Narok z Biskopic

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:
Čas industrijnych wulkozasydlenjow je nimo. Tak podobne słowa słyšach loni wot Budyskeho hospodarskeho spěchowarja. Snano płaći to za sprjewine město, hdźež za nowe firmy tajkeho rozměra tuchwilu prosće žane areale nimaja. Měšćanske zarjadnistwo dyrbi nowe hakle zaso wu­tworić, zo njeby trajace pozitiwne hospodarske wuwiće popušćiło. Zo je tomu w druhich kónčinach Budyskeho wokrjesa hinak, zhonimy tele dny z Biskopic. Tam su njewužiwane přemysłowe płoniny hromadźe z priwatnymi mějićelemi zaměrnje zwěsćili, štož zmóžnja wjele lubjacy wuspěch. Spiritus rector toho je wyši měšćanosta Holm Große. Wot nastupa zastojnstwa 2015 wón rozumi sobudźěłaćerjow měšćanskeho zarjadnistwa, předewšěm hospodarskeho spěchowanja, po nowych pućach wjesć. Móhło tele wuspěšne nowe myslenje w Biskopicach snano tež Budyšinej narok być? Axel Arlt

Saksojo maja mjenje wotpadkow

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Ludźo w Sakskej produkuja dale wjele mjenje wotpadkow hač přerězny zwjazkowy wobydler. W lěće 2016 bě to w swobodnym staće ně­hdźe 1,35 milionow tonow wotpadkow z domjacnosćow, štož rěka 330 kilogramow na wosobu, kaž wobswětowe ministerstwo w Drježdźanach informuje. W Němskej bě to 462 kilogramow, při čimž njemóžeš wobě ličbje direktnje přirunać. Sakska ličba złožuje so na zjawne wotstronjowanje přez wokrjesy, bjez­wo­krjesne města a wotpadkowe zwjazki. Hódnotne maćizny a biowotpadki pak runje tak na powšitkownowužitnej a priwatnej bazy zběraja. Za zwjazkowu statis­tiku podawaja někotre kraje jenož zjawne wotstronjowanje wotpadkow.

„Wotpadkam zadźěwać rěka resursy lutować“, rjekny wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU). Mnóstwo na wobydlerja wučinja 125 kg zbytnych wotpadkow, 123 kg hódnotnych maćiznow, 56 kg biosmjećow, 25 kg spěrawych wotpadkow a nimale kilogram wotpadkow ze škódnymi maćiznami.

Rozsud za łužiske stejnišćo

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Podpěruja předewzaća w Biskopicach z nowej witanskej kulturu

Biskopicy (SN/at). Zawod za zhotowjenje technologisce přewšo inowatiwnych grafitowych elektrodow nastanje na 21 kopanišćow wulkim arealu Biskopičanskeju přemysłownišćow sewjer a sewjer 2. Skupina Maxa Aicherowych předewzaćow trjeba je za swójske zhotowjenje wocla. Kaž bě na njedawnym posedźenju Biskopičanskeje měšćanskeje rady zhonić, ma tale produkcija njewotwisnosć wot chinskich twarcow elektrodow zaručić, kotrež wiki wobknježa a tak płaćizny zwyšeja. „Naš česćelakomy zaměr je, twornju kónc lěta 2018 wotewrěć“, rjekny projektowy nawoda prof. dr.-ing. Klaus Krüger ze skupiny Maxa Aicherowych přede­wzaćow, jako předstaji projekt w měšćanskej radźe. W prěnim wotrězku inwesticije chcedźa 140 dźěłowych městnow wutworić. „Dźěłowe mocy pytamy bjez wobmjezowanja tule, aktualnje je to dźesać inženjerow za planowanje a natwar produkowanišća“, Krüger doda.

Ludźo při B 96 derje zastarani

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Nimo swojeho skutkowanja jako jednaćel a ratar w Zarěčanskim agrarnym zawodźe je Stefan Triebs tež jednaćel maćerneho předewzaća, ratarskeho zarjadniskeho a wikowanskeho zawoda w Čornym Hodlerju.

Čorny Hodler (SN). Serbske Nowiny hižo wo tym rozprawjachu, zo je wot oktobra w Čornohodlerskim žiwidłowym wikowanišću póstowa filiala zaměstnjena. Hromadźe z kolegami je Stefan Triebs wo tym rozmyslował, kak móhli aktrakti­witu městnosće polěpšić. Wšako je jeje strategiske połoženje direktnje při zwjazkowej dróze B 96 a njedaloko awtodróhi jara dobre.

Nětko pak měli so do spěcha měć

Donnerstag, 21. Dezember 2017 geschrieben von:
Pytaće hišće prawy hodowny dar? To móže wam zawěsće Erika Maywaldowa w swojim wobchodźe w Róžeńće pomhać (na wobrazu). Nimo dźělow serbskeje narodneje drasty, dekoracije a dalšeje pychi ma Šunowčanka bohaty poskitk serbskich knihow, słuchoknihow, regionalneje literatury a protykow. Tež rjane bože narodki a dalše hodowne utensilije móžeće sej tam wobstarać. Jutře je wobchod wot 12 do 17 hodź. wotewrjeny. Tež w Budyskej Smolerjec kniharni na Sukelnskej móžeće so hišće za hodownymi darami rozhladować. Kniharnja je přidatnje tež sobotu, 23. decembra, wot 10 do 17 hodź. wočinjena. Foto: Feliks Haza

Zawod Möwe Teigwarenwerk GmbH w mecklenburgskim Warenje bu před 65 lětami załoženy a słuša po swójskich informacijach mjeztym k dźesać najwjetšim nudlowym­ producentam w Němskej. 15 procentow tam zhotowjenych nudlow dodawaja­ hłownje do susodnych statow na zapadźe, sewjeru a wuchodźe. Silvana Richter kontroluje produkciju družiny fussili (spirelli). Foto: pa/Bernd Wüstneck

Z nowymi zrěčenjemi

Donnerstag, 21. Dezember 2017 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski agrarny minister Thomas Schmidt (CDU) namjetuje zrěčenja mjez producentami, mlokarnjemi a wikowanjom hinak wuhotować, zo by horje-a-dele nastupajo mlokowe płaćizny kónc měło. „Wo tym dyrbiš rěčeć, hdyž su płaćizny za mloko horjeka“, rjekny minister powěsćerni dpa. Wokomiknje njejstej do zrěčenjow mjez producentami a mlokarnjemi ani płaćizna ani mnóstwo zapisanej. Předźěłar pak dyrbi cyłe mnóstwo mloka wotewzać. Žana strona planowansku wěstotu nima. Tajke něšto njeje ani pola žita ani pola mjasa. Schmidt ma mlokowu płaćiznu 35 centow na liter za trěbnu. Samo zwyšenje na 40 centow hišće njedosaha, straty zarunać. Tohodla měli so płaćizny na wysokim niwowje stabilizować.

Twarcow turbinow nochce samych wostajić

Mittwoch, 20. Dezember 2017 geschrieben von:
Zhorjelc/Mnichow (dpa/SN). Na njepřipowědźenym wopyće w Zhorjelskej tworni Siemensa je šef koncerna Joe Kaeser sobudźěłaćerjam wčera rozkładł, čehodla da zawod zawrěć. Zdobom jim wujasni, kotre šansy stejnišćo ma a zo z dobytkom dźěła. Po informacijach dźěłarnistwa je Kaeser přiłubił, ze zwjazkowym a krajnym knježerstwom wo tym rěčeć, kotru perspektiwu chcedźa městu Zhorjelcej a regionej zmóžnić. Kaž rjekny Ronny Zieschank, zastupowacy předsyda zawodneje rady turbinotwarca, je wopyt wočakowanja sobudźěłaćerjow spjelnił. Prěni społnomócnjeny IG metal wuchodneje Sakskeje Jan Otto mjenowaše to „respektny wuspěch protesta“.

Šoferow do jězoriny wodźić

Mittwoch, 20. Dezember 2017 geschrieben von:

Wodźenski system pućow za motorizowany wobchad we łužiskej jězorinje ma nastać. Po słowach jeho jednaćela Daniela­ Justa zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje dale na tym dźěła.

Hory (AK/SN). „Dźe wo to, šoferow z awtodróhi zaměrnje do jězoriny wodźić. Za to nastajimy na 34 městnach pokazowaki a informaciske tafle“, rozłoži jednaćel Just na njedawnej zwjazkowej zhromadźiznje na Horach.

„Kónc awgusta běchu dźěła wupisali, w oktobrje su TDE Srjedźoněmskej serwisowej towaršnosći zwr Espenhain nadawk dali projekt zwoprawdźić. 13. nowembra wobhladachu sej wšitke stejnišća, prěnje fundamenty chcedźa hižo bórze stajić“, Daniel Just rozłoži. Zdobom staraja so w tym zwisku wo to, wuhotować měšćansku wobjězdku Wojerecy-wuchod z hamtskimi taflemi „Łužiska jě­zorina“. Zaměrowy zwjazk je plan přisłušnym zarjadam­ za přizwolenje zapodał a so nadźija,­ zo jón spěšnje wobdźěłaja.

Móžnosće wukubłanja rozłožili

Mittwoch, 20. Dezember 2017 geschrieben von:

Za dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ běchu so zarjadowarjo wjetšeho wothłosa nadźijeli, předewšěm z města samoho.

Wojerecy (JoS/SN). Nawabić nowych wučomnikow­ bě hłowny zaměr njedawneho dnja wotewrjenych duri we Wojerowskim kwalifikowanskim a treningowym centrumje QTZ. Towaršnosć za dale- a wukubłanje (GAF) poskića tam 40 do 50 wukubłanskich městnow, rozłoži wukubłanski nawoda Kai-Uwe Schollmeier. Nimo moderneho wukubłanišća rozkładźechu jednotliwe powołanja, kaž su to na přikład elektronikar, zawodowy technikar, industrijny mechanikar a mechatronikar. Wšitke powołanja hodźa so tohorunja za technisce zajimowane holcy. Dohromady zmóžnja GAF wukubłanje w 14 wšelakich powołanjach.

Anzeige