Wotpadkowe hospodarstwo znowa rjadować

štwórtk, 01. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Swobodny stat Sakska chce wotpadkowe hospodarstwo kon­sekwentnišo po potrjebje wusměrjeć. „Tule dźe wo stejnišća za twarske deponije. Sakska prosy tuž planowanske zwjazki, trochować přichodnu potrjebu deponijow w kraju. Tole dyrbi zakład za wu­pokazanje deponijowych płonin być“, podšmórny nawoda fachoweho wobłuka regionalneho wobłuka planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska Jörg Weichler na njedawnej zhro­madźiznje zwjazka w Hamorje. Jednohłósnje wobzamknychu radźićeljo jeho stejišćo k dalewjedźenju lětušeho wotpadkoweho hospodarskeho plana swobodneho stata. Tak wobkru­ćichu woni chwatne wobzamknjenje zwjazka z junija.

Tuchwilny wotpadkowy hospodarski plan płaći hač do lěta 2020. Nětko ma so wón hač do 2025 dale wjesć. Kaž Jörg Weichler rozprawješe, so w Sakskej wjac hač 90 procentow twarskich wotpadkow wužiwa. „Z toho pak je 50 procentow, z kotrymiž pěskowe jamy pjelnja. Tole wšak zaměrej njewotpowěduje.“ Swobodny stat tuž přichodnje chutne měritka postaji. Tak chce dokładnišo přepruwować, hdźe su kmane stejnišća.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND