Sydlenski rum a jubileje

Freitag, 15. September 2023 geschrieben von:

Ćežišćo septemberskeho wusyłanja telewizijneho magacina Łužyca je prašenje: Kak dale ze serbskim sydlenskim rumom w Braniborskej? Z tymle statusom zaběra so moderator Christian Matthée njez druhim w Dešnje, hdźež so nimo toho spočatk septembra wjele wotmě – mjez druhim narodniny tamnišeho Domizniskeho muzeja a starosłowjanskeho sydlišća „Stary lud“. Dale rozprawja wo starće rěčneho projekta „Zorja“. „Łužyca“ je zahajenski swjedźeń delnjoserbskeho rěčneho projekta wopytała, hdźež sej dorosćeni serbšćinu přiswojeja. Samsny wotmysł tči za „Prózdninskich projektowych dnjach“ – rozdźěl wšak je, zo měri so na dźěći. Nimo toho počesćuja Bogumiła Šwjelu składnostnje 150. narodninow serbskeho bohosłowca a publicista.

Telewizija RBB pokaza Łužycu jutře, sobotu, w 13.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje 20. septembra rano w 2.30 hodź. Telewizija MDR wusyła magacin 23. septembra w 11.45 hodź. W mediatece ARD je Łužyca přeco přistupna.

Serbscy lěkarjo a jubilej

Freitag, 01. September 2023 geschrieben von:

Ćežišćo septemberskeho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko je „po­wšitkownemu trendej njewotpowědowace wuwiće nastupajo strowotnistwo w Hornjej Łužicy“. W tym zwisku předstaja młodych serbskich lěkarjow, kotřiž so „cyle wědomje za nawrót do domizny rozsudźichu“. Dalšej temje stej wotnětka zakonsce zaručene serbske žónske pomjenowanja w oficialnych dokumentach kaž tež njedawno wotměty Kamjenski lěsny swjedźeń. Nimo toho gratuluja Křesćanej Krawcej k 85. narodninam.

Telewizija MDR pokaza Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku je póndźelu, 4. septembra, w 6.40 hodź. Telewizija RBB wusyła magacin sobotu, 9. septembra, w 13.30 hodź. W mediatece MDR je Wuhladko kóždy čas přistupne.

Wuknyć w prózdninach

Freitag, 18. August 2023 geschrieben von:

„Ferialny kurs – radšo wopak rěčeć dyžli prawje mjelčeć“ rěka reportaža Romana Pernaka a Stefana Göbela, kotruž telewizijny magacin Łužyca w awgustowskim wusyłanju pokaza. Filmowcaj běštaj wobdźělnikow mjeztym 30 lět wuhotowaneho prózdninskeho poskitka Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu w Choće­buzu z kameru přewodźałoj a so mjez druhim wo jich motiwaciji, na­wuknyć delnjoserbšćinu, wobhoniłoj.

Telewizija RBB pokaza Łužycu jutře, sobotu, w 13.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 23. awgusta rano w 3 hodź. Telewizija MDR ­wusyła magacin sobotu, 26. awgusta, w 11.45 hodź. W mediatece RBB je aktualne wudaće Łužycy wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Dowol, luksus, festiwal

Freitag, 04. August 2023 geschrieben von:

Telewizijny magacin Wuhladko wěnuje so w swojim awgustowym wudaću hnydom dwójce temje dowol, a to z přinoš­kom wo serbskorěčnym prózdninskim lěhwje za dźěći we Wodowych Hendrichecach a z reportažu wo Łužicy jako „boomowacy turistiski region“. Nimo toho portretuja zhotowjerja luksusowych časnikow Józefa Brězana a podawaja impresije z lětušeho XIV. mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica“.

Telewizija MDR pokaza Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. (tež online jako livestream). Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 7. awgusta, w 6.45 hodź. Telewizija RBB wusyła magacin sobotu, 12. awgusta, w 13.45 hodź. W mediatece MDR je Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Tři festiwalowe wjerški

Freitag, 14. Juli 2023 geschrieben von:

Julijske wudaće telewizijneho magacina Łužyca wěnuje so třom delnjołužiskim wjerškam minjenych tydźenjow. Nimo rozprawy wo XIV. mjezynarodnym folklornym festiwalu Łužica z wosebitym ćežišćom zarjadowanjow w Hochozy pokazaja přinoškaj wo 3. słowjanskim bajkowym festiwalu w Dešnje kaž tež wo 2. literarnym a hudźbnym swjedźenju w Lubinje.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 19. julija, rano w 3 hodź. Telewizija MDR pokaza magacin sobotu, 22. julija, w 11.45 hodź. W mediatece ARD je wusyłanje wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Forum a jubilej

Freitag, 30. Juni 2023 geschrieben von:

Hłowna tema julijskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko „Serbski muzej, centralna biblioteka a kulturny archiw pod jednej třěchu“ wěnuje so Serbskemu forumej wědy při Lawskim arealu w Budyšinje. Planowany twar „je drje jedyn z najwjetšich a najnaročnišich twarskich projektow Serbow, za kotryž chcedźa wjace hač 40 milionow eurow inwestować“.

Dalše přinoški wusyłanja su „Serbšćina w hospodarstwje“ wo předewzaću TDDK w Nadróznej Hrabowce, „Pěši po dwurěčnej Hornjej Łužicy“ wo tak mjenowanym Slaviamaršu a „Z hosćom pola Wilhelma Piecka, portet to Rownjanki Hanamarije Měškankoweje, kotraž swjeći w požnjencu 90iny.“

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 3. julija, w 6.50 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 8. julija, w 13.35 hodź. W mediatece MDR je Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

„Hóńtwa za zbožom“

Freitag, 16. Juni 2023 geschrieben von:
„Jedyn z najspektakularnišich ludowych swjedźenjow w Delnjej Łužicy“ je jenička tema junijskeho wusyłanja telewizijneho magacina Łužyca. Połhodźinska reportaža „Góńtwa za gluku“ Anje Kochojc a Tilmana Lingeslebena z lěta 2013 wotbłyšćuje starodawny nałožk janskeho jěchanja (hlej Pokiwy). Telewizija RBB pokaza ju jutře, sobotu, w 13.50 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 21. junija, w 3.20 hodź. Telewizija MDR wusyła Łužycu sobotu, 24. junija, w 11.45 hodź. W mediatece ARD je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Što wo Serbach wědźa?

Freitag, 02. Juni 2023 geschrieben von:

Ćežišćo junijskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko tworja serbsko-čěske poćahi a prašeni, kak znata mjeńšina w Němskej pola južnych susodow je a štó drje je najwjetši podpěraćel Serbow w čěskim knježerstwje. Nimo toho wěnuja so z přinoškom „Potajnstwo Manfredoweho jězora“ drje „dosć krótkemu, ale dotal nimale zabytemu kapitlej stawiznow wudobywanja brunicy w Hornjej Łužicy“ a portretuja młodu serbsku skótnu lěkarku Annamariju Zahonowu.

Telewizija MDR pokaza Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. junija, w 6.40 hodź. Telewizija RBB wusyła magacin sobotu, 10. junija, w 13.35 hodź. W mediatece ARD je aktualne Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Njewšědna nócpod wjerškom meje

Freitag, 05. Mai 2023 geschrieben von:
Hłowne ćežišćo mejskeho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko je wopyt potomnikow Serbow, kotřiž su do Awstralskeje wupućowali, we Łužicy. ­Dalša tema su mejske nałožki. Pčołar ­Hadam Bohuwěr Šěrach měješe tójšto talentow. Jemu je dalši wobłuk wusyłanja wěnowany. Duchowny, wučer a publicist, kiž je so tež ze stawiznami Serbow zaběrał, je před 250 lětami zemrěł. KIKANINCHEN rěči nětko serbsce. Woblubowana telewizijna figura je dalša tema serbskorěčneho magacina. Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź., wospjetowanje budźe 8. meje.

Jutry w Delnjej Łužicy

Freitag, 14. April 2023 geschrieben von:

Aprylske wudaće telewizijneho magacina Łužyca je cyle na jutry wusměrjene, wotbłyšćowace předewšěm jutrowne jěchanje w Cerkwicy. Moderator Christian Matthée je jěcharki a jěcharjow, kotřiž tutu tradiciju tež w Delnjej Łužicy wuspěšnje wobchowaja, přewodźał.

Dalše ćežišćo budźe wójna w Ukrainje a jeje wuskutki: „W Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju su młodźi ćěkancy woprawdźe wužadani. Njedyrbja so jenož w cuzym kraju nowo orientować, ale tež nowej rěči, mjenujcy serbsce a němsce nawuknyć“, kaž sćelak RBB zdźěla. W tym zwisku portretuja młodu Ukrainjanku a wobswětluja, kak nawoda kubłanišća dr. Matthias Guttke, kiž bě sam jako docent w Ukrainje skutkował, swoje tamniše nazhonjenja do wučby zapleće. Nimo toho wopominaja njeboh ludoweho wuměłca a brašku Helmuta Kurja.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 19. apryla, w 3.15 hodź. Telewizija MDR pokaza magacin sobotu, 29. apryla, w 11.45 hodź. W mediatece RBB je wusyłanje wot jutřišeho přez cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Neuheiten LND