Sławny pryzlak sto lět

srjeda, 11. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Po druhim tydźenju kruteje statneje karan­teny informowachu čěske medije wobydlerjow susodneho kraja wo prěnich wuspěchach w boju přećiwo koronawirusej. Reprodukciske čisło dale spaduje, minjenu sobotu zwěsćichu w Čěskej nowu hódnotu 0,9. To rěka, zo so spěšnosć rozpřestrěća noweje chorosće dale pomjeńša. W połojcy požnjenca, jako poča so wirus naraz spěšnje po cyłym kraju rozšěrjeć a ličby natyknjenych dramatisce přiběrachu, wozjewichu fachowcy hódnotu 1,6 reprodukciskeho čisła.

Wot samoho spočatka pandemije w nalětniku je w Čěskej 411 220 ludźi schorjeło, wjace hač połojca potrjechenych je mjeztym zaso strowa. Tuchwilu zwěsćeja strowotniske zarjady 168 800 natyknjenych, z kotrychž ma wjetšina jenož­ lochke symptomy. Ličba stacio­narnje hladanych woteběra. Aktualnje lěkuja 8 283 pacientow w chorownjach, 1 200 z nich ma ćežki přeběh infekcije. Nowe naprawy skónčnje skutkuja, byrnjež wone za kóždeho pozitiwny wuslědk njeměli.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk