„Rewolucija“ so nimokuliła

pjatk, 30. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska knježaca strona PiS krizu z pomocu opoziciskeje Lěwicy přewinyła

Waršawa. Bjezmała by w Pólskej minjene dny k politiskemu zemjerženju dóšło. Tam hrožeše chutny strach, zo knježerstwo zwrěšći a opozicija móc přewozmje. To pak so na kóncu stało njeje.

Přičina knježerstwoweje krizy bě zwa­da­ wo rozdźělenju srědkow Europskeje unije za nowonatwar čłonskich krajow po přewinjenju koronakrizy. Pólska móže­ z cyłkownje 56 miliardami eurow z Brüssela ličić, 24 miliardow eurow z toho je přiražka, 32 miliardow je kredit. Wuměnjenje za wupłaćenje pjenjez stej nadrobny plan kóždeho kraja, za čo chce srědki zasadźeć, kaž tež wotpowědne wobzamknjenje parlamentow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk