Festiwal hišće wotměć móhli

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z Prahi

Po přewšo kritiskim minjenym tydźenju, jako registrowachu strowotniske zarjady skoro kóždy dźeń rekordne ličby nowonatyknjenych z koronawirusom, njeje kónc alarmowaceho wuwića hišće wotwidźomny. Tak zličichu póndźelu dalše 1 038 padow. Stolica Praha słuša mjeztym k rizikowym kónčinam, tak zo wjacore kraje swojim staćanam tuchwilu njeporučeja do Čěskeje jěć. Tajke zrudźace powěsće z wukraja zawostajeja wězo swoje slědy w nutřkownej politice. Opozicija kaž tež bywši koordinator dźěłoweje skupiny za karantenu Rastislav Maďar, kiž bě po zwadach z knježerstwowymi zastupjerjemi zastojnstwo złožił, mataj dočasne wolóženja w lěću za přičinu jara přiběracych nowoinfekcijow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND