Hotuja so na Galand-cup

štwórtk, 27. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbska koparska wubranka młodźiny D přihotuje so tučasnje na swoju premjeru na halowym koparskim turněrje. Budźe to prěni raz, zo so serbske dorostowe mustwo na tajkim wubědźowanju wobdźěli. Galand-cup wotměje so jutře, pjatk, w sportowni při Kamjenskim lětanišću. Wuhotowar turněra Jednota Kamjenc přewjedźe přez cyły kónc tydźenja dorostowe koparske turněry wot młodźiny F hač k młodźinje A.

Wužadanje za serbski cyłk je wulke, wšako stejitej na wobdźělenskej lisćinje mjez druhim tež mjena mustwow z Biskopic a Drježdźan. Niwow njeda so dokładnje zarjadować a posudźować. Hižo na prěnim treningu dźens tydźenja pak so pokaza, zo su mjez Serbami koparske ta­lenty. Wšitcy běchu z wjeselom, wulkim zasadźenjom a koncentraciju při wěcy. Nimo kopańcy pak je čiła zhromadnosć mjez dźěćimi runje tak wažna. W srjedźišću prěnjeho zetkanja stejachu hrajne formy, technika a wšelakore hry z bulom, zo bychu so wšitcy derje zeznajomili.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND