Kak dale ze serbšćinu?

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). W februarskim wudaću delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca je moderator Christian Matthée na wopyće pola prof. Eduarda Wornarja, direktora Lipšćanskeho Instituta za so­rabistiku, a pola serbskich studentow. Ćežišćo rozmołwy je po ewaluaciji serbskeho kubłanskeho poskitka na zakładnych šulach Delnjeje Łužicy prašenje: „Kak dale ze serbskej wučbu?“ W magacinje, kotryž RBB jutře, 16. februara, wot 13.30 wusyła, předstaja tež Jakuba Gruhla. Młody rapper je za delnjoserbske bramborske radijo basnje delnjoserbskeje poetki Miny Witkojc zhudźbnił.

Nowe institucije trěbne?

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Před něšto časom bě hišće rěč wo tym, kotre serbske institucije měli so zawrěć abo hromadu połožić. Tuchwilu pak, mjez druhim w zwisku ze strukturnej změnu, diskutujemy skerje wo tym, załožić nowe institucije. Nowy župan Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Marcel Brauman namjetuje cyłołužiski centrum za dźěći w Čornym Chołmcu a centralnu hornjoserbsku rěčnu šulu we Wojerecach. Su pak tajke přeća realistiske? Wotmołwu na to dóstanu při­hladowarjo jutře, sobotu, we Wuhladku, a to w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalšej temje februarskeho serbskeho magacina stej lodohokoj w čěskich Warnoćicach a zymske žorawje we Łužicy.

Tři nowe wustajeńcy

Freitag, 11. Januar 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). W Budyskim Serbskim muzeju móža wopytowarjo tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku zhonić. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa pokazać, to přeradźa přihladowarjam direktorka Chri­stina Boguszowa w januarskim Wuhladku. Prěni měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 12. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema magacina je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Wuhladko wopyta 96lětneho molerja Jana­ Buka a zhladuje na jeho skutkowanje. „Wšitko spěwa do ranja!“ rěkaše dohodowna akcija Serbskeho rozhłosa, kotraž je tohorunja tema wusyłanja.

Plany do noweho lěta

Freitag, 04. Januar 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tuchwilu móža wopytowarjo w Budyskim Serbskim muzeju tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku wuknyć. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa klětu pokazać, wo tym zhonja přihladowarjo w januarskim Wuhladku w rozmołwje z direktorku Christinu Boguszowej. Prěni serbski měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 5. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema wusyłanja je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Fuziska technologija je jedna z najmłódšich inowa­cijow na polu medicinskeje diagnostiki. Wosebje při přepytowanju tumorow woznamjenja to wulki postup.

Wuhladko wo wubrance

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Štó zastupuje Serbow na europeadźe 2020 w Korutanskej w Awstriskej? Z tymle prašenjom zaběra so přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na telewizijnym sćelaku MDR. Trójce je koparska wubranka muži z Hornjeje Łužicy na turněrje najlěpšich mjeńšinowych mustwow Europy nastupiła. Nětko sej w Delnjej Łužicy žadaja, zo měła na přichodnej europeadźe delnjoserbska wubranka muži nastupić, z Hornjeje Łužicy pak wubranka žonow. K tomu porě­ča w studiju z jednaćelom Domowiny a zamołwitym za wubranku Markom Kowarjom. Dale zaběraja so w najnowšim wusyłanju Wuhladka z rumnostnymi wuměnjenjemi w Budyskim Serbskim instituće, předstaja Ludwiga Saksu z Radworja a jeho angažement za rjemjeslniske dźěło ze šulerjemi a pohladnu do Chróšćanskeje Zahrodnikec pjekarnje, hdźež jenož „normalny“ wosušk njepjeku, ale tež tajki cyle po wosebitym přeću kupcow, mjenujcy po starych a tajnych swójbnych receptach.

Wuhladko wospjetuja póndźelu, 3. decembra, w 6.20 hodź. na MDR a sobotu, 8. decembra, w 13.05 na RBB.

200. Wuhladko

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:
Budyšin. Spočatk septembra 2001 bě w telewiziji MDR prěni króć Wuhladko widźeć. Jutře, sobotu, w 11.45 hodź. wusyłaja 200. hornjoserbski telewizijny magacin. K jubilejej zhladuja na wjerški a kuriozity a pokazaja, što je so w běhu časa wšo změniło. Dale předstaja cho­reografa Juraja Kubánku k jeho 90. na­rod­ninam a rozprawjeja wo medijowej akademiji Serbskeho rozhłosa a SAEK. Wuhladko wospjetuje MDR póndźelu, 5. nowembra, w 6.10 hodź.

750 lět Wojerecy

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN). Z měšćanskim swjedźenjom su Wojerecy 9. septembra jako wjeršk zarjadowanjow w běhu lěta na 750. róčnicu swojeho prěnjeho naspomnjenja spominali. W programje pak bě jich poměrnje mało serbskich poskitkow. Naje­bać to su w měsće serbske nałožki, tradicije a rěč hač do dźensnišeho žiwe. Tutej naležnosći wěnuje so mjez druhim Wuhladko, kotrež jutře, 6. oktobra, 11.45 hodź. telewizijny sćelak MDR wu­syła.­

Dalše temy Wuhladka su daloko znaty park błudźenkow we Wochozach, nowy serbski farar dr. Robert Malink w Ra­­ke­cach a klětuše wólby. Hnydom trójce su Serbja klětu namołwjeni wolić hić.

Antiserbske parole

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN). Na spočatku koparskeje hry regionalneje ligi Biskopicy – Budissa Budyšin je wospjet k antiserbskim pa­rolam dóšło. 33lětny tak mjenowany nawoda Biskopičanskeho fanoweho bloka namołwješe swojich přiwisnikow, nadawać Budyskim přihladowarjam wjackróć ranjace wudmo „Sorbenschweine“. Po­licija podawk z kameru dokumentowaše a zwěsći personalije škaraka. Mjeztym so tež statny škit z podawkom zaběra. To je jedna z temow septemberskeho maga­cina Wuhladko, kotrež telewizijny sćelak MDR jutře, 1. septembra, w 11.45 hodź. wusyła. Nimo toho wěnuja so redakto­ro­jo festiwalej Nukstock, kotryž bě minjeny kónc tydźenja z dohromady 750 wopy­towarjemi znowa wulki wuspěch.

Pola swjateho wótca

Freitag, 03. August 2018 geschrieben von:

Něhdźe 70 000 ministrantow ze wšeho swěta přebywaše wot 30. julija do dźensnišeho w Romje. Tež serbscy ministranća běchu so minjenu njedźelu na puć do wěčneho města podali. Wjeršk bě wutorna awdienca z bamžom Franciskusom. Kamerateam Wuhladka je serbsku skupinu přewodźał a bě wězo tež při awdiency ze swjatym wótcom na městnje, tak chcedźa w jutřišim wusyłanju wo dožiwjenjach młodych křesćanow rozprawjeć.

Wěnować budu so serbscy telewizijnicy w sobotnym wudaću, kotrež započnje so w 11.45 hodź. na MDR, tež po­daw­kej před 50 lětami w Čěskej, kotryž je do ­stawiznow jako „Praske nalěćo“ zašoł. Wuhladko wobswětla podeńdźenja lěta 1968 wokoło Alexandera Dubčeka a jeho reformowych myslow kaž tež wokoło wojerskeho zasaha jednotkow statow Waršawskeho pakta w tehdyšej Čěskosłowakskej. Wospjetowanje budźe póndźelu, 6. awgusta, w 6.40 hodź. na MDR a sobotu, 11. awgusta, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB. SN

Wopyt pola Frizow

Freitag, 06. Juli 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN). W julijskim wudaću Wuhladka wita moderatorka přihladowarjow z nižozemskeho Leeuwardena. Přičina skerje njezwučeneje městnosće wu­syłanja je „Serbski tydźeń“ w kulturnej stolicy Europy pola Frizow, kotryž wotměchu tam wot 24. junija do 1. julija. Što su serbscy zastupjerjo a z nimi zhro­madnje tež wopytowarjo dožiwili, zhonja zajimcy jutře w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Nimo toho chcedźa we Wuhladku dźěl hoberskeho spektruma zarjadowanjow kulturneje stolicy předstajić. Dalša tema je nimo powěsćow bičwolejbulo­wa tura Radija Satkula. Z přećelemi su Satkularjo hižo w pěsku při wysokim saku­ hrali a chcedźa přeradźić, što lětsa na nas čaka.

Anzeige