Swětowy duch w Serbach

pjatk, 29. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wo započatku ludoweho kubłanja w Mužakowskej holi

Su němscy, pólscy, ruscy, litawscy, čěscy abo serbscy roboćenjo kmani pisać, čitać abo samo ličić? We 18. lětstotku bě tute prašenje tak njejasne kaž w 16. lětstotku prašenje, hač słušeja ­Indianojo poprawom k čłowjekam, k samsnej družinje stworjenjow kaž my? Wo druhim prašenju měješe bamž rozsudźić, wo prěnim su po wjele pospytach knjezow, fararjow a wučerjow zwěsćili: Haj, tući roboćenjo su inteligentni a kmani dosć, zo bychu jich čitać a pisać a ličić wučili, a zo bychu za to wosebite metody nałožili.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND