Worklečanki doma dobyli

Dienstag, 14. November 2023 geschrieben von:

Na prěnim domjacym hrajnym dnju w nowej hrajnej dobje w sakskej klasy powitachu žony prěnjeho zastupnistwa Viktorije Worklecy sobotu žony z Hamora/Běłeje Wody kaž tež ze Žitawy. Wobě mustwje hraještej hižo w zašłej hrajnej dobje w Sakskej klasy.

Viktoria Worklecy –

TSG Hamor/Běła Woda 3:1

(24:26, 25:11, 25:18, 25:12)

Jednostronski serbski derby

Dienstag, 14. November 2023 geschrieben von:

ST Marijina hwězda –

SJ Chrósćicy II 6:1 (5:0) 

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, K. Pakoßnik, Hoge, R. Cyž (54. Langer, 83. Zynda), Ch. Cyž, Peschmann, Zelnak, Clausen (76. Ladewig), J. Pakoßnik (68. M. El Dor), Kurink (54. Bulank)

Zestawa hosći: Hejduška – M. Donat, C. Handrik, Zynda, Kreuz, Liznar (62. S. Handrik), Ch. Zahrodnik, Wencl, Rätze (86. M. Mark), Matik (54. S. Donat), K. Mark (54. J. Donat)

K lětušej poslednjej domjacej hrě wočakowachu klóšterscy koparjo před wjace hač 100 přihladowarjemi druhe zastupnistwo z Chrósćic k serbskemu derbyjej. Po wysokej poražce tydźenja pola načolnika tabulki z Arnsdorfa chcychu so chowancy trenarskeje dwójki Frank Schneider/Kai Frenzel wězo zaso na čaru wuspěcha wróćić.

Čehodla nic hnydom tak?

Dienstag, 14. November 2023 geschrieben von:

FC Lok Lipsk –

FC Energija Choćebuz 2:2 (1:0)

Zestawa hosći: Sebald – Slamar, Hildebrandt, Campulka, Milde (70. Prokopenko), Heike, Putze (46. Pelivan), Hofmann, Halbauer (70. Ndualu), Oesterhelweg (46. Euschen), Thiele

Nimale 70 mjeńšin nima FC Energija přistup k hrě přećiwo Lipšćanam. Hač na wólny kop Tima Heike w 65. min., kotryž Niclas Müller we wrotach lokomotiwy z kuta drapny, njemějachu hosćo žanu šansu na wrota.

Potom pak zaměni trenar Claus Dieter Wollitz Maksimiliana Propopenka a Rudija Nduala. Wotnětka dósta wustup hosći nowu kwalitu. Lok pokaza so hnuty a njepřińdźe wjac ze swójskej połojcy won, tak zo so Timmyjej Thiele sezonowe wrota čo. štyri a pjeć poradźichu. W pjećminutowskim přidatnym hrajnym času bychu samo nimale hišće dobyćerske wrota docpěli. Georg Zielonkowski

W Slepom jugger hraja

Dienstag, 14. November 2023 geschrieben von:
Na Wyšej šuli „dr. Marja Grólmusec“ Slepo wukonjeja šulerki a šulerjo hižo wjacore lěta sportowu družinu jugger. Trenar mustwa je šulski socialny dźěłaćer rěčneho centruma WITAJ Frank Stukatz (zady naprawo stejo). Njedawno dobychu Slepjanscy šulerjo pokalnu hru přećiwo Wyšej šuli Rózbork z 3:1. Jugger je hra z polstrowanymi kijemi. Z tutymi dyrbi so přećiwnik po móžnosći zadźeržeć, zo njemóhł hrajny nastroj (jugg) do cila přinjesł. Hra, kotraž je jara fairna, je na Slepjanskim kubłanišću woblubowana. Foto: Marcel Rjelka

Wuslědki (14.11.23)

Dienstag, 14. November 2023 geschrieben von:

Kopańca, wokrjesna liga stafla I

1. Arnsdorfske KT 12 50 : 16 33

2. Bretnig-Hauswalde 12 43 : 20 27

3. ST Marijina hwězda 12 43 : 21 25

4. ST Porchow 11 32 : 18 23

5. SZ Steinigtwolmsdorf 11 29 : 29 16

6. ST Wjelećin 12 29 : 35 16

7. Motor Kumwałd 11 33 : 29 15

8. HZ Rakecy II/Minakał II 12 22 : 42 15

9. TSV Wjazońca 12 21 : 24 14

10. TSV Wjernarjecy 12 23 : 29 14

11. HZ Frankenthal 11 13 : 26 11

12. SJ Chrósćicy II 10 15 : 27 10

13. HZ Huska/Hodźij 11 20 : 25 9

14. SZ Drjewnica  11 9 : 41 2

Wěra do žiwjenja po smjerći

Montag, 13. November 2023 geschrieben von:

Bonn (B/SN). W nowembrje na zemrětych spominamy. Naprašowanje Kölnskeho instituta YouGov za žiwjenjom po smjerći je konfesionalne rozdźěle pola 2 043 ludźi zwěsćiło. 23 procentow katolskich a 18 procentow ewangelskich křesćanow do žiwjenja po smjerći kruće wěri, pola njewěriwych zwěsćichu podźěl wosom do 19 procentow. Młódši bóle do toho wěrja hač starši ludźo. Kóždy šesty čłowjek so smjerće jara boji.

Strachi ludźi njeznjewužiwać

Drježdźany (B/SN). W zwisku z wólbami krajneju sejmow w Sakskej a Durinskej je biskop Heinrich Timmerevers před prawicarskim populizmom warnował. Wón praji: „Štóž škara a šćuwa je zapaler a žadyn posoł měra. Štóž strachi ludźi znjewužiwa, zo by so wolerjam lubił, wohrožuje drohotne kubło towaršnostneho měra.“

Předołho mjelčeli

Serija dobyćow so skónči

Montag, 13. November 2023 geschrieben von:

Radebergske ST –

SJ Chrósćicy 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: Králíček – Mark, F. Cyž (46. Sentiwan), B. Cyž, Kreuz, L. Zahrodnik (85. Graf), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matješk, Bogusz (69. C. Handrik), Młynk (78. Matik)

Sobotu podachu so Chróšćenjo do Radeberga z cilom swoju seriju njeporaženych hrow dale wutwarić. Tola hižo w předpolu bě jasne, zo budźe to wulki bój.

Spočatk hry so wobě mustwje wosebje na swójski škit koncentrowaštej. Přewažny srědk wobeju cyłkow běchu dołhe bule. Tute pak hustohdy cil njedocpěchu. Za to standarty kaž tež zamjety strašne situacije wutworichu. SJC wšitke nadběhi koncentrowanje wotwobara a tak wrotam zadźěwa. Chróšćenjo so prěni króć přez wólny kop w hrě přizjewichu. Po tym, zo bě wrotar dołhu flanku misnył, pak njezamó Klemens Mark kulowatu kožu z hłowu we wrotach zaměstnić. Dalšu dobru šansu měješe Gabriel Zahrodnik. Jeho wólny kop wrotar hosći wurjadnje wujasni.

Mjeztym hižo pjatu dypkowu hru přewjedło je dorostowe blidotenisowe mustwo Sportoweho towarstwa 1922 Radwor. Po tym, zo su chowancy wokoło trenarja Alexandera Žura wjacore mĕsacy kóždu póndźelu wutrajnje trenowali, je Žur swoje mustwo we wokrjesnej klasy přizjewił. Zašłu póndźelu nastupi Radworski kwartet přećiwo mustwu z Bukec. Tutu hru Radworčenjo z 8:6 dobychu. Mjez dźěćimi, trenarjom a přihladowarjemi knježeše wulke wjeselo. Za Radwor hrajachu: Artur Thiel, Hannes Winkler, Ludwig Jurk a Julien Sporka (wotlĕwa ). Foto: Manuela Jurkowa

Z dypkom na štwórte městno

Montag, 13. November 2023 geschrieben von:

ST Horni kraj Sprjewja –

Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1(0:1)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Heidorn, Rachela, Šewc, Bejmak (90. Budar), Mjechela, Domaška, Wałda, Šołta, Korjeńk, D. Gloxyn

Naročny nadawk mějachu chowancy trenarja Tomaša Henčela. Pola druheho tabulki w Hornim kraju běše jasne, zo wisaja kiće chětro wysoko. Hraješe so w Korzymje na kumštnym trawniku, štož Sokołam poprawom tak njeleži. Tuž chcychu z dobrej defensiwu hrać a spěšnje do ofensiwy měnjeć.

Wobě mustwje najprjedy na so łakaštej, prjed hač prěnje šansy wuskočichu. Tak so Pětr Domaška jónu wušiknje w šěsnatce zwjertny, tola w poslednim wokomiku bu hišće myleny. Tež pospyt Dawida Šołty ničo njewunjese. Na tamnej stronje pospyta so Mecir, ale jeho třělwa z 23 metrow wrota misny. Krótko do połčasa Sokoljo nawjedowachu. Domaška so znowa zwjertny a widźeše, zo wrotar kusk předaloko před klětku steješe a jeho přezběhny (42.). Rutinjej docpě swoje dźewjate sezonowe wrota, a tuž wažne nawjedowanje za hosći.

Widźał, słyšał, napisał (13.11.23)

Montag, 13. November 2023 geschrieben von:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

Neuheiten LND