Překwapjenki na błótowskim stejnišću dožiwić

wutora, 14. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku regionalneho stejnišća na Zelenym tydźenju w Berlinje chcetaj so błótow ska Christl a kórkowy Pawl tež lětsa zaso wo dobru naladu wopytowarjow starać a trěšnu marku prezentować.  Foto: Błótowske towarstwo/Andreas Traube We wobłuku regionalneho stejnišća na Zelenym tydźenju w Berlinje chcetaj so błótow ska Christl a kórkowy Pawl tež lětsa zaso wo dobru naladu wopytowarjow starać a trěšnu marku prezentować. Foto: Błótowske towarstwo/Andreas Traube

Zo maja w Błótach dosć a nadosć regional­nych wudźěłkow, wo tym móža so wopytowarjo lětsa w nowowuhotowanej braniborskeje hali Zeleneho tydźe­nja w Berlinje přeswědčić.

Budyšin (SN/BŠe). Wjac hač 20 regionalnych předewzaćow, kotrež předewšěm zežiwidła produkuja abo turistiske poskitki přihotuja, prezentuje so wot 17. januara na lětušim Mjezynarodnym zelenym tydźenju na zhromadnym błótowskim stejnišću. Wjetšinu něhdźe 80 wudźěłkow hižo­ pod třěšnej marku Błóta wuspěšnje zwičnjeja. Na stejnišću z čis­łom 159 braniborskeje hale, móža sej ludźo­ jich wšelakorosć wotkryć. Nimo klasiskich błótowskich kórkow, chrěna a laneho wolija su to tež měd, twaroh, mjasowe zežiwi­dła a brěčki. Što pak so za błótowskej mar­meladowej a žonopowej manufakturu chowa, to zhonja hosćo na najwjetšich wikach přetrjebarjow swěta.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND