Mysl wo runoprawosći a suwereniće

pjatk, 19. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Hesło plakata z lěta 1952, kotryž pokazuje na župnu konferencu w Žylowje, je najebać wšeho spěchowanja Łužiskich Serbow, dźensa runje tak aktualne kaž tehdom. Helmut Schippel Hesło plakata z lěta 1952, kotryž pokazuje na župnu konferencu w Žylowje, je najebać wšeho spěchowanja Łužiskich Serbow, dźensa runje tak aktualne kaž tehdom. Helmut Schippel

Wustajeńca wo nowšich serbskich stawiznach pućuje kónc meje z Choćebuza do Kamjenca

Dźens tydźenja bu wosebita wustajeńca „Swoboda kiwa“ Serbskeho instituta w Choćebuskim Serbskim muzeju z finisažu zakónčena. Wot kónca róžownika pokazaja ju potom w Kamjencu. Tamniša cyrkej swjateje Hany je runjewon za nju predestinowana, wšako słužeše hač do lěta 1926 jako cyrkej, w kotrejž ewangelscy Serbja města a wokoliny Bože słužby swjećachu. Přehladka wobswětla prócowanja serbskeje inteligency a wulke přihłoso­wanje ludnosće ideji, za swoju etnisku mjeńšinu w Němskej teritorialnu awto­nomiju abo samo přizamknjenje k hišće młodemu čěskemu statej 1919 po kóncu Prěnjeje swětoweje wójny sej wudobyć.

Wosebitosć wustajeńcy w Choće­buzu bě, zo móžachu ju muzeo­logojo tam z kopicu delnjoserbskich dokumentow a eksponatow wudospołnić. Tole Kamjenska městnosć njedowola, štož pak prezentaciju na žadyn pad njewothódnoća.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Weimarska republika bě doba rozmacha za serbstwo.
dalši wobraz (2) Plakat wosebiteje wustajeńcy „Swoboda kiwa!“
dalši wobraz (3) Knježerstwo NDR bě doprědkarsku mjeńšinowu politiku deklarowało.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND