Braniborska a Sakska wozrodźenej

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:
Dźensa před 25 lětami zeńdźechu so w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow prěni króć 14. oktobra 1990 wuzwoleni zapósłancy ke skonstituowanju krajneho sejma, z čimž zrodźi so Swobodny stat Sakska. Za prezidenta noweho parlamenta wuzwoli wjetšina zapósłancow Ericha Iltgena (CDU), kiž bě moderator kulojteho blida Drježdźanskeho wobwoda, a prof. dr. Kurta Biedenkopfa (CDU) za ministerskeho prezidenta. W krajnym sejmje běchu pjećo serbscy zapósłancy: Marko Šiman z Budyšina a Ludwig Nowak z Chrósćic (wobaj CDU), Sieghard Kozel ze Stróže (PDS), dr. Gabriela Wirthowa z Biskopic a Benedikt Dyrlich z Budyšina (wobaj SPD). Dźeń prjedy, 26. oktobra 1990, bě so 88 zapósłancow krajneho sejma noweho zwjazkoweho kraja Braniborskeje w Podstupimje zešło. Serbja njeběchu w par­lamenće zastupjeni. Amplowa koalicija z SPD, FDP a Zwjazka 90/Zeleny z 48 parlamentownikami namjetowaše dr. Manfreda Stolpu (SPD) za ministerskeho prezidenta Kraja Braniborskeje.M. Laduš

Richard Iselt

Dienstag, 20. Oktober 2015 geschrieben von:
Wučer a spisowaćel Richard Iselt zemrě před 25 lětami w ródnym Budyšinje. Narodźił bě so 2. apryla 1889 jako syn listonošerja. Mjez jeho wučerjemi bě komponist Korla Awgust Fiedler. Wuchodźiwši 1910 Budyski Krajnostawski wučerski seminar wuwučowaše Iselt dźěći we Wulkim Wjelkowje, po tym w Hornjej Hórce, Komorowje pola Klukša a w Bukecach. Dwanaće lět bě kantor a šulski nawoda w Poršicach, doniž jeho nacije 1941 do Beskidow njepřesadźichu. Po wójnje bě přistajeny šulskeho wotrjada Domowiny a dźe- wjeć lět nawjedowaše Serbsku centralnu biblioteku. Hakle 1948 započa swoje, často žortne dopomnjenki a tajke wo žiwjenju jednorych serbskich ludźi na wsach a w měsće za Nowu dobu pisać. 1951 wuńdźe jeho kniha „Z brěmješka dopomnjenkow“. LND wuda 1962 dalšu zběrku swojich woblubowanych powědančkow pod titlom „Bitwa w serbskej korčmje“. Iselt zeserbšći znatej dźěćacej knize „Robinson“ a „Guliwer pola palčikow“ kaž tež pjeć burskich wjeselohrow za Serbske ludowe dźiwadło, mjez nimi­ „Haru wo kocora“, „Hdyž kokot spěwa“ a „Z karu do zboža“. M. Laduš

Hanka Krawcec

Montag, 19. Oktober 2015 geschrieben von:
Prěnja serbska tworjaca wuměłča, sobuzałožićelka kołow serbskich tworjacych wuměłcow w lětomaj 1923 a 1948, lawreatka Statneho myta Ćišinskeho a Wuměłskeho myta ČSR Hanka Krawcec je dźensa před 25 lětami w čěskim Jiříkovje zemrěła. 13. měrca 1901 bě so wona swójbje zasłužbneho komponista a dirigenta Bjarnata Krawca w Drježdźanach narodźiła. Chodźeše na wuměłstwowu rjemjeslnisku šulu w sakskej stolicy a kubłaše so dale na grafikarku, mjez druhim w Praze. Młoda Hanka běše aktiwna w narodnym hibanju, spěwaše sobu w serbskich chórach pod nawodom nana. Z dalšimi serbskimi tworjacymi wuměłcami, kaž Měrćinom Nowakom-Njechorńskim a Jurjom Hajnu, wustaji wona swoje twórby prěni raz 1923 w Chrósćicach. Po wójnje stwori Domowinske znamješko z třomi lipowymi łopješkami, wurosćacymi z korjenjow, ilustrowaše plakaty a serbske knihi. 1947 přesydli so do čěskeho Varnsdorfa k nanej, hdźež nastachu mnohe grafiki tež z antifašistiskim wobsahom, wutřihanki, kaž wo ptačim kwasu a serbskich powěsćach, a ekslibrisy. M. Laduš

Měrćin Kerk

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:
18. oktobra 1965 zemrě w Droždźiju zasłužbny Sokoł a kulturny prócowar Měrćin Kerk. W samsnej wsy bě so wón 29. januara 1898 jako syn pjekarskeho mištra narodźił. Tele powołanje sej pozdźišo sam wu­zwoli. Zhromadnje z wjesnjanostu Richardom Róžu załoži 17. junija 1923 w bliskim Hrodźišću jednotu Serbskeho Sokoła a sta so z jeje prěnim starostu, štož wosta hač do lěta 1928, zdobom bě pokładnik jednoty. W 1922 wutworjenym Łužiskoserbskim sokołskim zwjazku (ŁSSZ) wu­zwolichu Kerka za zamołwiteho na­zwu­čo­warja (tehdy načolnik mjenowany) za muži. Za to wukmani so wosebje na zwučowanskim kursu w Praze wot 9. do 19. februara 1925, prěnim z cyłkownje třoch kursow jako pomoc čěskich Sokołow. Na prěnim­ domjacym kursu načolnikow wot 28. decembra 1928 do 6. januara 1929 w Kulowje přewza Kerk treningowe zwučowanja na bradłach (Barren). Hudźbnje nadarjeny spisa wón za Sokoł wjacore spěwy, mjez nimi „My smy rańši Sokoljo“. Na kulturnym polu skutkowaše mnohe lěta­ tež w Hrodźišću jako dirigent spě­warskeho towarstwa Zerja. M. Krawc

Josef Maštálko

Donnerstag, 15. Oktober 2015 geschrieben von:
14. oktobra 1950 zemrě w Českej Lípje 74lětny wulki přećel našeho ludu Josef Maštálko. Wón bě sej wulke zasłužby wo ćělne a duchowne wukubłanje serbskich dźěći a młodostnych zdobył. 1920, dwě lěće­ po załoženju Čěskosłowakskeje re­publiki, zarjadowa w Bělé pod Bezdězom prěnje prózdninske lěhwo za hólcow a holcy. Tehdy bě w městačku wučer a zastupowacy měšćanosta, lěhwo zarjadowa w nadawku čěskeho Sokoła (bě městostarosta Fügneroweje župy). Poł lěta po kóncu Druheje swětoweje wójny, 30. nowembra 1945, witaše Maštálko prěnich 30 młodych Serbow na nowy Serbski realny gymnazij. Tehdy wukonješe hižo funkciju šulskeho inspektora. W lěće 1924 wuda 32stronsku brošurku „Lužičtí Srbové“, w lěće 1947 postara so wo wobdźěłane wudaće. Do časopisa Bezděz, kotrehož redaktor bě, pisaše hač do zakaza přez nacijow w lěće 1938 často wo Łužicy. W Českej Lípje bě 1930 kurs serbskeje rěče za wučerjow přewjedł, a Michał Nawka tam wuwučowaše. Hač do swojeje smjerće je Maštálko často w Serbach přebywał. Mikławš Krawc

Nada Đorđević

Dienstag, 06. Oktober 2015 geschrieben von:
6. oktobra 1915 narodźi so Južna Serbowka Nada Đorđević, kotruž mjenowaše prof. Hinc Šewc w nekrologu w Rozhledźe 2/2001 „propagandistku Łužiskich Serbow a přełožowarku serbskeje literatury“. Hač do smjerće 25. decembra 2001 wosta wona „swěrna přećelka“ našeho ludu. Prěnich Łužičanow bě jako aktiwna zwučowarka na sokołskimaj zlětomaj 1928 w Skopju a 1930 w Běłohrodźe zeznała, hdźež wobdźělištej so delegaciji Serbskeho Sokoła. Dalšich Serbow zezna w 30tych lětach w Praze, hdźež měješe lektorat serbochorwatšćiny na Karlowej uniwersiće. Do Łužicy dósta so wědomostnica prěni raz hakle 1967 na wysokošulski kurs serbšćiny. Propagandu we woprawdźitym zmysle słowa je Nada Đorđević w njeličomnych nastawkach wo nas wukonjała. Přełožowała je wona dźěła našich spisowaćelow a basnikow, wot lěta 1994 tež za juhosłowjanski sokołski zwjazk naše Sokołske Listy. 1997 dósta za swoje mnohostronske skutkowanje Myto Domowiny. Na jeje iniciatiwu załožene Towarstwo přećelow Serbow w Běłohrodźe dale w zmysle propagandistki skutkuje. Mikławš Krawc

Franc Kral

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:
Dźensa před sto lětami padny sobuzałožićel Domowiny, narodny prócowar, nowinar a wučer Franc Kral jako podoficěr pola Loosa na francoskej fronće. Narodźił bě so wón 26. nowembra 1886 w Radworju swójbje wučerja Jakuba Krala. Wuchodźiwši tachantsku šulu a Katolski wučerski seminar w Budyšinje wučerješe Kral w Chrósćicach a Kamjencu. Sylnje angažowaše so w serbskim towarstwowym žiwjenju, tak w Jasčanskej „Bjesadźe“, a spěchowaše nastaću serbskich towarstwow, na přikład we Łazu, Wulkich Ždźarach a w Njeswačidle. Bě jedyn z hłownych załožićelow Domowiny 1912 a měješe po tym jako jeje hłownohamtski sekretar skutkować, ale dosć pjenjez za jeho mzdu njebě. 1913 wuda prěni spis młodeje Domowiny „Naše dźiwadło“. 1906 załoži časopisaj za dźěći „Raj“ a „Zahrodka“ a wuda dźěćacu protyku „Nadźija“. Maćicar Kral dopisowaše pilnje do Serbskich Nowin a Katolskeho Posoła a bě wot lěta 1911 do 1914 tež redaktor časopisa „Łužica“. Što drje móhł hišće wšitko za Serbow zdokonjeć, njeby-li so z woporom Prěnjeje swětoweje wójny stał. M. Laduš

Dr. Beno Symank

Donnerstag, 24. September 2015 geschrieben von:
Jurist a něhdyši předsyda Maćicy Serbskeje dr. Beno Symank narodźi so před 125 lětami w Baćonju swójbje kantora, wučerja a kulturneho stawiznarja Jana Symanka. Na Žitawskim realnym gymnaziju wón 1911 maturowaše. Wot lěta 1925 skutkowaše jako sudnik na Budyskim hamtskim sudnistwje. Za nacistiski čas bě jenički sudnik w Budyšinje, kiž njebě do fašistiskeje strony NSDAP zastupił. Pomhaše wšelakim wot nacijow přesćěhanym Serbam. Wot lěta 1923 bě čłon Maćicy Serbskeje a jeje zapisowar. Pod politisce ćežkimi wuměnjenjemi přewza wón po lěće 1934 zastojnstwo předsydy Maćicy hač do 1938, doniž jemu tole jako statnemu při­stajenemu nacistiska wyšnosć njezakaza. Spočatk 1945 dyrbješe hišće do wójska. Po nawróće bě něšto měsacow přistajeny Domowiny. Wot lěta 1946 hač do renty 1955 bě dale sudnik. Jako rentnar skutkowaše hišće 20 lět w Instituće za serbski ludospyt­ jako korektor wšěch spisow a jako lektor časopisa Lětopisa. Dale je z rušćiny, jendźelšćiny a francošćiny přełožował. Dr. Symank zemrě 18. septembra 1980. M. Laduš

Dr. Jan Cyž

Dienstag, 22. September 2015 geschrieben von:
Před 30 lětami zemrě dr. Jan Cyž, prěni serbski krajny rada a nachwilny předsyda Domowiny po jeje wožiwjenju. Wón narodźi so 13. januara 1898 swójbje Žuričanskeho ratarja. Po maturiće, studiju prawa a promociji w Praze bě dr. Cyž wot lěta 1926 přistajeny Serbskeje ludoweje banki a wot 1934 hač do zakaza w awgusće 1937 mějićel ćišćernje a wudawaćel Serbskich Nowin. Nacije jeho wospjet zajachu, naposledk 1944. Při bombardowanju Drježdźan ćekny wón z jastwa a chowaše so we Łužicy, tak w Kulowje. W meji 1945 wobstara dowolnosć sowjetskeje administracije za skutkowanje Domowiny a bu wot njeje jako Budyski krajny rada zasadźeny. Po wotsadźenju 1955 dźěłaše jako lektor a nawoda Ćišćernje Nowa Doba. Za swój žiwjenski skutk dósta dr. Cyž 1964 Statne myto Ćišinskeho. Z jeho pjera su w LND wudate awtobiografiske knihi „Ćernje na puću do swobody“, „W klamje ječibjela“ a „Hdyž so młody na puć podaš“ kaž tež mjez druhim serbski a němski spis wo wuswobodźenju Łužicy a žiwjenski wobraz „Jan Arnošt Smoler“ wo dźědźe jeho­ mandźelskeje. Manfred Laduš

Naša kultura na BUGA

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:
Prěni kónc tydźenja w septembrje 1995 je 1 200 ludowych wuměłcow a ansamblowcow na zahrodnej přehladce BUGA w Choćebuzu třidnjowski swje­dźeń serbskeje kultury wuhotowało. Běše to prěni króć, zo bu serbska kultura na BUGA prezentowana. Choćebuski ansambl Přećelstwo, chór Łužyca, spěwna skupina Judahej a šty­ri dalše delnjoserbske ćělesa swjedźeń zahajichu. Slepjanski Serbski folklorny a Delnjoserbski dźěćacy ansambl kaž tež ansambl Žylow wokřewichu tysacy přihladowarjow runje tak kaž ćělesa Łokaśina, Drjewjanki a spěwna skupina Del­njoserb­skeho gymnazija. Budysku a Ka­mjensku župu zastupowachu chór Budyšin a Smjerdźečanscy rejwarjo. Wjeršk sobotu běštej kwasnej ćahaj ze Žylowa a Grodka-Klěšnika. Njedźelu zawjeselichu nimo hižo naspomnjenych ćělesow hosći Janšojski žónski chór, skupina Dundalija a kwasny ćah z Mosta a wuměłcy Wojerowskeje župy. Estrada „Narodna drasta w delnjoserbskich nałožkach“ z 200 sobuskutkowa­cymi a scena „Kokot“ SLA běštej wjerškaj. Nimo toho bě na BUGA wustajeńca „Serbja­ w Němskej“ widźeć. M. Laduš

słowo lěta 2020

Anzeige