dynamo Drježdźany a Sokoł Ralbicy/Hórki přewjedujetej wot wčerawšeho hač do pjat­ka dalše dorostowe koparske lěhwo w serbskorěčnej Łužicy.­ Po lońšej premjerje w Chrósćicach su so Dynamowcy tónraz za Ralbicy rozsudźili. Ze 64 dźěćimi je lěhwo wuknihowane. Wukubłani trenarjo zwučowanja nawjeduja. Foto: Jan Šołta

Zahrodnik snadnje před Handrikom

Montag, 20. Juli 2015 geschrieben von:

6. mjezynarodny mnohostronski jěchanski a skakanski turněr w Hórkach přewjedli

Hač do wčerawšeho wubědźowaše so ně­hdźe 120 jěcharkow a jěcharjow w Hórčanskim stadionje. Při horcych tempe­raturach a před něhdźe 1 000 přihlado­warjemi wojowachu tež wjacori lokalni matadorojo wo prědnje městna. Tak startowaštaj Křesćan Zahrodnik z konjom Namibiju a Měrko Handrik z 20lětnym Air Jordanom w mjezynarodnym pruwowanju CCI*.

Po dresurje pjatk wječor a po přez­pólnym skakanju sobotu wotmě so wčera skakanje přez lochce spadowace zadźěwki. W tymle zakónčacym wurisanju móhł so Měrko Handrik před Křesćanom Zahrodnikom zaměstnić, wšako dźěleše jeju jenož 0,9 dypkow. Zahrodnik pak by dyrbjał wšitke zadźěwki spotorhać a Handrikej dyrbjała so nula bjez jenič­keho zmylka poradźić. K tomu wšak njedóńdźe. Po połhodźinskej přestawce wosrjedź pruwowanja njewjedra dla bě jasne, zo je Křesćan Zahrodnik w mjezynarodnym wubědźowanju třeći a Měrko Handrik štwórty. Wulke to wjeselo mjez přiwiskom domjacych jěcharjow kaž tež mjez přihladowarjemi.

Thomas Schultz hižo lěto trenar Sokoła

Montag, 20. Juli 2015 geschrieben von:

Wot minjeneje sezony ma prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki noweho trenarja, 51lětneho Thomasa Schultza ze Spal. Wjacore lěta bě wón hrajerjow ST Wojerecy 1919 trenował, prjedy hač přewza wón rólu šeftrenarja w Ralbicach. Jurij Bjeńš je so z nim rozmołwjał a zhonił, kajke bě Schultzowe prěnje lěto pola Sokoła.

Knježe Schultzo, swoju prěnju sezonu sće ze Sokołom Ralbicy/Hórki we wokrjesnej wyšej lize na 5. městnje skónčił. Sće spokojom?

T. Schultz: Cil mustwa bě so mjez prěni­mi pjećomi zaměstnić. To je wone docpěło. Tež, hdyž sym sej tajnje snano tón abo tamny dypk wjace wuličił, móžu prajić, zo bě to dobra sezona.

Hdźe sće tón abo tamny dypk zhubili?

Salman a Iwan wuspěšnaj byłoj

Montag, 20. Juli 2015 geschrieben von:

SJ Chrósćicy II

– FSV Bretnig-Hauswalde 2:2 (0:1)

Za domjacych zasadźeni: B. Klimant – Hojer, Mark, M. Brězan, T. Klimant, Wowčer, Zahrodnik, Domš, Al Abdi, Pawlik, Jaku­baš, Schäfer, Budar, Mohammed, S. Brězan, Młynk

16 koparjow měješe trenar Chróšćanskeho druheho mustwa Daniel Pohling wčera k dispoziciji, mjez nimi tež Sal­mana a Iwana. Haj, sće prawje čitali! A jeli­ so dźiwaće, zo tutej mjenje dotal w zwisku z Chróšćanami a serbskej kopańcu čitali njejsće, maće prawje. Salman Mohammed (22) a Iwan Al Abdi (20) staj mjenujcy kurdiskaj pachołaj ze Sy­ri­skeje. Wot kónca zašłeje sezony wonaj w Chrósćicach sobu trenujetaj. Wčera běštaj nětko prěni raz zasadźenaj.

Widźał, słyšał, napisał (20.07.15)

Montag, 20. Juli 2015 geschrieben von:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Mjeztym zo přebywa wjetšina sakskich šulerjow tučasnje ze swojimi staršimi abo přećelemi zawěsće w prózd­ninach a móža po tym hišće někotre dny abo snadź tež tydźenje wotpočnyć a so wočerstwić, je zawěrno „rjany“ čas za koparjow w regionalnej lize hižo zaso nimo. Po dźewjećtydźenskej pře­stawce zahaji so pjatk wječor w štwórtej najwyšej koparskej lize Němskeje hrajna doba 2015/2016.

Sport (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Na jěchanski turněr

6. mjezynarodny mnohostronski jěchanski turněr přewjedźe so přez cyły kónc tydźenja w Hórkach. Dźens wječor, jutře a njedźelu je dresura, sobotu potom hłownje přezpólne jěchanje a njedźelu skakanje. Wobšěrny časowy plan namakaće na stronje jěchanskeho towarstwa Při Klóšterskej wodźe pod www.psv-amklosterwasser.de

Testowe koparske hry

Budissa Budyšin je hišće hač do njedźele w treningowym lěhwje w Bad Blankenburgu. Tam wočakuje sobotu U 23 Čer­wjeno-běłych z Erfurta wot 14 hodź. k testowej partiji. Njedźelu w 10.30 hodź. hraja chowancy trenarja Tomaša Henčla w Rudolstadće přećiwo tamnišej Jednoće. Dalše testowe hry kónc tydźenja su: dźensa we 18.30 hodź. Jednota Kamjenc – ST Drježdźany-Strěžin, w 19 hodź. SJ Chrósćicy – Budissa Budyšin II; njedźelu w 12.30 hodź. ST Marijina hwězda – Jednota Kamjenc, w 15 hodź. ST Rychbach (Hornja Łužica) – ST Radwor.

Simsony so wubědźuja

Staw po 3. běhu

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:

Kóžde lěto wubědźuja so wohnjowe wobory zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w hašenju. Lětsa zetkawaja so kameradojo dohromady dźewjeć króć, zo móhli potom najspěšnišu woboru 2015 mytować. Nimo dalšich woborow z pjeć gmejnow stej tež młodźinskej wohnjowej woborje z Ralbic-Róžanta a Pančic-Kukowa/Wotrowa pódla. Wonej pak runje tak do cyłkowneho dypkoweho systema zapřijatej njejstej kaž wobornicy ze Salowa, Brěžkow a delnich Sulšec. Minjeny pjatk dobychu we Worklecach kameradojo ze Sulšec před Konjecami-Šunowom a Sernjanami-Róžantom.

Z tabulki wučitaće, štó ma po třoch z dźewjeć běhow dotal naj­lěpše wuhlady na pokal zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe 2015:

1. Konjecy-Šunow (51 dypkow), 1. Wor­­klecy (51), 3. Sernjany-Róžant (49), 4. „Swj. Beno“ Pančicy-Kukow (42), 4. Gmejnska wobora Ralbicy-Róžant (42), 6. Pěskecy (40), 7. Hórki (16), 8. Smjer­dźaca (12)

Trening za nowu sezonu so započał

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:
Tele dny započinaja wjacore koparske towarstwa za nowu sezonu trenować. Wutoru na přikład stej krajny ligist Jednota Kamjenc kaž tež wokrjesny wyši ligist DJK Sokoł Ralbicy/Hórki trening startowałoj. Na wobrazu wojujetaj Antonius Wałda (nalěwo) a Bosćij Bjeńš hižo wo kóždy bul. Jutře w Chrósćicach prěni króć trenuja, přichodnu wutoru čini to wokrjesny ligist SJ Njebjelčicy. W přichodnych tydźenjach w Serbskich Nowinach zhoniće, z kotrymi hrajerjemi so jednotliwe mustwa zesylnichu resp. štó je serbske koparske towarstwa wopušćił. Foto: Jurij Bjeńš

Anzeige