„Mamy prawo na reparacije“

pjatk, 15. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Komisija pólskeho sejma podawa hobersku sumu w swojej analyzy

Waršawa. Mjez Pólskej a Němskej wěje zymny politiski wětřik. Přičina toho su reparacije za škody w Druhej swětowej wójnje, kotrež běchu Němcy w susodnym kraju zawinili. Prěni raz wo tym rěčał je šef strony Prawo a sprawnosć Jarosław Kaczyński na jeje kongresu w juliju. Tam wón twjerdźeše, zo ma Pólska prawo na wotškódnjenje. Wosebita komisija sejma měła žadanja analyzować. Minjenej měsacaj­ su jeje čłonojo pilnje dźěłali a 40 stron zestajeli. Wuslědk analyzy je, zo ma Pólska prawo na reparacije dohromady šěsć bilionow eurow. K tomu mjenuja w dokumenće tež argumenty. Tak je dojednanje z lěta 1953 njepłaćiwe. Tam bě Pólska pod wulkim ćišćom Sowjetskeho zwjazka podpisała, zo na wotškódnjenju njewobstawa. Po słowach komisije dyrbjachu so tehdy Sowjetskemu zwjazkej kłonić. Z naprašowanja pola UNO, kotraž wšitke wažne zrěčenja zběra, pak wuchadźa, zo tam žane tajke njepředleži. Dale komisija twjerdźi, zo je Pólska jenički procent ze sumy reparacijow dóstała, kotruž bě Němska potrjechenym krajam dohromady­ płaćiła.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND