Rybarjo so starosća poručenje

srjeda, 27. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Staw wody w hatach suchoty dla woteběra

Hóznica/Chrjebja (JoS/SN). Mějićel hatarstwa w Hóznicy (Petershain) Armin Kittner je hakle njedawno w radiju a telewiziji wuraznje na tuchwilne ćeže na­stupajo plahowanje rybow skedźbnił: „Dóstawamy so dale a bóle do nuzoweje situacije, kajkuž hižo dlěje njemějachmy. Rěčki su wusaknyli, woda w někotrych mjeńšich hatach je tak niłka, zo dyrbjachmy tam ryby wułójić. Zdźěla je so nam poradźiło ryby wuchować.“

Žana dobra to powěsć. Jednaćel Chrjebjanskeje rybarskeje tzwr Dietmar Mühle měni, zo budu w přichodnych dnjach rozsudźić dyrbjeć, hač ryby z lehnjenskich hatow nuzowje wułója. „Hdyž w meji lehnidło wusadźimy, je w hatach jenož mało wody, štož pak počasu zrjadujemy. Tuchwilu wjedra dla hižo žana woda do hatow njeběži, a tak budźemy małe ryby přesadźić dyrbjeć.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND