Maš dobre wóčko za design a prawe začuće za rjane wuhotowanje? Horiš so za zwoprawdźenje kreatiwnych knižnych idejow? Da sy pola nas na prawym městnje.

Poskićamy wotměnjawe dźěłowe městno jako

knižny wuhotowar (m/ž/d)

 

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • zamołwitosć za wuhotowanje a sadźbu nakładnistwowych edicijow
 • wuhotowanje wabjenskich materialijow
 • realizacija swójskich wuhotowanskich namjetow
 • přidźěła w planowanskej fazy knižnych projektow
 • zhromadne dźěło ze swobodnymi wuhotowarjemi, ilustratorami a fotografami
 • zdźěłanje zrěčenjow za grafikarjow a ilustratorow
 • wobstajne wukmanjenje na fachowym polu

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • wotzamknjeny studij we fachowym wobłuku, po móžnosći knižne wuhotowanje abo grafikowy design
 • jara dobre znajomosće na polu digitalneho wobdźěłanja fotow, typografije a grafiki
 • wobknježenje serbskeje rěče
 • nazhonjenja na polu techniskeho přihota a sadźby ćišćerskich produktow
 • wobknježenje wuhotowanskich a grafiskich kompjuterowych programow Adobe Creative Cloud (wosebje Photoshop, InDesign a Illustrator) kaž tež wabjenskich formatow w interneće)
 • w idealnym padźe tež znajomosće ćišćerskich technologijow kaž tež awtorskeho prawa
 • zwólniwosć, při crossmedialnym dalewuwiću nakładnistwa sobu skutkować

Što ći skićimy?

 • wulku swójsku zamołwitosć a wotměnjawe nadawki
 • mzdu po tarifje, 30 dnjow dowola wob lěto
 • dźěłowe městno w Budyšinje w přećelnym a nazhonitym teamje
 • fleksibelny dźěłowy čas kaž tež móžnosć mobilnje dźěłać
 • dołhodobnu perspektiwu a móžnosće dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja

Dźěłowy wobjim wučinja 19,5 hodźin wob tydźeń, rozšěrjenje je perspektiwisce móžne.

Smy-li twój zajim zbudźili, požadaj so!

Zapodaj nam swoje digitalne požadanske podłožki z dźěłowymi wuswědčenjemi na

Maš-li prašenja zazwoń nas abo napisaj nam e-mailku.

Ludowe nakładnistwo Domowina
jednaćel Syman Pětr Cyž
Sukelnska 27

02625 Budyšin
telefon: 03591/577-241

nawěšk

nowostki LND