Protyka (23.09.16)

Freitag, 23. September 2016 geschrieben von:

Pjatk 23.-25.9.  Piwarniski swjedźeń w Kulowskej piwarni 

Sobotu 24.9. - 6.11.  15. łužiske rybowe tydźenje

  9:00 Přirodny a rybowy swjedźeń w Rěčicach

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim zawodźe Bombardier

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana

  10:00 Dźeń wotewrjeneho twarnišća w bywšej Njeswačanskej šuli

  14:00 Superkokot w Běłej Górje

  18:00 Swjedźenske zarjadowanje k 70lětnemu wobstaću Złokomorowskeho Noweho jewišća

  18:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Kulturna župna kermuška w Chrósćicach

Njedźelu 25.9. 9:30 Dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku­

  9:30 Serbsko-němske kemše w Bukecach

  14:00 Nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow w Chrósćicach

  17:00 Swjedźenske zarjadowanje interkulturneho tydźenja w Budyskim NSLDź

  17:30 Předstajenje „Zhubjene a namakane: Ein Herz und andere Dinge“ w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Budyšin

  18:00 20. chórowy koncert Katolskeho tachantskeho chóra w Budyskej tachantskej cyrkwi

Póńdźelu 26.9. 10:00 Swjatočnosć k 25lětnemu wobstaću Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka w Pančicach­Kukowje

Protyka (16.09.16)

Freitag, 16. September 2016 geschrieben von:

Pjatk 16.–18.9.  Wjesny swjedźeń we Wotrowje

   Nazymske wiki we Łazu

  19:00 Čitanje w Choćebuskim Serbskim domjek stotym narodninam Jurja Brězana

  19:30 Literarno-hudźbny wječor k stoćinam Jurja Brě­zana w Kamjenskim měšćanskim muzeju

Sobotu 17.9. 9:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domo­winy w Choćebuzu

  9:00 Seminar za plećenje košow w Chrjebi

  10:00 Serbske přirodne pućowanje z kajakom po Błótach z Gregorom Wieczorekom

  10:00 5. dworowy swjedźeń w Ćisku

  15:00 Budyske nazymske chórowe spěwanje na Hłownym torhošću

  18:00 Wobkuzłaca klasika SLA we Wósporku

  19:00 Koncert za dwoje pišćele w Hodźijskej cyrkwi

Njedźelu 18.9. po kemšach Poswjećenje noweho hrajkanišća we Wotrowje

  11:00 9. wulke chórowe spěwanje we Wochožanskim parku błudźenkow

  15:00 Dźeń wotewrjenych duri dobrowólneje wohnjoweje wobory w Brěžkach

  15:00 Finisaža wosebiteje wustajeńcy Budyskeho Serbskeho muzeja „Pruhi, kruhi, třiróžki“ z wosebitym wjedźenjom a koncertom Turnovskeho orchestralneho zwjazka

  17:00 Swójbny koncert „Bubon Berta“ na žurli Budy­skeho Serbskeho ludoweho ansambla

  18:00 Dwurěčny hudźbny nyšpor w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje

Protyka (09.09.16)

Freitag, 09. September 2016 geschrieben von:

Sobotu  10.9. 10:00 Zahajenje zetkawanskeho dnja wusydlencow w Budyšinje z witanjom w tachantskej cyrkwi

  10:00 Wiki přirody w Stróži pola Hućiny

  20:00 Trawestijowa rewija na žurli Hodźijskeho hosćenca „K jelenjej“

Njedźelu 11.9. 11:00 Hudźbna njedźela ze skupinu Łužičenjo na piwowej zahrodźe w Brězni

  14:00 Łapanje kokota w Prjawozu

  14:00 Nazymske wiki w Kamjencu

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim NSLDź

  15:00 Rejwanski spektakl w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  16:30 Koncert w Kinsporskej hłownej cyrkwi

Póndźelu 12.9. 18:00 Krajny předsyda sakskeje SPD Martin Dulig w rozmołwje z Budyšanami na Žitnych wikach

Wutoru 13.9. 18:00 „Budyšin wostanje pisany“ z policajskim direktorom Uwe Kilzom w Kamjentnym domje

Srjedu  14.9. 19:00 Bjesada w Rakečanskej farskej bróžni

  19:00 Zetkanje „strowe zežiwjenje“ w Pančičanskej klóšterskej zahrodźe

  19:00 Zjawna diskusija CDU k medijam w Budyskim hotelu Akzent a hosćencu Residence

  19:00 Knižna prezentacija a rozmołwa z dr. Gregorom Gysijom w Lubijskim wikowym parku

Štwórtk 15.9. 15:00 Marja Michałkowa přeprosy na diskusiju w swojim Budyskim běrowje na Wysokej hasy 

Protyka (02.09.16)

Freitag, 02. September 2016 geschrieben von:

Pjatk 2. do 4.9.  Zetkanje awtow marki Käfer w Komorowje pola Wulkeje Dubrawy 

   Swjedźeń towarstwow w Šćeńcy

   Dworowy swjedźeń we Wulkoždźarowskim wu­dworu

  19:00 Koncert ansambla Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija we Łužiskej hali

  19:30 Jubilejny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Žitawskim dźiwadle

  20:00 Hrodowa nóc SLA na Jabubecec twjerdźiznje w Mortkowje

  20:00 Koncert z Michalom Müllerom & Janom Heinke w Małowjelkowskej sotrowni

Sobotu 3. do 4.9  Jěchanski a skakanski turněr w Holešowskej Dubrawce 

   Swjedźeń Mužakowskeje lěsneje železnicy při muzejowym­ dwórnišću w Běłej Wodźe

    Sportowanje w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  11:00 Zwěrjencowy swjedźeń we Wojerecach

  14:00 Nadróžny swjedźeń na Budyskej Hošic hasy

  15:00 Łapanje kokota w Brjazynje a Dešnje

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Złamane kamjenje“ we Wojerowskim­ wobydlerskim centrumje

  14:00 Zazběh 1. Budyskich tydźenjow demokratije

  18:30 Swjedźeń swěčkow z hrodowym koncertom w Njeswačanskim parku

  19:00 Klasisko-rockowy koncert z Michalom Müllerom (na citerje) w Miłočanskej skale

  20:00 Hrodowa nóc SLA na Jakubecec twjerdźiznje w Mortkowje

Protyka (26.08.16)

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Pjatk 26.8. do 27.8.  Openair-festiwal Nukstock w Nuknicy

 26.8. do 28.8.  Němsko-serbski wjesny swjedźeń w Brětni-Michałkach

   Domizniski a drastowy swjedźeń w Bórkowach

   Zhorjelski staroměšćanski swjedźeń

   Sportowy swjedźeń w Bukecach

   Parkowy a hrodowy swjedźeń w Ketlicach

 26.8. do 28.8.  Wodarnjowy a klankodźiwadłowy swjedźeń při Budyskej Starej wodarni

Sobotu 27.8. do 28.8.  Mjezynarodne lenowe dny w Ramnowje

  10:00 Zapokazanje noweho biskopa Heinricha Timmer­eversa w Drježdźanskej katedrali

  14:00 Łapanje kokota w Rogoznje a Popojcach

  15:00 Swójbne popołdnjo we Wojerowskim Domowinskim domje

  15:00 Šulski swjedźeń we Wóslinku

  17:00 Instrumentalny koncert z duwom Seitenwege w Njeswačanskej cyrkwi

  19:00 Filmowy wječor z diskusiju pod hesłom „Serbja, Samojo a pokleće zemskich pokładow“ při Miłočanskej skale

  20:00 Koncert z Güntherom Fischerom na Mužakowskim hrodźe

  20:00 Koncert ze skupinu Silbermond při Łobju w Drježdźanach

Njedźelu 28.8. 10:00 Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Čaporowa njedźela w Brěznjanskim hosćencu

  10:30 Rańše piwko z dujerskej kapału Horjany w Brětni-Michałkach

Protyka (19.08.16)

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 19.8. do 20.8.  Towarstwowe třělenje Kulowskeho třělcowskeho zjednoćenstwa na tamnišim Třělnišću

 19.8. do 21.8.  Grafitijowa dźěłarnička „Krabat between us“ w Budyskim Kamjentnym domje

 19.8. do 21.8.  Wjesny swjedźeń w Čornym Chołmcu

 19.8. do 25.8.  Kamjenska Boršć

  13:00 Wuradźowanje Rady za serbske naležnosće Sakskeje w Budyskim Serbskim domje

  18:00 Přednošk „Kćenja k jědźi“ we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja    

  20:00 Drježdźanski kabaretist Olaf Schubert předstaji swój program „Sexy Forever“ na Grodkowskim jewišću­ pod hołym njebjom

Sobotu 20.8. do 21.8.  Serbski festiwal w Janšojcach

  14:00 40. łapanje kokota w Hochozy

  12:00 Wotewrjenje hóstneje wustajeńcy Choćebuskeho Serbskeho muzeja „Karl Vouk. Satkula abo (st)wor(jen)a krajina“ w Janšojskim Serbsko-Němskim domizniskim muzeju

  13:00 Swójbne pućowanje a dworowy swjedźeń Serbskeho ewangelskeho towarstwa we Wuježku

  15:00 Powerserb w Radworju

  16:00 Přepodaće noweje gratownje Smječkečanskeje młodźinskeje wohnjoweje wobory

  20:00 Jubilejny koncert k 10lětnemu wobstaću skupiny Přezpólni na Chróšćanskim Koklic statoku

Protyka (12.08.16)

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 12. – 13.8.  Parkowy swjedźeń w Minakale

   Sportowy swjedźeń w Njeswačidle

 12. – 14.8.  Krabatowy swjedźeń w Kulowje

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach

   Zetkanje wlečakow w Šćeńcy

   Domizniski swjedźeń w Grodku

Sobotu 13. – 14.8.  Kórkowy swjedźeń w Gólišynje (Golßen)

   Přistawowy swjedźeń w Złym Komorowje

   Hornčerske wiki w Hózku

  14:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje

  14:30 Poswjećenje pomjatneje tafle při ródnym domje Jana Kiliana w Delanach pod Čornobohom

  19:00 „Gundermann na Jakubecec twjerdźiznje“ – lětni openairowy koncert

Njedźelu 14.8. – 18.8.  Seminar za samostejacych w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  11:00 Hudźbna njedźela z kapału Horjany na piwowej zahrodźe Brěznjanskeho hosćenca „K železnicy“

  13:00 Łapanje kokota we Wjerbnje

  14:00 Łapanje kokota w Mosće

Póndźelu 15.8.  Patronatny swjedźeń Kulowskeje katolskeje wosady

Wutoru 16.8. – 11.9.  Budyske žonopowe tydźenje

Srjedu 17.8. 17:00 Gmejnska rada Rakecy

  17:00 Wodźenje po Wojerowskim starym měsće

  19:00 Měšćanska rada Kulow w Mučowje

  19:00 Zetkanje „strowe zežiwjenje“ w Pančičanskim zežiwjenskim a zelowym centrumje

Protyka (05.08.16)

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 5. – 7.8.  13. wohnjowoborny swjedźeń w Smjerdźacej

 5. – 6.8.   Cherrybeach-festiwal při Bjerwałdskim jězoru

   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

Sobotu 6.8. 9:00 „Hura, sym šulske dźěćo“ – překwapjenki za šulskich nowačkow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Pućowanje po granitowej wsy Zemicach-Tumicach – zetkanje před šulu

  13:00 Padlowanske wubědźowanje z tradicionalnymi błótowskimi čołmami na Lubinskej Sprjewinej lagunje­

  14:00 Łapanje kokota w Běłej Górje

  15:00 Barokowe prózdninske wjeselo na Ramnowskim hrodźe

  18:00 Dołha nóc na Bórkowskich wuměłskich a rjemjeslniskich statokach

  19:30 Lětni koncert Friedrich & Wiesenhütter na Zło­komorowskim hrodźe

  19:30 Beneficny pišćelowy koncert we Łazowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z jazzowym pozawnistom Tobiasom Wemberom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  22:00 Kulturne čołmikowanje po nócnych Błótach w Bórkowach

Njedźelu  7.8. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo Gottfriedźe Unterdörferu w Kulowskim Forellowym centrumje

  14:00 „Rejwanski čaj“ w Małowjelkowskej sotrowni

Protyka (29.07.16)

Freitag, 29. Juli 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 29. – 31.7.  Wjesny swjedźeń w Sernjanach

   10. wulki Budyski jěchanski turněr na sportowym arealu w Bošecach

  20:00 Tango-koncert ze skupinu Las Sombras w Budyskej kolpingowni

  19:30 Chórowy koncert w Šěrachowskej ewangelskej Michałskej cyrkwi

  19:30 Swójbna ekskursija w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  20:00 Wječorne wuchodźowanje po Mužakowskim parku­

Sobotu 30. – 31.7.  Wjesny swjedźeń w Koćinje

   Wjesny swjedźeń we Wětrowje

   Beachvolleyballowy turněr při Slěbornym jězoru

  9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnu

  10:00 Zahrodny seminar w Großharthauskim hrodowym parku

  12:00 Festiwal rěčneje krajiny we Wojerowskim Irish pubje „Black Raven“

  13:00 Přednošk we Wulkoždźarowskim Krabatowym wudworu wo insektach

  14:00 Łapanje kokota w Barbuce

  18:00 Michael Trischan čita moderne židowske žorty w Hamorskim dźiwadle „Wucho“

  19:30 Dołhi wječor astronomije z hudźbu w Budyskej hwězdarni

  21:00 Beachparty w Porchowskej kupjeli

Njedźelu 31.7. 10:00 Čaporowe wiki na Mortkowskej twjerdźiznje

  10:00 Wustajeńca klankow Nicole Peto w Nowym měsće nad Sprjewju

Protyka (22.07.16)

Freitag, 22. Juli 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 22. – 24.7.  Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

  19:30 Koncert z Regensburgskimi soło­bikami w Zhorjelskej cyrkwi Pětra a Pawoła

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na jewišću pod hołym njebjom w Grodku

Sobotu 23. – 24.7.  Neptunowy swjedźeń w Nižej Wsy

   Dworowy swjedźeń Hollandec hornčerstwa w Halštrowje

   Wulki twjerdźiznowy spektakl na Złokomorowskim hrodźe

   Dyrdomdeje w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wiki oldtimerowych dźělow w Grodku

  14:00 Lětni karnewal z Neptunowym swjedźenjom w Čornopumpskej kupjeli

  17:15 Pišćelowy koncert z Johannesom Trümplerom w Budyskej tachantskej cyrkwi

  18:30 „Štyri hłosy tak jasne“ – koncert na Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Zahrodowa nóc „W swětle 1 000 swěčkow“ w Pančicach-Kukowje

  19:00 Koncert z hudźbnym duwom Presto z Lipska w klóšterskej cyrkwi na Oybinje

  20:00 Koncert z Matthiasom Reimom na Kamjenskej Pastwinej horje

  20:00 Koncert z Hartmutom Dorschnerom a Günterom Sommerom w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 24.7. 10:00 Lětni a dźěćacy swjedźeń na Jakubecec twjerdźi­znje w Mortkowje

słowo lěta 2020

Anzeige