Łužica (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:

Saksko-pólska kooperacija

Zhorjelc/Zgorzelec (dpa/SN/ch). Zhromadne dźěło přisłušnych srjedźneho stawa podłu němsko-pólskeje mjezy steji dźensa w srjedźišću 10. hospodarskeje konferency w Zgorzelecu. „Mamy wjace hač 300 wobdźělnikow ze zawodow a institucijow“, informuje Christian Puppe, nawoda jednaćelskeho běrowa kontaktneho centruma za saksko-pólsku hospodarsku kooperaciju IHK Drježdźany. Wot lěta 2006 IHK zhromadnje z pólskimi partnerami tele zarjadowanje organizuje. Prěni króć zetkaja so hosćo w Zgorzelecu, mjez nimi tež sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) a pólski wonkowny minister Grzegorz Schetyna. Pólska je za sakske hospodarstwo sobu najwuznamniša na wukrajnych wikach.

Španičan wučomnik měsaca

Łužica (22.09.15)

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Za přirodźe bliske ratarstwo

Bórkowy (dpa/SN/ch). Braniborska chce ratarjow w Błótach dale spěchować, jeli so za přirodźe bliske ratarstwo roz­sudźa. Tak so přirodny žiwjenski rum Błótow zawěsći, zwurazni wčera braniborski agrarny minister Jörg Vogelsänger (SPD). Tak hodźa so někotre płoniny jenož po wodźe docpěć abo maja wysoki staw dnowneje wody. Sćěh toho je mjenje dochodow. Rjadowanje je na dobro ratarjow, kotrychž płoniny njejsu mjeńše hač 0,2 hektaraj a nic wjetše hač tři hektary. Mjez druhim dóstanu ratarjo 75 eurow za łuku, kotraž hodźi so po kraju docpěć, ale 180 eurow, hdyž je tole jeno z čołmom móžne.

Wnučk wowku zakłół

Łužica (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Dźělne wotdołženje kiwa

Mittenwalde (dpa/SN/ch). Frakcija SPD w Braniborskim krajnym sejmje chce při planowanej wokrjesnej reformje dotalne bjezwokrjesne města Brandenburg nad Habolu, Choćebuz a Frankfurt nad Wódru wotćežić. Jako wyše centry měli so wone na hospodarske a kulturne srjedźišća regiona wuwić, zdźěli frakcija pjatk na zakónčenju swojeje dwudnjowskeje klawsury w Mittenwaldźe. Mjenowane města maja so předewšěm wo swoje nadawki jako komuny a wyše centry starać. Lěta dołho zadołženym městam ma so dźělne wotdołženje poskićić. Přewostajić ma so za to 400 milionow eurow, połojca z krajnych srědkow, połojca z financneho wurunanskeho zakonja. Reformowacy plan krajneho knježerstwa předwidźi dźesać město dotalnych 14 wokrjesow.

Miliony za pomnikoškit

Łužica (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Skowarjo so wubědźuja

Choćebuz (dpa/SN/ch). Wot 24. do 27. septembra zetkaja so najlěpši skowarjo Němskeje w Choćebuzu, zo bychu so mjez sobu měrili. Prěni króć wuhotuje zwjazkowe wubědźowanje w južnej Braniborskej, kaž Choćebuska rjemjeslniska komora wčera zdźěli. 54 młodych ludźi w starobje 16 do 23 lět je so kwalifikowało. Pruwować budu tam štyri wšelake technologije skowanja. Dobyćerjo zwjazkoweho wurisanja „Młodźina skowa“ pojědu potom do Jendźelskeje a do Chiny.  

Ćahi njejězdźa

Budyšin (dpa/SN/ch). Mjez Zhorjelcom a Žitawu wot dźensnišeho žane ćahi njejězdźa. Čara wostanje twarskich dźěłow na mosće w Zhorjelcu a dalšich twarskich naprawow dla hač do 12. decembra zawrjena, informowaše wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska ZVON wčera w Budyšinje. Zasadźene narunanske busy pak budu za tutu čaru dlěje po puću. Wone tuž zašo wotjědu, zo bychu pasažěrojo w Zhorjelcu ćah do Choćebuza­ docpěli.

Hłownje starši ludźo zajimowani

Łužica (17.09.15)

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Na žnjowy dźakny swjedźeń

Lubij (dpa/SN/ch). Ratarjo a zwjazki wotměja kónc tydźenja w Lubiju 18. krajny žnjowy dźakny swjedźeń. Wjerški budu­ burske wiki, swjedźenski ćah, wuznamjenjenje­ najrjeńšeje žnjenskeje króny­ a Boža słužba w Mikławšskej cyrkwi, zdźěli ratarske ministerstwo wčera w Drjež­dźanach. Najebać lětuše njepřijomne wjedro běchu sakscy ratarjo ze žnjemi spokojom, zwurazni minister Thomas Schmidt (CDU). Po lońšich jara dobrych wunoškach wšak su wone něšto snad­niše. Předewšěm rěpikowe žně njejsu wočakowanjam­ wotpowědowali. Běr­ny,­­ kukurica­ a cokorowa rěpa hišće zrawja.­

Sprjewju najručišo saněrować

Łužica (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Rozbuchnu wuheń piwarnje

Choćebuz (dpa/SN/ch). W Choćebuzu rozbuchnu 22. septembra 55 metrow wysoki wuheń bywšeje piwarnje Merkur, zdźěli město. Něhdźe sto wobydlerjow dyrbi nachwilnje swoje bydlenja wopušćić. Za rozbuchnjenje trjebaja 5,5 kilogramow rozbuchliny, kotruž rozdźěla na połsta­ točenych dźěrow. 7 000 kwadratnych metrow wulki teren słuša towaršnosći Gesa k wuwiću a saněrowanju starych stejnišćow. Zwjazkowa firma je na swojej internetnej stronje zdźěliła, zo ma so dlěje hač lětdźesatkaj prózdny industrijny twar zhubić. Płonina ma so potom za nowe wužiwanje předać.

Holčka z woknom padnyła

Wojerecy/Zhorjelc (dpa/SN/ch). Lěto stara holčka je wčera rano z woknom bydlenja na štwórtym poschodźe wjaceswójbneho domu we Wojerecach padnyła. Ćežko zranjenu dowjezechu ju z helikopterom do chorownje. Policija wuchadźa z ćežkeho njezboža, njepředleža dźě žane pokiwy na chłostajomny njeskutk, praji jeje rěčnik w Zhorjelcu. Kriminalna policija wobstejnosće přepytuje. Za čas njezboža bě 21lětna mać z holčku a dalšim dźěsćom w bydlenju.

Pódowi coologojo so zetkaja

Łužica (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Wowcy lěpje škitać

Rěčicy (dpa/SN/ch). Wjelki su minjene štyri tydźenje w Budyskim wokrjesu w 16 padach wowcy nadpadnyli. „Wjetšina skoćatow je mortwa, někotre su zranjene“, rozkładźe wčera rěčnica kontaktneho běrowa Wjelči region Łužica w Rěčicach. W jednym padźe su třinaće wowcow naraz zakusali. Potrjechena je kón­čina wokoło Bóšic, Rakec a Kulowa. Nadpady přirjaduja Róžeńčanskej wjelčej črjódźe. W někotrych padach je wjelk samo­ elektriski płót přeskočił. Kon­taktny běrow tuž namołwja, zo měli so płoty přidatnje z pjerchotatym banćikom zawěsćić, kotryž ma so hač do 30 centimetrow wysoko kruće nad płotom sćahnyć. Material hodźi so w Rěčičanskim běrowje darmotnje wupožčić.

Na probu bydlić

Łužica (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Wopory lěhwa wopominali

Jemjelnica (dpa/SN/ch). Składnostnje 70. róčnicy załoženja sowjetskeho specialneho lěhwa w Jemjelnicy (Jamlitz) je braniborski kulturny statny sekretar Martin Gorholt njeličomne wopory wopominał. „Stawizny specialneho lěhwa su stawizny potłóčowanja a přesćěhanja“, praji Gorholt sobotu na wopominanskim zarjadowanju iniciatiwneje skupiny interněrowanske lěhwo Jemjelnica. W specialnym lěhwje bě po słowach Gorholta wot lěta 1945 do 1947 wjace hač 10 000 ludźi pod najhóršimi wuměnjenjemi zajatych. Něhdźe 3 400 z nich njepřežiwi, wón praji. Sowjetska tajna słužba NKWD bě wot meje 1945 w sowjetskim wobsadniskim pasmje dźesać specialnych lěhwow zarjadować dała. Specialne lěhwo 6 bu z Frankfurta nad Wódru na teren bywšeho nacionalsocialistiskeho wonkowneho lěhwa Luboraz přepołožene. Dźensa informuja wustajeńcy w Jemjelnicy wo dwójnych sta­wiznach lěhwa.

Pjenjezy za młodźinske dźěło

Łužica (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Wustaja mólby Gröszera

Choćebuz (dpa/SN/ch). Choćebuski wuměłstwowy muzej Dieselowa milinarnja pokaza wot jutřišeje soboty něhdźe 40 twórbow Berlinskeho molerja Clemensa Gröszera (1951–2014). Přehladka rjadu „Konstelacija“ traje hač do 15. nowembra. Wustajene budu wosebje samowobrazy a portrety dźowki wuměłca. Mólby su dopokaz trajneho zajima za jedyn sujet a pochadźeja předewšěm ze zawostajenstwa Gröszera. Dieselowa milinarnja je znata za swój bohaty fundus wuměłstwa z NDRskeho časa.

Přepytować přestali

Choćebuz/Hirschfelde (dpa/SN/ch). Choćebuske statne rěčnistwo je přestało přepytować nastupajo morjeneho wjelka, kotremuž bu hłowa wotćata. „Njejsmy skućićela zwěsćić móhli“, zdźěli rěčnik zarjada Horst Nothbaum. Mortwe zwěrjo běchu loni w decembru blisko Hirschfelde na mjezy k Sakskej našli. Podobny podawk sta so hižo samsne lěto w awgusće pola Luboraza. W tym padźe pak po słowach Nothbauma hišće přeń- dźenja přećiwo družinoškitnemu zakonjej dla přepytuja. Za to zamołwity je krajny kriminalny zarjad.

Žurle hrodu restawrowane

Łužica (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Před paduchami so škitać

Drježdźany/Choćebuz (dpa/SN/ch). Tójšto rjemjeslniskich zawodow w namjeznym rumje Braniborskeje a Sakskeje chce so z widejowymi wobkedźbowanjemi, płotami a alarmowymi připrawami před paduchami škitać. Za to žadaja sej podpěru krajow. Rjemjeslniskej komorje Drježdźany a Choćebuz wuprajištej so wčera za krajne spěchowanske programy, kotrež maja zawodne wěstotne naprawy podpěrać. „Začuće wěstoty našich rjemjeslnikow chětro ćerpi“, rozłoži prezident Choćebuskeje rjemjeslniskeje komory Peter Dreißig. Komorje zepěratej so při swojej próstwje na swójske naprašowanje mjez firmami w južnej Braniborskej a Sakskej k namjeznej krimina­liće a k wěstotnemu połoženju.

Šulerjow wuznamjenili

nowostki LND