Jednanje LEAG protest zbudźiło

póndźela, 31. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Po tym zo je energijowy koncern LEAG w lisće wobydlerjam Miłoraza připo­wědźił, tónle tydźeń započeć prěnjej domaj torhać, nochcedźa sej přećiwnicy brunicy a wjesnjenjo to lubić dać a so wobaraja. LEAG na to reaguje.

Miłoraz/Běła Woda/Choćebuz (SN/at). Złožujo so na list LEAG je so zwjazkarstwo „Wšitke wsy wostanu“ wčera na zjawnosć wobroćiło. „Hdyž mjeztym samo­ posudki w nadawku zwjazkoweho knježerstwa po­twjerdźeja, zo njeje bru­nica pod Miłorazom trěbna, chce LEAG domskej potorhać a fakty tworić“, cituja w nowinskej zdźělence Ramonu Höhn mjenowaneho zwjazkarstwa, kotraž w Miłorazu statok přichodneju staršeju za swójbu přetwarja. „Byrnjež prawniskeho zakłada za wotbagrowanje njebyło, chcedźa lětstotki staru sydlensku strukturu zničić.“ Dospołnje njejasne je, čemu matej potorhanej domaj słužić, „dokelž njebudźe Miłoraz wotbagrowany. Namołwjamy LEAG, domskej zachować a Wochožansku brunicowu jamu tak pomjeńšić, zo Miłoraska dróha wostanje.“

Podpěru dóstawaja wot Běłowodźanskeje zapósłanče Sakskeho krajneho sejma Antonije Mertsching. „Namołwjam Was, so strategije spaleneje zemje wzdać a planowane zničenje wot Was kupje­neho swójstwa wusadźić, doniž wo přichodźe Miłoraza dorozsudźene njeje.“ Tak rěka w lisće, kotryž je rěčnica frakcije Lěwicy za wobswětowu, naslědnu a wuwićowu politiku dźensa nawodnistwu LEAG pósłała. Tež Mertsching skedźbni na wšelake předležace posudki, zo bru­nica pod Miłorazom trěbna njeje.

„Twjerdźenjam, zo njesměli Miłoraz přesydlić, za přesydlenje zamołwity nawo­da za planowanje a asset Thomas Penk rozsudnje napřećo stupi“, rěka dźensa w informaciji koncerna LEAG. Po słowach Penka „tajke wuprajenja pře­sydlenske zrěčenje politisce do prašenja stajeja a tak přichod Miłoražanow. To wjedźe k wulkej njewěstosći ludźi w Miłorazu.“ Jako wopačne wotpokazuje LEAG spekulacije, zo wot zwjazkoweho hospodarskeho ministerstwa do nadawka daty posudk zrěčensce dojednane přesydlenje Miłoraza do prašenja staja, dokelž njeje wuhlo z toho dźělneho pola hižo trěbne. Posudk pak je „předewzaćelske plano­wanja LEAG wobkrućił“, wón „žanežkuli wuprajenje wo trěbnym přiměrjenju plano­wanja jamow njewobsahuje“, Thomas Penk dale wuwjedźe.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND