Změna generacijow?

Freitag, 04. Oktober 2019 geschrieben von:
Budyšin. Swobodne dźěłowe městna w serbskich institucijach budu jedna tema přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Přichodne měsacy ma so tójšto dźěłowych městnow w serbskich institucijach znowa wobsadźić. Za někotre kaž za jednaćelstwo Ludoweho nakładnistwa Domowina maja požadarjow. Za druhe městna pak hižo dlěje podarmo zajimcow pytaja. Přińdźe přichodna změna generacijow w serbskich běrowach – abo wostanu někotre stólcy tola prózdne? Dale rozprawjeja wo nowym oratoriju „Hrodźišćo“ z pjera Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje a kak su so akterojo na njón přihotowali. Nimo toho póńdźe wo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju „Sorbian Street Style“ a wo Křesćana Zahrodnika, kiž je nowy němski mišter w mnohostronskim jěchanju amaterow. 30lětny Chróšćan je w Hannoverje-Langenhagenje titul dobył.

Wo Juraju Kubańku

Freitag, 20. September 2019 geschrieben von:

Choćebuz (SN). W septemberskim delnjoserbskim telewizijnym magacinje Łužyca­ – jutře, 21. septembra, w 13.30 hodź., w telewizijnym sćelaku RBB – wěnuja so we wobłuku monotematiskeho wusyłanja žiwjenju a skutkowanju Juraja Kubańki. K tomu pokazaja film Hellmutha Henneberga a Reinera Nagela „Juraj­ Kubańka – Miłosć kamjenja“ (choreo­grafija žiwjenja).

Loni 31. oktobra woswjeći w Bratislavje bydlacy choreograf swoje 90. narodniny. Kubańka je lětdźesatki za Serbski ludowy ansambl choreografije stworił, kotrež njejsu hač do dźensnišeho na swojim błyšću zhubili. Eksemplarisce za njeho je twórba „Skałarska balada“.

Serbska rěčna šula

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Šule w dwurěčnej Hornjej Łužicy trjebaja nuznje serbskorěčnych wučerjow. Na uniwersitach wukubłany dorost dawno hižo njedosaha. Z njedawno wotewrjenej Serbskej rěčnej šulu w Budyšinje chcetej kultusowe ministerstwo a Sakski krajny zarjad za šulu a kubłanje pomhać problem rozrisać. Kaž wučerjam poski­ćeja tam tež rěčne kursy sobudźěłaćerjam zarjadow. Wo tym rozprawjeja jutře, 14. septembra, w 11.45 hodź. we Wuhladku. Wćipni być móža přihladowarjo sćelaka MDR tohorunja na přinošk wo musicalu Worklečanskeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“, kotryž je minjene dny w Chróšćanskej hali „Jednota“ wulki wuspěch žnjał.

Wo Njepilic statoku

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Rowno (SN). Jutře, 17. awgusta, wusyłaja w telewiziji RBB wot 13.35 do 14.05 hodź. awgustowski magacin Łužyca. Moderator Christian Matthée wita přihladowarjow z Rownjanskeho Njepilic statoka, hdźež swjeći tamniše towarstwo lětsa 20. róčnicu wobstaća.

Dalše temy wusyłanja su wólby Rady za serbske naležnosće, warjenje z „Bu­bakami“ a nahrawanje noweje serbskeje hudźbneje produkcije RBB w Berlinje. Zajimawa je tohorunja serija měsačneho domjaceho wopyta pola znatych Serbow. Tónkróć pobychu pola wuměłče Marion Kwicojc w Lipsku.

Wo wólbach sejma

Freitag, 02. August 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN). Do wólbow w septembrje su jenož hišće někotre tydźenje. W měsačnym magacinje Wuhladko, kotrež jutře, 3. awgusta, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wusyłaja, so kandidatow do toho prašeja: Hraja Serbja we wólbnym boju scyła rólu? Kak wupada ze zdźerženjom a spěchowanjom rěče a kultury? Kotry wuznam maja kandidatam serbske šule a institucije?

Dalšej temje wusyłanja stej zhladowanje na přewšo wuspěšny a něhdźe 22 000 wopytowarjow wokřewjacy XIII. mjezynarodny folklorny festiwal spočatk julija w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach kaž tež „són wo serbskim staće“. Z tajkej wi­ziju bě so Arnošt Bart 1919 z Budyšina na měrowu konferencu do Parisa podał.

Festiwal we Wuhladku

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:
Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“ je jedna z temow přichodneho hor­njoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Wjeršk drje budźe hakle sobotu wječor, festiwal zahajili pak su hižo wčera. Nimo toho rozpra­wjeja we wusyłanju wo měšniskej swjećiznje Pětra Mróza w Drježdźanach a wo jeho primicy swjatki w Kulowje. Dalša tema­ budu twarscy wojacy Narodneje ludo­weje armeje, kotřiž běchu ćicha opozi­cija a zdobom rjap wučerpaneho hospodarstwa NDR. Přiběraceje ekonomiskeje krizy wotsrjedź 1980tych lět dla su so woni na wulkotwarnišćach a w industrijowych zawodach wo to starali, zo so hospodarstwo njesypnje.

Wo zjawnej diskusiji

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Jutře nowe Wuhladko

Freitag, 31. Mai 2019 geschrieben von:
Budyšin. Nadawki noweje rady Załožby za serbski lud budu jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z twarskimi wojakami za čas NDR.

Na wopyće w Hochozy

Freitag, 17. Mai 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). W mejskim wudaću delnjo­serbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow jutře, 18. meje, w 12.40 hodź. w telewiziji RBB ze serbskeje wsy Hochozy. W srjedźišću wusy­łanja steji tamniši wjesnjanosta Fryco Wojto (Njewotwisna wolerska skupina Hochoza). Wón je po słužbnych lětach najstarši wjesnjanosta Braniborskeje. Prjedy hač 78lětny hišće w róžowniku zastojnstwo złoži, zhladuja we wusyłanju na jeho 25lětne njesprócniwe skutkowanje jako prěni muž gmejny we wokrjesu Sprjewja-Nysa.

Přihoty na wólby

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Kónc meje su komunalne wólby w Sakskej. Tež w dwurěčnej Hornjej Łužicy wolimy měšćanske, gmejnske a wjesne rady kaž tohorunja wokrjesne sejmiki. Wuhladko, kotrež jutře, 4. meje, w 11.45 hodź. telewizija MDR wusyła, ­někotrych serbskich kandidatow zetka a předstaji, kotre temy su jim wažne a kak chcedźa pomhać serbske zajimy w komunalnej politice přesadźić. Nimo toho wěnuja so w mejskim magacinje 40lětnemu wobstaću folklorneje skupiny Sprjewjan a pobychu na wopyće pola pčołarja. Dalša tema je „cirkus w šuli“, hdźež 120 Worklečanskich šulerjow swoje akrobatiske, artistiske a dalše zamóžnosće pokaza.

Anzeige