Podźěłaja při pomniku

Donnerstag, 26. April 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Krótko do jutrow wupadnjenu dźěłowu akciju při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju chce Domowinska skupiny Pančicy-Kukow nětko nachwatać. Pomocnicy zetkaja so sobotu, 28. apryla, w 9 hodź. při pomniku. Njech sej kóždy grat sobu přinjese.

Kak dźěćom prawje pomhać

Kamjenc. Kurs prěnjeje pomocy při nuzowych padach w dźěćacej starobje poskićuje Kamjenska chorownja swj. Jana sobotu, 28. apryla, wot 8 do 16 hodź. Płaćizna wučinja 35 eurow. Wobdźělnicy dóstanu wopismo a brošurku wo prěnjej pomocy. Zajimcy móža so hišće pod telefonowym čisłom 03591/ 526 814 přizjewić.

Předawaja lisćiki

Budyšin. Předpředań zastupnych lisćikow za Łužiske hudźbne lěćo 2018 započnje so wutoru, 1. meje. Tikety za zarjadowanja wot 20. julija hač do 5. awgusta dóstanu zajimcy mjez druhim w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe.

Nowy štom za park

Dienstag, 24. April 2018 geschrieben von:

Minakał. Jědźnu kastaniju jako štom lěta 2018 chcedźa jutře, srjedu, w 14 hodź. w Minakałskim hrodowym parku sadźić. Zhromadnu akciju Minakałskeje pěstowarnje, biosferoweho rezerwata, Radworskeje gmejny a mějićela hrodu Hermanna Fuchsa zahaja w 14 hodź. Zajimcy su k tomu wutrobnje witani. Gitarowa skupinu stara so wo hudźbne wobrubjenje. Wobstatk štomow w Minakałskim hrodowym parku je hač do 600 lět stary.

Před Serbskim domom twarja

Budyšin. Dokelž rozšěrja na Budyskim Póstowym naměsće dalnoćopłotnu syć, budźe tam wot jutřišeje srjedy twarnišćo, za čož dyrbja dróhu dospołnje zawrěć. Přijězd ke Karla Marxowej budźe přez Hošic hasu zaručeny, na Pchalekowu powjedźe wobchad přez Mukowu, za čož budźe tam jednosměrowe rjadowanje zběhnjene. Tež přijězd na dwór Serbskeho domu budźe dale móžny. Prěni twarski wotrězk traje hač do kónca junija. Potom přepołoža twarske dźěła na Karla Marxowu.

Spominaja na zemrětych

Serbskosć mobilizować

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Budyšin. Mato Krygar a Sonja Hrjehorjowa přeprošujetaj wšitkich zajimcow na druhe rozmołwne koło wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w Budyskich narańšich kónčinach a w sprjewinym měsće samym jutře, sobotu, wot 10 do 12 hodź. do Röhrscheidtoweje bašty w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu. Mjez druhim póndźe wo projekty za swójby a dźěći, wo rejwanske projekty za dorosćenych a wo małe serbske znamjenja w zjawnosći.

Ideje młodostnych pytane

Budyšin. Tež lětsa zaso je młodźina namołwjena, pod hesłom „Přimaj so gratu! Młodźina.akcija.zabawa“ swoje ideje za projekty zapodać. Hač do 30. apryla móža so zajimcy na Domowinje pola kubłanskeje referentki za młodźinu Rejzki Krügeroweje přizjewić. Posedźenje jury, na kotrymž serbska młodźinska přirada wo budgetu 1 000 eurow rozsudźi, wotměje so 5. meje w Serbskim domje. Informacije nadeńdu zajimcy pod www. my.domowina.de.

Iniciatiwa a rada so zetkatej

Bywši šulerjo so zetkali

Dienstag, 17. April 2018 geschrieben von:

Budyšin. 60 lět po swojej maturje na Budyskej Serbskej wyšej šuli su minjeny pjatk w sprjewinym měsće bywši sobušulerjo rjadowniske zetkanje přewjedli. Jako městnosć wupytachu sej hosćenc „Mniši dwór“ w starym měsće. Tam zetka so třinaće žonow a muži, kotřiž mjeztym we wšěch kónčinach Łužicy a tež zwonka njeje bydla. Mjeztym wšitcy w rentnarskej starobje, dopominachu so wobdźělnicy na swój šulski čas a wuměnichu so wo powołanskim žiwjenju.

Požohnuja motorske

Ralbicy. Popołdnjo z požohnowanjom motorskich wotměje so njedźelu, 22. apryla, w Ralbicach. Započatk budźe w 14 hodź. z nyšporom w cyrkwi. Přizamknje so zhromadny wulět.

Wubědźowanje zahajene

Montag, 16. April 2018 geschrieben von:

Miłoćicy (SN). Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) je minjeny štwórtk na Załomskej Gerharda Hauptmannowej wyšej šuli molowanske a rysowanske wubědźowanje zahajił. CSB přewjedźe je składnostnje lětušeho, 17. junija w klóštrje Marijinej hwězdźe wotměwaceho so swjedźenja w Pančicach-Kukowje. Dźěći a młodostni w starobje hač do 14 lět su namołwjeni, wobrazy, rysowanki, kolaže a dalše wuměłske dźěła na temu „Tu sym doma“ zapodać. Njech činja to z podaćom mjena, adresy a staroby pola CSB w Miłoćicach. Posledni termin zapodaća je 25. meja.

Nowa sezona při jězoru

Bjerwałd (SN). Nětko je tež wodosportowa sezona při najwjetšim jězoru Sakskeje zahajena. Wšitke planowane saněrowanske dźěła wokoło přibrjoha su zakónčene. Jenož mosćikowa płuwaca připrawa w Delnim Wujězdźe njehodźi so hišće wužiwać. W informaciskim centrumje Bjerwałdskeho jězora je nětko Regina Nickol nowa přistajena.

Keramiske dźěła widźeć

Žana panika drapy dla

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/mwe). Drapa (Krätze) njeje chorosć, kotruž maš přizjewić. Najebać to su wo njej minjene tydźenje w medijach a druhdźe wospjet rozprawjeli – ze starownjow, dźěsćownjow, pěstowarnjow, ale tež z domow požadarjow azyla. Kaž Budyski krajnoradny zarjad na naprašowanje našeho wječornika informuje, pak móžeš pady minjeneju lět „na jednej ruce wotličić. W pola nas znatych padach móžachu drapu spěšnje zamjezować. Poprawom su to jenož hygieniske naprawy, kotrež měli přewjesć. Tak kolegojo strowotniskeho zarjada hladanski personal wšelakich zarjadnišćow mjez druhim powučuja. Zdobom hygienowe plany kontroluja a medikamenty wudźěleja. Za­wrěće cyłeho zarjadnišća abo někotrych wotdźělow nam dotal žane znate njeje“, Gernot Schweitzer z nowinskeho běrowa wokrjesa rozprawja.

Dobre nazhonjenja

Započnu kartki předawać

Mittwoch, 11. April 2018 geschrieben von:
Budyšin. Z wutřělom z kanony před Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom zahaji so sobotu, 14. apryla, w 11 hodź. předpředań zastupnych lisćikow za lětuše dźiwadłowe lěćo. Krótko do toho dóstanu zajimcy mały dohlad do lětušeho krucha „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Dźiwadło na to skedźbnja, zo tón dźeń jeničce lisćiki předawaja, rezerwowanja abo telefoniske skazanki njepřijimuja. Samsny dźeń wot 20 hodź. hodźa so lisćiki tež internetnje skazać.

Fachowy dźeń w dźiwadle

Dienstag, 10. April 2018 geschrieben von:

Budyšin. Fachowy dźeń „Lubosć k blišemu – policija – towaršnosć“ wotměje so jutře, srjedu, wot 9 do 16 hodź. w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Na nje přeprošuje dźěłowe zjednoćenstwo Cyrkej za demokratiju a čłowjeske prawa. Zarjadowanje wotměje so w kooperaciji z mnohimi cyrkwinskimi a towaršnostnymi zarjadnišćemi, mjez druhim ze Smochčanskim Domom biskopa Bena a ze zwjazkom Carity. Dalše informacije nadeńdu zajimcy internetnje pod www.kirche-fuer-demokratie.de. We hłownym přednošku póńdźe wo prašenje, kotre wužadanja ma policija zmištrować w městach, hdźež rozdźělne narodnosće bydla.

Zetkaja so w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 12. apryla, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Zběraja za swjedźeń

Socialne poradźowanje

Montag, 09. April 2018 geschrieben von:
Budyšin. Jutře, 10. apryla, přeprosy ­zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje do rumnosćow towarstwa Swětłownja ­Majak w Budyšinje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy nastupajo socialne prašenja rozrisać. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 17 hodź. w Strowotnej studni na Otta ­Nage­lo­- wej 1. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0 3591/ 3 18 99 04.

Folklora w „Jednoće“

Freitag, 06. April 2018 geschrieben von:

Chrósćicy. Rejwarjo, spěwarjo a hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla předstaja jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ swój folklorny program „Moja reja“. Pod hesłom „A ženje ja njejsym tak wjesoły był“ chcedźa ze swojimi rozžahłymi poskićenjemi publikumej wjeselo wobradźić. Nimo wobkuzłacych zwukow chóra a orchestra zahorjeja předewšěm temperamentne reje, jedna kaž druha pochadźaca wot bywšeho šefchoreografa SLA Juraja Kubánki. Hižo mjena, kaž „Dwuskokowa“ abo „Třepotata“ pokazuja na intensitu ze spěšnymi kročelemi, mócnymi skokami a harmoniskimi figurami. Wěnc serbskich nałožkow, kombinowany z profesionalnymi poskićenjemi na jewišću, sčini program jónkrótny. Zastupne lisćiki za folklorny program dóstanu zajimcy mjez druhim pola časnikarja Jürgena Njeka w Chrósćicach a při wječornej kasy.

Wo Serbskimaj domomaj

Neuheiten LND