Mała sensacija w zwěrjencu

srjeda, 24. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Tež tutón tydźeń infekcije z ko­ronawirusom w susodnym kraju pospochi přiběraja. Tak drje zličichu strowot­niske zarjady po katastrofalnym pjatku z 22 936 nowonatyknjenjemi minjenu póndźelu „jenož hišće“ 14 480 padow, při­wšěm 3 000 wjace hač tydźeń do toho. W chorownjach lěkuja mjeztym 5 434 pa­cien­tow. Incidenca je hódnotu 1 000 hižo dawno překročiła a wučinja tuchwilu 1 029. Najchutniše je połoženje w Olomoucskim wobwodźe, hdźež bliži so wona­ hódnoće 1 500. Tohodla su sej po­litikarjo a lěkarjo přezjedni a žadaja sej po nětko hižo płaćiwym krutym prawi­dle 2G dalše wobmjezowanja kontaktow mjez ludźimi.

Čěska lěkarska komora wupraja so za to­, pomjeńšić časo­wy wotstawk mjez druhej a třećej injekciju. Tak maja potrjecheni hižo po pjeć měsacach swoje posylnjowace šćěpjenje dóstać a nic hakle po poł lěće. Dotal škita drohotny serum wjace hač šěsć milionow wobydlerjow Čěskeje před natyknjenjom, 621 000 ludźi je šćěpiwo mjeztym třeći króć dóstało.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk