Zazběh do noweho lěta wuspěšny

Mittwoch, 18. Januar 2023 geschrieben von:

SZ Přezjednota Picnjo –

FC Energija Choćebuz 0:15 (0:7)

Zestawa Energije Choćebuz: Sebald (46. Bethke) – Hasse (46. Kaizer), Hildebrandt, Böhmert, Wagner – Eisenhuth, Kujović (46. Juckel), Geisler – Badu (46. Oesterhelweg), Wähling (46. Slamar), Abu Alfa

Prěnju přihotowansku hru w nowym lěće je FC Energija pola zastupjerja krajneje klasy jasnje dobyła. Po prěnich třoch treningowych dnjach přeswědči faworit ze swojim běhanskim wjeselom runje tak, kaž z mnohimi kombinacijemi a wulkotnje wuhratymi wrotami.

W druhim wotrězku bě Ali Abu Alfa na lěwej wonkownej čarje dospołnje swobodnje a docpě po wulkotnym přidźěle Jonasa Hildebrandta, w běhu jenož dwanaće mjeńšinow, čisty hatrik. „Hilde“, nominalnje poprawom nutřkowny škitar, čuješe so w nadběhu, hdźež zastupowaše schorjeneho Erica Hottmanna, widźomnje derje a awansěrowaše so ze swojimi pjeć wrotarjemi k nadběhowarjej w rybarskim měsće. Tohorunja schorjełoj staj tuchwilu tež Axel Borgmann a Jonas Hofmann. Georg Zielonkowski

Poradźene sněhakowarske lěhwo

Dienstag, 17. Januar 2023 geschrieben von:

Sněhakowarske lěhwo Budyskeho Serbskeho gymnazija (SGB) bě so w zašłymaj zymomaj koronoweje pandemije dla dwójce wusadźiło. Tuž nachwata so tute w aktualnym šulskim lěće 2022/23 hnydom dwójce, a to prěni raz w Božim Darje. Dohromady 160 šulerkow a šulerjow je sněhakowarske wukubłanje absolwowało. Prěni přechod běchu hižo w decembrje přewjedli. Tam wobdźěli so pjeć wučerjow a 85 šulerjow jedneje rjadownje dźewjateho kaž tež wšitke tři rjadownje dźesateho lětnika. Hižo njedźelu popołdnju startowachu z busomaj do Božeho Dara. Póndźelu rano sej sněhaki wupožčichu, tak zo so po wobjedźe prěnja sněhakowarska hodźina započa. Wuknjacy rozdźělichu so do pjeć započatkarskich, dweju srjedźneju a jedneje profijoweje skupiny. Wučerjo a šulerjo mějachu wulke zbožo, zo móžachu přiwšěm na arealu Novako sněhakowarske wukubłanje přewjesć. A dokelž njedowoli miła zyma kompletne zasněžene pisty, postarachu so mějićeljo areala Novako wo kumštny sněh. Po stajnje pjećhodźinskim wukubłanju z přestawku přizamkny so wječor teorija a wuhódnoćenje.

Zasłuženy domjacy triumf „liškow“

Dienstag, 17. Januar 2023 geschrieben von:

Łužiske lodohokejowe liški –

Lodowe mjedwjedźe Regensburg 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Cyłodnjowski poskitk woblubowany

Dienstag, 17. Januar 2023 geschrieben von:
Hižo wjace hač 10 lět přewjedźe so na Serbskimaj wyšimaj šulomaj w Ralbicach a Worklecach cyłodnjowski poskitk motocross. Projekt, kotryž přewjedźe a přewodźa hłownje serbski osteopath Měrćin Špitank, spěchuje so mjez druhim přez ADAC Saksku, MC Jawory a dalšich swěrnych spěchowarjow. Nimo treninga z motorskimi na čarje w Jaworje je tež reparowanje a hladanje motorskich wažny wobstatk projekta. Dalši wobłuk je trening atletiki a koordinacije. Tute hodźiny wotměja so hłownje we Worklečanskej sportowni. K małej tradiciji je so mjeztym kóždolětna adwentnička wuwiła. Za tutón podawk přihotuja młodźi sportowcy jědź sami. Strowe zežiwjenje słuša mjenujcy runje tak k sportej kaž prawidłowny trening. Tak dóstachu młodźi Serbja z rukow Měrćina Špitanka (nalěwo) a Stefana Wornarja (naprawo) tež mały darik a zakónčichu w lóštnym kole minjene lěto. Foto: Tadej Cyž

13. łužiski brunicowy cup

Dienstag, 17. Januar 2023 geschrieben von:

Zašłu sobotu bě so w Choćebuzu we Łužiskej arenje 13. łužiski brunicowy cup wuhrał. Dohromady wobdźěli so na koparskim turněrje wosom mustwow, mjez nimi tež Serbske mustwo.

Wobdźělene cyłki hraja w krajnej klasy abo krajnej lize, niwow bě tuž dobry. W rjadach Serbow swjećeše młody Chróšćanski wrotar Jakub Škoda swoju premjeru. Prawidłownje hraje w druhim Chróšćanskim mustwje, měješe pak tež hižo krótke zasadźenja pola prěnjeje gardy. Wón je swój nadawk z brawuru zmištrował a so w kóždej hrě přez wuběrne zasadźenje wuznamjeni.

W předkole trjechichu Serbja na FC Gubin, SZ Bórkowy a ST Motor Saspow. Prěnju hru 0:4 přěhrachu. Přez zmylki w defensiwje dóńdźe přećiwnik k wrotam, ale hač krótko do kónca bě partija wurunana. Druhu hru přećiwo SC Motorej Saspow z 0:1 přěhrachu. Serbja nje­móžachu wuhrate šansy wužić. W poslednjej hrě přećiwo FC Gubinej mustwo dołho z 1:0 nawjedowaše. Christian Rinza docpě jara zahe nawjedowanje. Hač krótko do kónca wupadaše za tym, zo dobudu­. W běhu někotrych mjeńšin zwjertny přećiwniske mustwo hru na 1:2, škoda.

1. halowy cup dorosta

Montag, 16. Januar 2023 geschrieben von:

Tójšto wrotow a napjate hry we Worklecach

W kopatej połnej sportowni we Worklecach wotmě so sobotu 1. halowy cup za dorostowe mustwa młodźiny E. Cyłkownje štyri towarstwa je sebi sportowa jednotka Njebjelčicy z hłownym organizatorom Robertom Lejnartom k tomu přeprosyła. Tak nastupichu přeco dwaj cyłkaj Sokoła Ralbicy Hórki, SJ Chrósćicy a SJ Njebjelčicy. Turněr wudospołnichu mustwje z Radworja a koparjo Marijineje hwězdy. Po modusu kóždy přećiwo kóždemu so dypkownje w 10 hodź. prěnja hra, wot cyłkownje 28, zahwizda. A hnydom w tutej dóstaštaj starši a tamni fanojo, mjez nimi tež zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk a jednaćel Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) Gojko Sinde dobry zaćišć, što halowu kopańcu wučinja. Po 8 mjeńšinach skónči so hra z njerozsudnym 1:1. Spěšne akcije, žana wostuda, napjate a zmužiće wjedźene dwuboje, emocije a kopica šansow. Wšitko to su wažne nazhonjenja, kotrež trjeba młoda koparka/młody kopar zo bych so dale a dale polěpšił/a. Mjez dźěćimi knježeše fairny wobchad a sudnicy njetrjebachu tuž docyła wulce do jednotliwych hrow zapřimnyć.

Widźał,słyšał, napisał (16.01.23)

Montag, 16. Januar 2023 geschrieben von:

Awtor dźensa

Clemens Šmit

Ně, štóž tajke něšto pisa, njeje zymski sport ženje lubował! Abo hišće hóršo, tajke słowa tla přińdu jenož z erta lěwicarsko-zeleneho klimoweho terorista! Njewěm, hač móhło so mi tole woprawdźe wumjetować. Zhladujo pak na někotryžkuli nastajenje sobučłowjekow našeje towaršnosće, nochcył tež to tuchwilu wuzamknyć.

Sport (13.01.23)

Freitag, 13. Januar 2023 geschrieben von:

Halowy cup juniorow

Sportowa jednotka Njebjelčicy budźe jutře zarjadowar a wuhotowar haloweho koparskeho turněra we Worklecach. Wot dopołdnja dźesaćich hraje tam starobna klasa młodźiny E. Njebjelčanski dorost je sej cyłki z Radworja, Ralbic, Pančic-Kukowa a Chrósćic přeprosył.

Brunicowy cup w Choćebuzu

Na 28. halowym koparskim festiwalu w Choćebuzu, kotryž přewjedźe so dźensa, jutře a njedźelu we Łužiskej arenje, wobdźěli so jutře při 8. brunicowym cupje tež serbske mustwo muži. Turněr z wosom mustwami započnje so w 14 hodź. Nastupić budu tam mjez druhim cyłki SZ Bórkowy, ST Wacker Choćebuz -Strobice, 1. FC Gubin a Přezjednota Picnjo.

Worklečanki we Wojerecach

Prěnje wolejbulowe mustwo žonow Sportoweho towarstwa Worklecy nastupi we wobwodnej lize jutře we Wojerecach pola prěnjeho mustwa Módro-běłych Wojerecy. Dotal njeporaženy načolnik hraje pola předposlednjeho tabulki. Worklečanscy mužojo nastupja w samsnym času pola VfL Pirna-Copitz.

14.01.  14:00  MB Wojerecy –

  Viktoria Worklecy I (ž.)

14.01.  14:00  VfL Pirna-Copitz –

  Viktoria Worklecy (m.)

16.01.  19:30  Sokoł Budyšin –

  ST Hnašecy-Dobruša

Liški w Drježdźanach bjez šansy

Donnerstag, 12. Januar 2023 geschrieben von:

Lodowe lawy Drježdźany –

Łužiske lodohokejowe liški 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Nětko su Łužiske liški tam, hdźež nochcychu wjac stać, w zestupnym boju. Hra započa so na woběmaj bokomaj měrnje. W druhej mjeńšinje přesadźi so prěni pospyt Drježdźanjanow, tola Nikita Quapp kedźbowaše. Potom pósłachu Juliana Wäsera dla stajenja nohi na chłostansku ławku. Tola defensiwa Liškow ani jeničku šansu na wrota njedopušći. Drje běchu Drježdźanscy aktiwniše mustwo, ale woni sej najprjedy žane šansy nadźěłać njemóžachu. W šestej mjeńšinje přińdźeštaj sej Breitkreuz a Knackstedt trochu pře blisko a podaštaj so za dwě mjeńšinje na chłostansku ławku. Hakle nětko bu napjećišo před wrotami. Najprjedy wotfalšowa Tom Knobloch třělwu Mateja Mrazeka strašnje před klětku hosći a potom zwrěšći Roope Mäkitalo na Janicku Schwendeneru. A jenož krótko na to nawjedowachu Drježdźany přez Johana Porsbergera (9.). Tomáš Andres ćehnješe do nadběhoweje třećiny, wokoło wrotow a suny tačel na třělca wrotow, kiž wysoko zatřěli. Ze zastatkom 0:1 dźěše do prěnjeje přestawki.

Nadpad na hosći w Běłej Wodźe

Mittwoch, 11. Januar 2023 geschrieben von:

Bohužel nasta w běhu hry přećiwo Selbskim wjelkam pjatk w lodowej arenje negatiwny podawk mjez přihladowarjemi. Zawinowar tutoho rozestajenja bu spěšnje zwěsćeny a z lodoweje areny wupokazany. Ze stron Běłowodźanow bu wón ze stadionowym zakazom pochłostany. K tomu bu přez škodowanu wosobu wozjewjenje delikta zapodaty. Dale dóńdźe po hrě zwonka lodoweje areny k rozestajenjam. Zawołana policija zakónči tute, na kotrejž běchu čornje zdrasćene a zdźěla zakuklene wosoby a fanojo Selbskich wjelkow wobdźělene. Fanojo hosći, kotřiž pobychu na puću k swojemu busej, buchu po informacijach policije wot něhdźe 15 wosobow nadpadnjeni. Łužiske liški zasudźeja tajke wašnje jednanja a distancuja so wot tajkich pozdatnych fanow. Namóc nima w a wokoło stadijow ničo pytać a skućićeljo so wotpowědnje pochłostaja. We wuhódnoćenju tutych podawkow su Łužiske liški a policija w stajnym kontakće. Při tutej składnosći chcedźa zamołwići zjednoćenstwa hišće raz na to skedźbnić, zo Łužiske liški tajke akcije njeakceptuja.

Anzeige