„Popsorben“přewšo woblubowany format

Freitag, 03. Februar 2023 geschrieben von:
FotO: Hagen Wolf
Fota: christoph Cyž
Pjatk, 3. Februara 2023
 SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA

Loni bě sćelak MDR Jump za serbskimi hudźbnikami pytał, z kotrymiž chcyše wosebity projekt „Popsorben“ zahajić. Rozsudźili su so na kóncu za skupinu Brankatschki. Nětko tući ze swojimi coverowymi spěwami syć zahorjeja, zběrajo za swoje krótkowideja na Instagramje a Tik Toku hižo tysacy, haj samo miliony klikow.

Tući „Popserbja“, to su Syman Hejduška, Christoph Cyž, David Cyž, Julian Bulank a Jan Brězan. Jan Bogusz je so z Christophom Cyžom – gitaristom skupiny Brankatschki – wo dotalnym wuwiću digitalneje kampanje a dožiwjenjach młodych hudźbnikow w minjenych měsacach rozmołwjał.

Na kotre wašnje was sćelak MDR Jump dokładnje podpěruje?

Wukrajny semester w třiróžku stolicow

Freitag, 03. Februar 2023 geschrieben von:
1. Wid z 22. poschoda uniwersity 2. Na wjeršku Kôprovský štít 3. Wolejbulowe finale 4. Skupinski wobraz z wukrajnymi přećelemi 5. Wid z Gellertoweje hory

Hižo w prěnim dźělu swojeje rozprawy je Jakub Langa wam hižo prěnje zaćišće z wukrajneho ­semestra podał. W druhej połojcy semestra je so za njeho kóždy tydźeń rjeńši wuwiwał – tule jeho dalše zaćišće ze Słowakskeje.

Pruwowanski čas bě porno němskemu chětro zahe. Tak mějach prěnje pruwowanja hižo srjedź měrca. Lěpšina bě, zo maš tam w kóždym semestrje tři móžne pruwowanske terminy.

Nalětni a lětni čas w Bratislavje wobsahowaštej ­wězo wjace hač jenož studij a pruwowanje. Z komilitonom Juanom dojědźechmoj sej do dalšeje stolicy, Ljublja­ny. Wopyt kombinowachmoj hnydom ze sportowym zarjadowanjom. Wobhladachmoj sej wolejbulowe finale champions League žonow a mužow. Ale tež kultura njesmědźeše falować. Tak rěkaše skoku do stareho města, hdźež tež druhich přećelow z Bratislavy zetkachmoj a wječor zhromadnje swjećachmy.

Hlowna zhromadzizna mlodzinskeho kluba

Freitag, 03. Februar 2023 geschrieben von:
N
~
~
`
`
ěhdźe 40 młodostnych Šunowsko-Konječanskeho młodźinskeho kluba zetka so 21. januara, zo bychu hłownu zhromadźiznu přewjedli. W Burskej stwě w Konjecach tuchwilna nawodnica ­kluba Claudia Šěrakec wšěch čłonow witaše a je hromadźe ze sobustawomaj wjednistwa ­Florianom ­Kralom (pokładnik) a Franciskusom Wjenkom wo lětušich terminach a zarjadowa­njach (DSF-party, Satkula-beach, dźeń muži atd.) rěčała. Tak budźe lětuša DSF-party 6. a 7. ­oktobra. Po zhromadźiznje podachu so wšitcy do Budyšina a hrajachu tam tři hodźiny Lasertag. Po nawróće do Konjec sydachu jědźe ze słódneho bifeja, a na to su nowačkow do kluba přiwzali. Hač do nocy mějachu w kon­sumje hišće internu klubowu party.  tekst a fota: Claudia Šěrakec

Dzen wysokich šulow wužili

Freitag, 03. Februar 2023 geschrieben von:
´

Někotre šulerki a něko­tři šulerjo ze sekundarneho schodźenka II Serbskeho ­gymnazija Budyšin su njedawno Dźeń wysokich šulow wužili a sej do Lip­ska dojěli, hdźež wopytachu mjez druhim přećelow a přećelki, kiž tam hižo studuja. Franciskus Wornar (nalěwo) a ­Adrian Mička (nalěwo) na přikład poka­zachu ­Alexanderej Hentschelej, Dawidej Žurej, ­Janej Mičce, Marlonej Wenzelej a ­Da­mianej Matikej Augustusowe na­město z operu a wězo uniwersitu, w ko­trejž wopytachu tež čitanje za studentow kubłanskich wědomosćow.

Dawid Žur

Foće: Dawid Žur

Nowe předsydstwo ­towarstwa: Richard Hawš, Judith Pjetašec, Anne Cyžec a Dominik Šołta (wotlěwa).

Młodźina

z Pančic-Kukowa zetka so 14. januara

k hłownej zhro­ma­dźiznje. Zhla­dowachu na wu­běrne lěto 2022

a wobrěčachu planowane

aktiwity za lětsa. Naj­waž­ni­ši dypk wje­čo­ra pak bě­chu wólby noweho před­syd­stwa za towar­stwo 

Młodźina 

Pančicy-

Kukow

z.t.

Kak „krasnosć komunizma“ wšědny dźeń wupadaše, je tema knihi

Jurij Krawža je čisło 85 na lisćinje 132 serbskich inoficielnych sobudźěłaćerjow statneje bjezstrašnosće NDR (MfS), kotrychž je stawiznar Timo Meškank hižo před lětami dokumentował. Krawža je pod kryjacym mjenom „Günter“ z wulkim wotstawkom „najproduktiwniši“ donošowar tehdomnišemu ministerstwu za statnu bjezstrašnosć był. Šěsć rjadowakow z rozprawami je wón pjelnił, nimale dwaj tysac stron, takrjec telko kaž štyri tołste romany. Z dokumentami poslednjeho rjadowaka a někotrymi přidawkami druhich žórłow MfS je Timo Meškank třeću knihu w rjedźe „bjez wčerawšeho njeje jutřišeho“ wudał, z podtitulom „krasnosć komunizma abo 1980te lěta w Serbach“. Krasnosć programatisce proklamowaneho „raja na zemi“ běše hižo w swojej finalnej fazy. „Günter“ přijimowaše na 51 konspiratiwnych zetkanjach instrukcije za wučušlenje swojich serbskich bratrow a sotrow, zběraše informacije, pisaše a powědaše. W oficielnym žiwjenju běše Krawža wučer, lektor a spisowaćel. Pjeć knihow, kotrež je wón napisał resp.

Moje wukrajne lěto w Južnej Americe

Freitag, 27. Januar 2023 geschrieben von:

Jadwiga Šurec z Rachlowa pola Kulowa piše wo swojim přebytku w Boliwiskej

Wuhlad na jedyn z mnohich jězorowJadwiga ŠurecAwtorka Jadwiga Šurec z Rachlowa z jednej z „enfantes“, za kotrež bě zamołwita.Sad a zelenina w najwjetšim wuběru a typiska boliwiska jědź

Hdyž słyšiš wo južnoameriskim kraju Boliwiskej, mysliš zawěsće najprjedy raz na horiny Andy, na krasnu a mnohostronsku přirodu, snano tež na chudobu a na domoródnych w tradicio­nelnej narodnej drasće. Tak sym znajmjeńša mjez znatymi zhoniła, jako jim přeradźich, zo chcu wukrajne lěto tam přebywać. Haj, někak wšak to tež wšitko mjenje abo bóle woprawdźitosći wotpowěduje. W mojimaj wočomaj pak je Boliwiska wjele wjace. W swojej rozprawje wo přebytku w Južnej Americe chcu wam kraj, wobydlerjow a swoje dźěłowe městno tu zbližić a wam swoju nowu domiznu předstajić.

Měšnik w Čechach – farar w Serbach

Freitag, 27. Januar 2023 geschrieben von:

Před 150 lětami farar dr. theol. Jan Nowotny w Sprjejcach zemrěł

W druhej połojcy 19. lětstotka skutkowachu wjacori duchowni z Čěskeje a Słowakskeje jako fararjo w serbskich ewangelskich wosadach. Někotři z nich běchu w swojej čěskej domiznje katolscy měšnicy byli, do ewangelskeje cyrkwje přestupili a w Serbach nowu domiznu namakali. Do tohole rjada słuša dr. theol. Jan Nowotny, kotrehož 150. posmjertniny 31. januara wopominamy.

Z Čěskeje do Serbow

Na slědach wuměłca

Freitag, 20. Januar 2023 geschrieben von:

Wustajeńca k 100. narodninam Gottfrieda Zawadzkeho w Kamjencu

Paralelnje k wustajeńcy serbskeho molerja Jana Buka „Wšo je krajina“ w Budyskim Serbskim muzeju wěnuje so Muzej zapadneje Łužicy Kamjenskemu wuměłcej Gottfriedej Zawadzkemu. Nimale w susodstwje narodźištaj so wobaj w awgusće 1922 a dožiwištaj tule swoje dźěćatstwo: Jan Buk w Njebjelčicach a Gottfried Zawadzki w Kamjencu. Wobaj daštaj so po ludowej šuli na dekoraciskeho molerja wukubłać a wobaj woprowaštaj swoje młodźinske lěta w němskim wójsku Druhej swětowej wójnje. 1947 započinaštaj (wobaj) tworjace wuměłstwo studować: Gottfried Zawadzki w Drježdźanach, Jan Buk pak we Wrócławju. K stoćinam wuměłcow so jeju cyłožiwjenski skutk w hódnej a wobšěrnej formje zjawnosći spřistupnja.

Cyrkwinski architekt

W serbskej literaturje chowaja so mnohe drohoćinki, na kotrež znowa skedźbnić je trjeba, zo njebychu so pozabyli.

Wotpowědne impulsy chce awtorka

serbskim čitarjam a čitarkam z nowym

rjadom „Znowa čitała“ dawać

Z knižneho regala wućahnych sej knihu, kotraž je před 25 lětami wušła a kotruž sej wot toho časa nimoměry wažu: Marka Grojlichowe wjesne zapiski „Mjez horami a holu“. Awtor je kaž we wulkim połkruhu wopytał nahladne wsy a njeznate wjesčički wot Wuježka pod Čornobohom přez Hbjelsk, Chrjebju, Brězowku, Sprjejcy hač do Ptačec a Čorneho Chołmca. Pytał je tam za serbskimi ludźimi, znajmjeńša pak za serbskimi slědami w kónčinje, w kotrejž serbska rěč hižo tak samozrozumliwa njebě.

Anzeige