Jubilej a digitalizacija

Freitag, 07. Januar 2022 geschrieben von:

Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je jubilej Serbskeho ludoweho ansambla. Jeničke profesionalne serbske ćěleso, předstajace hudźbu, reje a hudźbne dźiwadło, bu před 70 lětami załožene. Zdobom wěnuja so dosć ćežkej situaciji w SLA w minjenymaj lětomaj, w kotrymajž běchu pandemije dla ně­hdźe 150 planowanych zarjadowanjow kaž tež turneje, mjez druhim po Chinje, Španiskej a Ruskej, wupadnyli.

Pod hesłom „Quo vadis digitalne serbstwo“ zhladuje Wuhladko na spočatk decembra wotmětu druhu serbsku digitalnu konferencu a rozjimuje prašenje, hač drje je „dosć kmanych a kompetentnych ludźi“, kotřiž móža sep „idejow a inowatiwnych konceptow“ zwoprawdźić. Z dalšim přinoškom wuhódnoća lońšu „Hodownu akciju“. Publikum bě za nju dohromady 45 „hodownych drohoćinkow“ zapodał, a něhdźe 3 000 přihladowarjow je wo nich wothłosowało. Nimo toho portretuja w magacinje Budyske towarstwo Dźěłań dźeń a pokazaja, kak předsyda André Měrćink unikatne kickery zhotowja.

Adwent w Błótach

Freitag, 17. Dezember 2021 geschrieben von:

W decemberskim wudaću telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow z Błótow. Wón bě so na puć nastajił, zo by městnosć našoł, hdźež hodźitej so adwentna nalada a koronowe postajenja zjednoćić. W Bórkowach bě wuspěšny a poda so mjez druhim na jězbu z čołmikom po jónkrótnej wódnej kónčinje groblow. Wosebity hósć wusyłanja je Bernd Pittkunings. Serbski spěwacy poet chce přihladowarjam na swoje wašnje hodowne začuća wobradźić.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, 18. decembra, w 13.20 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 22. decembra, w 2.45 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Serbja a korona

Freitag, 03. Dezember 2021 geschrieben von:
Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je aktualne połoženje w zwisku z koronawirusom. Serbske kónčiny su w Sakskej wot „štwórteje žołmy“ ćežko potrjechene. Samo někotre šule su zaso zawrjene, zjawne žiwjenje so dźeń a mjenje wotměwa. Wuhladko rozprawja wo tuchwilnym stawje a wo naprawach, kotrež so nětko zawjedu. Dalšej temje budźetej swjedźenskej koncertaj Serbskeho muskeho chóra Delany, wuhotowanej k 50. róčnicy załoženja cyłka, a spožčenje Zwjazkoweho zasłužboweho křiža Bjarnatej Cyžej. Nimo toho wěnuja so lětušej 147. schadźowance a nowej referentce Domowiny za naležnosće kubłanja a spěchowanje dorosta Katrin Suchec-Dźisławkowej. Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wo­spjetowani slědujetej póndźelu, 6. decembra, w 6.40 hodź. (MDR) a sobotu, 11. decembra, w 13.25 hodź. (RBB).

Wo róli mjeńšin w zwjazkowej politice

Freitag, 19. November 2021 geschrieben von:

Za přichodne wusyłanje telewizijneho magacina Łužyca je so moderator Christian Matthée do Berlina podał. W němskej stolicy­ wobhoni so wón wo tym, kotru rólu­ narodne mjeńšiny w zwjazkowej po­litice hraja. Pytajo za wotmołwami je so z tójšto wosobinami zjawneho žiwjenja rozmołwjał. Mjez druhim porěča z bywšej nawodnicu mjeńšinoweho sekretariata štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje Judit Šołćinej a jeje naslěd­nikom w zastojnstwje Göstu Nissenom. Nimo toho rozmołwješe so z nowej čłonku zwjazkoweho sejma Maju Wallstein (SPD, direktnje woleneje kandidatki wo-krjesa Choćebuz-Sprjewja-Nysa. Tež z jeničkim narodnej mjeńšinje přisłušacym sobustawom tele dny konstituowaceho so aktualneho parlamenta Stefanom Seidlerom (Južnoschleswigski wolerski zwjazk/SSW) je so Matthée zetkał.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu­, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 24. nowembra w 1.45 hodź. W mediatece RBB spřistupnja magacin wot zajutřišeho cyłe lěto, a to kóždy čas.

Lawreataj w portreće

Freitag, 05. November 2021 geschrieben von:

Hłowne ćežišćo přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko budźe lětuše spožčenje Myta Ćišin­skeho. Srjedź oktobra bu najwyše serbske wuznamjenjenje Trudli a Janej Malinkec přiznate. Wuhladko wěnuje jimaj­ wosebity portret. Nimo toho wuswětla telewiznicy – dźensa skerje snadne – serbske žiwjenje w regionje mjez Worcynom, Njechornjom a Wósporkom, woprašujo so tam skutkowacu bywšu wučerku a prócowarku Róžu Pinkawinu. Stawizniski wobłuk magacina zaběra so ze „šerjenjom Łužicy“, kaž złóstnikej Frankej Schmökelej před 21 lětami rě­kachu, a kak sta policistow (spočatnje podarmo) za nim pytachu. Dalši přinošk wotbłyšćuje „wulku wutrajnosć młodeju Serbow“, kotrajž běštaj so na tak mje­nowanym mamutowym běhu wobdźě­liłoj a sto kilometrow dołhu čaru Berlin – Podstupim – Berlin w 24 hodźinach wuspěšnje zmištrowałoj.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobo­tu, 6. nowembra, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje­ póndźelu, 8. nowembra w 6.10 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobo­tu, 13. nowembra w 13.30 hodź. Nimo toho spřistupnja wusyłanje kóždy čas w mediatece ARD.

„Domjace wopyty“

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Mustwo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca wokoło moderatora Christiana Matthéeja poda so z oktoberskim wudaćom na „Domjace wopyty“. Dohromady sydom hosćićelow, kotřiž we Łužicy bydla, abo wottam pochadźeja, wotewrje swoje durje a dowola přihladowarjam dohlad do swojeho wšědneho dnja. Mjez druhim portretuja telewiznicy Jensa Martina z Bórka, kiž předstaji swoje kubło scomter typiskej błótowskej chě­žu, kotruž chce na kóždy pad zachować.

Tworjaca wuměłča a spěwytwórča Ma­rion­ Kwicojc, kotraž je swoju domiznu před něhdźe 30 lětami wopušćiła, zo by w Lipsku na molerstwo studowała a so naposledk tam zadomiła, pokaza zajimcam zajimawostki twarjenja, do kotrehož je zaćahnyła a hdźež jeje wobrazy nastawaja. W Drježdźanach wita Juliana Kaulfürstowa publikum a powěda, kak so za wozrodźenje Slepjanskeje serbšćiny zasadźa. Dale wopytaja telewiznicy nic mjenje zajimawych a fascinowacych woby­dlerjow w Limbarku (Gołkojce), Lubnjowje, Choćebuzu a Podstupimje.

Jubilej, wólby a opera

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

Oktoberske wusyłanje telewizijneho magacina Wuhladko wuswětla z hłownym přinoškom stawizny a skutkowanje Załožby za serbski lud, kotraž bu před 30 lětami załožena. Dalše ćežišćo je wobšěrna rozprawa wo prapremjerje serbskeje pop-opery „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ w Chrósćicach. Nimo toho wěnuja so lětušemu wubědźowanju towarstwa Pawk „PowerSerb“. W studiju z hosćom budźe Elias Bětka, kiž wo swojej mjeztym zakónčenej ekspediciji do wjelhorinow Pamira a Tienšana powěda. A wězo su tež njedawno wotměte wólby do zwjazkoweho sejma tema aktualneho wusyłanja. Wuhladko zjima wuslědki z łužiskeho wida a sposrědkuje reakcije wosobinow serbskeho zjawneho žiwjenja.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobotu, 2. oktobra, w 11.45 hodź. Wospje­towanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 4. oktobra, w 6.10 hodź. Telewizija RBB pokaza oktoberske wudaće sobotu, 9. oktobra, w 13.30 hodź.

Wuswětla fasety Žylowa

Freitag, 17. September 2021 geschrieben von:

Za aktualne wudaće telewizijneho magacina Łužyca je sej moderator Christian Matthée do Žylowa dojěł, zwotkelž wón přihladowarjam nětko wjes južnje Choćebuza wobšěrnje předstaja.

Žylow rosće – tuchwilu bydli tam ně­hdźe 3 500 ludźi – a tójšto nowych chěžow tam twarja. To njeje bjez wuskutkow. Łužyca wobswětla z toho rezultowace a zdźěla dosć razne rozestajenja, wěnuje pak so tež hinašim aspektam. Tak wopytaja tamnišu, cyle wosebitu cyrkej, stary hosćenc, słužacy něhdy tohorunja jako kulturnišćo, a pod pomnikoškitom stejace zbytki słowjanskeho hrodźišća.

Samozrozumliwje zaběra tež serbske žiwjenje wsy wažnu rólu. Tak pokuknu telewiznicy mjez druhim do Witaj-pěstowarnje „Mato Rizo“ a do zakładneje šule „Lutki“, hdźež je dwurěčna wučba ze standardom. A wězo njezabudu na tam pěstowane serbske nałožki.

K najznaćišim wosobinam w Žylowje słuša bjezdwěla serbski spisowaćel, publicist a žurnalist Jurij Koch. Łužyca gratuluje jemu k 85ćinam, kotrež je srjedu woswjećił.

Wuhladko z jubilejom

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:
Spočatk septembra 2001 měješe hornjoserbski magacin telewizije MDR Wu­hlad­ko swoju premjeru. W najnowšim wudaću jutře, sobotu, w 11.45 hodź. zhladuja na kulowatu róčnicu, a to z dopomnjenkami koleginow a kolegow kaž tež wurězkami z dweju lětdźesatkow telewizije za dwurěčnu Hornju Łužicu. Mjez druhim póńdźe wo Chróšćanski šulski zběžk, štož bě wusahowacy podawk před 20 lětami, dokelž su Serbja prěni raz swoje narod­ne wočakowanja před zjawnosću z jasnymi słowami wuprajili. A hačrunjež njebě zběžk wuspěšny, njeje wón zaby­ty. Dale předstaja jutře filmowcow zwěriny Pětra a Stefana Symanka. Wonaj słušataj k filmowcam, kotřiž wot spo­čatka a prawidłownje za Wuhladko rozprawjeja – a to nic jenož wo historiskich podawkach, politiskich a stawi­zniskich pozadkach. Jedyn z jeju wose­bitych konikow je přirodowy film. Z tutej zahoritosću staj bratraj fascinaciju łužiskeje zwěriny z dotal wjace hač połsta přinoškami jara wjele zajimcam spřistupniłoj.

Tura po Delnjej Łužicy

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:
Telewizija RBB wusyła we wobłuku magacina Łužyca jutře, 21. awgusta, w 13.40 hodź. reportažu „Witajće do Łužicy – Ducy­ z motorrolerom“. Marja Elikowska-Winklerowa a Christian Matthée staj najwoblubowaniše turistiske cile Delnjeje Łužicy mjez Stołpišćami a Huštajnom při Grabicańskim jězoru wopytałoj a jeju jězbu filmisce dokumentowałoj. Tak je nastał přinošk wo „ludźoch, městnosćach a serbskich tradicijach, kotrež dowolnikam najrjeńši čas lěta wobohaćeja a cyle wosebite dožiwjenja zaručeja“. Wo­spjetowanje wusyła RBB srjedu, 25. awgusta, w 3 hodź., w mediatece sćelaka hodźi so magacin kóždy čas wobhladać.

Anzeige