Swinjacej mrětwje zadźěwać

Donnerstag, 05. Oktober 2017 geschrieben von:

W Budyskim wokrjesu dotal žane pady strašneho wirusa znate njejsu

Budyšin (SN/mwe). Němska dotal wot afriskeje swinjaceje mrětwy (ASP) potrjechena njeje. Tuž tež w Budyskim wo­krjesu naprawy přećiwo ASP – wulce natykliwej wirusowej chorosći domjacych a dźiwich swini – předwidźane njejsu.

Kak spěšnje pak móže so wirus po zdaću přez pućowanski wobchad wupřestrěwać, izolowanski pad w Čěskej pokazuje. Tam su w Zlínskim kraju – něhdźe 300 kilometrow wot Budyšina zdalenym – afrisku swinjacu mrětwu zwěsćili. We wjace hač 70 padach su mrětwu pola dźiwich­ swini dopokazali. Domjace swinje dotal potrjechene njejsu. Wšelake areale su tam z elektriskim płotom zašlahali. Z dalšim wupřestrěwanjom mrětwy w Čěskej pak wobsteji wjetši strach, zo móhła so tež do Němskeje dóstać. Wudyrjenje ASP pola nas by enormne hospodarske sćěhi měło. Dyrbjeli swinje po tysacach morić a chlěwy zawrěć. Tež wikowanje ze swinjemi a swinjacym mjasom by zakazane było. Za čłowjeka wšak tale chorosć strašna njeje.

Z nowej technologiju za nowe kwalitne parametry

Mittwoch, 04. Oktober 2017 geschrieben von:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Připrawy za wobdźěłanje jamoweje wody słušeja k najstaršim industrijnym twaram ně­hdyšeho kombinata Čorna Pumpa. Po wjace hač 60 lětach systemy za přiwod wody z jamy Wochozy a Wjelcej-juh nětko­ dospołnje wobnowja. Koncern LEAG ma sydom tajkich připrawow. Kóžde lěto wone 400 milionow kubiknych metrow wody klumpaja, we Wochozach je to 89,1 milion. Z toho wjedu 21,4 procenty do Čorneje Pumpy. W jamje Wjelcej-juh je to 67,1 milion kubiknych metrow­ wody, z kotrychž 16,1 procent do Čorneje Pumpy sćelu.

Róžeńčanski drastowy wobchod je wot dźensnišeho zaso wočinjeny. Erika Maywaldowa je jón wot dotalneje mějićelki Marje Hrjehorjoweje (wotlěwa) přewzała. Wčera je farar Šćěpan Delan wobchod požohnował. 54lětna Šunowčanka poskića w nim dźěle serbskeje narodneje drasty, serbske a křesćanske knihi, sakralne wuměłstwo a twory za domjacnosć. Nowy je wosebity róžk za křižersku potrjebu. Wobchod budźe wot wutory do pjatka stajnje wot 12 do 17 hodź. wotewrjeny. Foto: Maria Maywaldec

Mjenje hač sydom procentow

Montag, 02. Oktober 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Kwota bjezdźěłnosće we wobłuku Budyskeje agentury za dźěło je kónc septembra prěni raz na 6,9 procentow spadnyła. To zdźěla Budyski dźěłowy zarjad. Cyłkownje bě minjeny měsac z 19 408 ludźimi znowa 481 mjenje bjezdźěłnych hač měsac do toho. Zdobom su to 2 501 a tak 11,4 procenty mjenje hač loni w samsnym času.

Předsyda jednaćelstwa Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt je ze septemberskimi ličbami spokojom. „Kwota bjezdźěłnosće zniži so w septembru prěni króć pod sydomprocentowsku marku.“ Přiwšěm pak zhladuje Berndt, předewšěm kwalifikacijow ludźi dla, starosćiwje do přichoda. „Naprašowanja za dźěławymi ze stron předewzaćow drje dale přiběraja, kwalifikacije bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej njehodźa pak so w kóždym padźe k potrjebje zawodow. Tohodla sadźamy dale na kwalifikaciju, zo móhli firmam regiona kmany personal posrědkować a ludźom dobre nowe dźěłowe šansy poskićeć“, rozłoži šef Budyskeje­ agentury za dźěło.

Projekty zwoprawdźić

Montag, 02. Oktober 2017 geschrieben von:

Wojerecy (AK/SN) Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce so strategisce na nowe wašnje dźěła nastajić a wu­směrić. Tole podšmórny jednaćel zwjazka Daniel Just njedawno na čłonskej zhromadźiznje we Wojerecach. „Přichodnje zběramy popłatk za zarjadnistwo a management. Investiwny popłatk porno tomu hižo nic“, rozjasnja Daniel Just. Hospodarske kaž tež personalne planowanje chce zaměrowy zwjazk w nowej strukturje zestajić. Projekty maja so přichodnje jasnišo pomjenować a klasifikować. Wone stanu so „regionalnje a nadregionalje hódnotniše“. „Nowe struktury maja bjez prašenja lěpšiny“, wujasnja Just, „tak management zesylnjamy.“ Projekty maja so zaměrnišo a spěšnišo wotdźěłać. Jasnišo a zawjazujo w detajlu ma so financowanje rjadować. Zawjazane do postupowanja su swójski podźěl a spěchowanje za tak mjenowane naprawy z paragrafa 4 zarjadniskeho dorěčenja za zarjadnistwa Zwjazk-kraje k zwyšenju standarda za sćěhowanje wužiwanja.

Z prěčnym haćenjom wotwobaraja strach přepławjenja

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:

Sprjejcy (JoS/SN). Saněrowany nasyp podłu Małeje a wulkeje Sprjewje je pokazanjahódny objekt z techniskimi wosebitosćemi. Saněrowanske dźěła su hižo spočatk septembra wotzamknyli. Wosebitosć je prěčne haćenje wot wuchoda na zapad, kotrež su wot měrjenskeje stacije pegela nimale hač k wokrjesnej dróze twarili. Dospołny areal z pućemi a łukami dóstawa tak swój prěnjotny napohlad. Jeničce za wozydła krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow a za zasadźenske wozydła w strašnym padźe wostawa wobrotnišćo na kromje wsy při wuliwje Małeje Sprjewje.

Prěni raz su na nasypje blisko mosta přez Mału Sprjewju tež hižo trawu sykli. „Za dodźerženje a hladanje haćenja je krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow přisłušne“, rjekny projektowa nawodnica Cathleen Steinert. „Bě hnydom widźeć, zo mamy tu hišće raz symjo wusyć. Husta trawa je jara wažna za skutkownosć nasypa. Tohodla wostanu tež hišće zaraćenja niže mosta, zo njeby nichtó na do­twarjeny nasyp stupił.“

Atraktiwnu jězorinu wuwiwać

Mittwoch, 27. September 2017 geschrieben von:

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce stejnišći „Blunjanski nasyp“ (gmejna Halštrowska Hola) a „Šibojski jězor“ (gmejna Sprjewiny Doł) zaměrnje na krajnej marce wuwiwać.

Wojerecy (AK/SN). Nastać maja wuhladna wěža, připrawy pod hołym njebjom a nawjazanje na zjawny wobchad. Wone maja wobstejacej krajnej marce „Zerzawy hózdź“ (njedaloko Złeho Komorowa) a „Energijowy park Hórnikecy“ (njedaloko Wojerec) wudospołnić. Wčera su radźićeljo jězorinoweho zwjazka zakładnemu wobzamknjenju wo dalšim planowanju jednohłósnje přihłosowali.

„Krajne marki maja samopostajowanske znamjenja w jězorinje być. Wysokosć 30 metrow je móžna a skutkowna. Chcemy bjezbarjerny přistup zmóžnić“, po­twjerdźi diplomowa pedagogowka za zahrodnistwo Astrid Subatzus z planowanskeho běrowa Subatzus & Bringmann GbR ze Sucheho Gózda (Dörrwalde) pola Ranja (Großräschen).

Ryba wostawa dale woprawdźita delikatesa

Dienstag, 26. September 2017 geschrieben von:

Łužiske rybowe tydźenje a saksku karpowu sezonu su lětsa w Radworju za­hajili.

Radwor (SN/BŠe). ,,Rybarstwo charakterizuje kulturnu krajinu na wuchodźe Sakskeje. Na jara wysokim niwowje ludźo tule škit a wužiwanje přirody zwjazuja.“ Tole wuzběhny sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) minjenu sobotu w Radworju, hdźež zahajichu lětuše 16. łužiske rybowe tydźenje. Druhi raz wuži swobodny stat składnosć, tole tež hnydom ze spočatkom sakskeje karpoweje sezony zwjazać. Radworske kupowe towarstwo bě zarjadowanje tónkróć zhromadnje z Marketingowej towaršnosću Hornja Łužica-Delnja Šleska organizowało. Ze serbskim „Witajće k nam“ kaž tež z chlěbom a selu je předsydka towarstwa Claudia Maria Steglichowa z dźowku Jettu – wona bě narodnu drastu woblečena, hosći na Radworskej kupje postrowiła.

Transferne mytoza klětu wupisane

Montag, 25. September 2017 geschrieben von:

Zły Komorow (SN/BŠe). Hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) je nětko w Złym Komorowje nowe wubědźowanske lěto za Łužiske wědomostne transferne myto (LWTP) zahajiła. Tak pytaja wurjadne kooperaciske projekty mjez łužiskimi předewzaćemi a wědomostnymi zarjadnišćemi. Myto, kotrež spožča mjeztym sedmy raz, je z cyłkownje 10 000 eurami wupisane. Hač do 31. januara smědźa so zajimcy pola WiL přizjewić.

Dobre wuhlady

Montag, 25. September 2017 geschrieben von:

Lubnjow (SN). Strukturna změna a jeje wuskutki na juhu Braniborskeje běchu hłowna tema lětušeho přijeća Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK) Choćebuz. Zašły štwórtk su na Lubnjowskim hrodźe mjez druhim wo přichodnej energijowej politice a přiběracej potrjebje fachowcow a naslědnikow přede­wzaćow kaž tež wo wonkownohospodarskich aktiwitach rěčeli. Wjac hač dwěsćě hosći­ z hospodarstwa, politiki a towaršnosće, mjez nimi tež braniborski minis­terski prezident dr. Dietmar Woidke (SPD), běchu přeprošenje IHK sćěhowali.

Dietmar Woidke na zarjadowanju zwurazni, zo widźi wón šansy za strukturne wuwiće we Łužicy. Wuhlady su dobre, tež předewzaća maja dosć nadawkow. Runje tak wuzběhny wón modernu infrastrukturu, solidne industrijne swětłownje a sylne rjemjesło. Nachwatać pak měł region we wobłuku wutwara spěšneho interneta a digitalizacije předewzaćow. Mnozy fachowcy, kotřiž běchu Braniborsku­ wopušćili, so nětko zaso nawróćeja.­ Statna kenclija podpěruje lětsa­ a klětu iniciatiwy nawrótnikow z 200 000 eurami.

Anzeige