Za wopory tornada so modlili

srjeda, 07. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Pomocna organizacija „Čłowjek w nuzy“ trochuje, zo bědźi so přibližnje 1 600 domjacnosćow we wobwodomaj Břeclav a Hodonín z wosudnymi sćěhami ničaceho tornada. Wobydlerjo domapytanych gmejnow trjebaja stajnje hišće twarske materialije, podpěru dobrowólnych pomocnikow a psychologisku pomoc. „Ličba potrjechenych swójbow je wo wjele wjetša, hač sym sej předstajił“, praji Václav Kučera, nawoda pomocneje organizacije. Statikarjo su mjeztym zwěsćili, zo dyrbja 180 chěžow spotorhać. Dieceza Caritas Brno skedźbnja na to, zo trjebaja wobydlerjo jara wobškodźenych komunow dołhodobnu pomoc. Za wopory a potrjechenych grawoćiweje přirodneje katastrofy na južnej Morawje modlachu so póndźelu čěscy wěriwi před baziliku w morawskim měsće Velehrad. Tam swjećeše kardinal Dominik Duka Božu mšu we wobłuku statneho swjateho dnja k česći słowjanskeju japoštołow Cyrila a Metoda. 15 000 putnikarjow wobdźěli so na kemšach pod hołym njebjom.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND