Derje wabili a dobry wothłós žnjeli

póndźela, 21. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica­-Delnja Šleska (MGO) lětuše zarja­dowanja łužiskich rybowych tydźe­njow najebać koronapandemiju dosć pozitiwnje hódnoći. Štyri swjedźenje, za kotrež běchu wabili, su wopytowarjo jara derje přiwzali.

Budyšin (SN/BŠe). Koronapandemija je so lětsa tež na łužiske rybowe tydźenje wuskutkowała. Najebać mnohe wotprajenja zjawneho wułójenja rybow z hatow je so MGO rozsudźiła, zaměrnje za za­rjadowanja wabić. Tak rozdźělichu 15 000 lětakow, informowachu w radiju a nowinach wo nazymskej zwičnjenskej inicia­tiwje. Předewšěm nowa wabjenska figura z mjenom Fischers Franzi bě zasadźena a je wosebje swójby informowała. „Ně­hdźe tři miliony ludźi smy z wabjenskimi akcijemi docpěli“, MGO ze sydłom w Budyšinje informuje. Zajim mjez ludźimi bě jara wulki a njedźiwajcy hygienowych naprawow a z tym zwisowacych wobmjezowanjow je dosć ludźi na swjedźenje přišło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk