Sakske lěsy chětro potrjechene

Mittwoch, 01. November 2017 geschrieben von:

Pirna (SN). Nazymski wichor ze sylnosću orkana Herwart je w sakskich lěsach wulke škody zawostajił a mnohe štomy spowalał. Doskónčny rozměr škodow budźe hakle přichodne dny zwěsćomny. Jasne pak je: Herwart je sakske lěsy wjele sylnišo trjechił hač tamne lětuše wichory.

Prěnjorjadnje stara so statne lěsniske předewzaće Sachsenforst nětko wo to, žiwjenje ludźi škitać. „Najwjetšu prioritu ma wěstota lěsnych wopytowarjow, sobudźěłaćerjow a partnerow“, podšmórnje prezident krajneho lěsnistwa prof. Hubert Braun w nowinskej zdźělence. „Wšitke mocy lěsnych wokrjesow Sachsenforst so nětko wo to prócuja škody rumować.“ Priwatni wobsedźerjo lěsow móža so na fachowcow sakskeho lěsnistwa wobroćić, kotřiž jich nastupajo wotstronjenje škodow poradźuja. Statne lěsniske předewzaće skedźbnja na to, sej wot fachowych firmow pomhać dać. Wšako ma so njezbožam zadźěwać. Dokelž njehodźi so tuchwilne žiwjenje wohrožace połoženje w lěsach wuzamknyć, njeměli ludźo do zašlahanych lěsow hić.

Z jednym hłosom za Łužicu rěčeć

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce so přichodnje aktiwnje na wuradźowanjach Łužiskeho kruha wjesnjanostow a krajnych radow wobdźěleć. Tole podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wutoru na posedźenju měšćanskeje rady. Jako wažne ćežišća přichoda města mjenowaše wón wutwar zwjazkoweje dróhi B 97 mjez Sprjewinym Dołom a Wojerecami, wutwar moderneho spěšneho interneta, dalše infrastrukturne naprawy při Šibojskim jězoru, přetworjenje města, infrastrukturne přizamknjenje Wojerowskeho industrijnišća a přesahowace turistiske wuwiće łužiskeje jězoriny.

„Łužiski kruh konstruktiwnje dźěła. Je wažne w Berlinje a Drježdźanach­ z jednym hłosom za Łužicu rěčeć“, Skora rozłoži, „podpěruju žadanje, Łužicu jako­ modelowy region wuwić. Podpěruju tež namjety, strukturny fonds zarjadować.“ Mjeztym załožeja hospodarski region Łužica tzwr. Towaršnosć ma so zaměrnje wo spěchowanske srědki za naprawy w regionje prócować. „Wona měła ko­ordinaciju a zwoprawdźenje naprawow nawjedować.“

Přesydlenje najnuzniši dypk

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:

Hamor (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska brunicowy plan za Wochožansku jamu dale pisa. „Hač do kónca lěta 2019 ma naćisk dalepisanja z wobswětowej rozprawu předležeć“, podšmórny dr. Robert Koch, referent fachoweho wobłuka brunicowe planowanje/wobłukowe planowanje saněrowanja, wčera na zwjazkowej zhromadźiznje w Hamoru. Dalewjedźenje wusměrja so po nowym rewěrowym koncepće, kotryž je LEAG kónc měrca za Łužicu předpołožiła. Wuhlowy koncern wzda so w Slepjanskej wosadźe wotbagrowanja Trjebinka, Slepoho-juh, Rownoho a Mułkec, chce pak wosebitu płoninu Miłoraz wužiwać.

Po wobzamknjenju zwjazkoweje zhromadźizny z 22. junija je so procedura zawěsćenja plana zahajiła. „Stejišća k tomu su wot 75 nošerjow zjawnych zajimow dóšli. Načate temy sahaja wot zniženja stawa dnowneje wody přez naslědnu hórnistwowu krajinu hač k škitej před haru a prochom“, Robert Koch rozłoži, „emisiski škit je centralna naležnosć mjenowaneje procedury.“

Zaměr njewotwisneje produkcije spjelnili

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Před dźesać lětami su projekt milinarnje narunanskeho paliwa (EBS) w Čornej Pumpje zjawnosći předstajili. Pozadk toho bě njejasne wuwiće płaćiznow miliny na energijowych wikach. Z EBS-milinarnju so poradźi, recyclingowu mysličku zwoprawdźić a kołoběh předźěłanja wotpadkow zawrěć. Firmowa skupina Prinzhorn jako mě­jićel­ka milinarnje swoje předewzaće zakładnje na třoch stołpach natwarja. Tak zhotowjeja tam hłownje papjeru a žłobikčkaty papjerc. Jako třećemu a poslednjemu stołpej­ wěnuja so we wjac hač 15 europskich krajach recyclingej. Jedne tajke stejnišćo je w Čornej Pumpje, hdźež je na ležownosći bjezposrědnje při papjercowni a předewzaću Dunapack milinarnja.

Optimizm a winowatosć zakładaj dźěła

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:

Na lětušej hłownej zhromadźiznje Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia bilancowaše předsyda předsydstwa Matej Korjeńk dźěławosć lěta 2016. Te steješe kaž hižo předchadźace lěto pod sylnym wliwom powšitkownych ćežow ratarstwa w Němskej.

Nimo hižo dołho trajaceje krizy při produkciji mloka wobćežuje ratarjow dźeń a mjenje dochodow ze zwičnjenja ratarskich wudźěłkow kaž zorna, rěpika a dalšich pólnych płodow. Tež płaćizny za rězny skót su tajke, zo wužaduja burow lutować a efektiwnje produkować.

Z načasnymi problemami nima so jenož Sorabia rozestajeć, ale nimale wšitke ratarske zawody najwšelakorišich swójskich formow w Němskej. Za Sorabiju je přidatne wužadanje a zdobom nadawk, jej dowěrjenu pódu a kapital akcionarow tak zasadźić, zo hódnoty zachowa a po móžnosći rozmnoži.

Akcionarojo měli sćerpni być a njepowalnu dowěru měć

Pruwowanja staj wonaj wuspěšnje wobstałoj a wuswědčenje dóstałoj. Mjeztym dźěłataj w Radworskim agrarnym předewzaću: Ricardo Krische jako hladar skotu a Henry Döcke jako ratar.

„Na pruwowanje běchmoj derje přihotowanaj. A to přez mnohe tydźenje“, rozprawjataj bywšej wučomnikaj Radworskeho agrarneho předewzaća Ricardo Krische z Radworja a Henry Döcke z Chelna. Kónc awgusta staj wonaj swoje wukubłanje oficialnje zakónčiłoj.

Dowolowy domicil wuznamjenjeny

Dienstag, 24. Oktober 2017 geschrieben von:
Prózdninski dwór w Němcach z mjenom Dorfstüb’l bu jenož něšto dnjow po wote­wrjenju ze štyrjomi hwězdami Němskeho turistiskeho zwjazka za dowolowe domy, bydlenja a priwatne stwy wuznamjenjeny. Nowy dowolowy domicil wobsteji z dweju domow z cyłkownje třomi rjenje wuhotowanymi bydlenjemi. Wčera staj mějićelej Andreas a Katja Bilik wuznamjenjenje klasifikacije wot zastupjerki Wojerowskeje turistiskeje informacije přijałoj. Foto: Wojerowska turistiska informacija/ Phillip Metzner

Štóž so mysle ženić ma ...

Dienstag, 24. Oktober 2017 geschrieben von:

W zymskim połlěće je lědma hišće kwasow. Ćim bóle pak ći, kotřiž chcedźa so klětu zmandźelić, swój kwas přihotu­ja. Wjele idejow zezběrać móžeš sej na přikład na kwasnych wikach.

Kamjenc (BG/SN). Mjeztym hižo sedmy raz wotměchu so zawčerawšim w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“ kwasne wiki. Hač zeleny, slěborny abo złoty kwas – kóžda starobna skupina je tam pokiwy za swój swjedźeń našła.

Ze spěchowanjom swětłownjowso rozžohnować

Donnerstag, 19. Oktober 2017 geschrieben von:

Drježdźany (SN/JaW). Prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich namołwja zwjazkowych politikarjow swój wid hladajo na zahajene koaliciske jednanja tež na wuchodne zwjazkowe kraje měrić. „Zo by so rjemjesło we wuchodnej Němskej hospodarsce dale derje wuwiwało, je politika winowata, dobre ramikowe wuměnjenja stworić. Dale je winowatosć politki so wo jenake žiwjenske poměry na zapadźe kaž na wuchodźe starać. Na to budźemy politiku stajnje zaso dopominać a ju tež na tym měrić“, připowědźi Dittrich.

Potorhaja móst

Dienstag, 17. Oktober 2017 geschrieben von:

Zły Komorow/Čorny Chołmc (SN). Móst bywšeje wuskokolijoweje wuhloweje želenicy přez železnisku čaru Wojerecy-Łuty pola Čorneho Chołmca přichodnej kóncaj tydźenja po krokach demontuja. Wo tym informuje Łužiska a srjedźnoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV), kotraž dźěła při tym z Němskej železnicu AG hromadźe.

Wot pjatka, 20. oktobra, wječora hač do póndźele, 23. oktobra, rano w štyrjoch potorhaja južny dźěl mosta z betona a wocla z pomocu 500tonoweho mobilneho krana. Wón dźerži dwanaćemetrowski dźěl, zo móhli jón rozebrać. Sewjerny dźěl mosta tydźeń pozdźišo mjez 27. a 30. oktobrom z hinašej technologiju demontuja. Tu z hydrawliskim hamorom a betonowymi nožicami wuhotowany rjećazowy bager trěbne dźěła wukonja. To wšo přewozmje bagrowy zawod Burkhardt z Thonhausena. Přihot naprawy žadaše sej hižo minjene dny połstronske zawrjenje zwjazkoweje dróhi B 96 z rjadowanjom ample. Za čas dźěłow je železniska čara Wojerecy-Łuty zawrjena.

Z tym zhubi so sobu posledni móst wuskokolijoweje jamoweje železnicy.

Anzeige