Kandidaća za LEX 2021 jasne

póndźela, 23. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) je kan­didatow lětušeho 17. wubědźowanja za załožićelow eksistency LEX nominowała. Myće chcedźa dobyće­rjomaj spočatk septembra w Lěšćach (Hornow) přepodać.

Choćebuz (SN/bn). „Nominowani wusahuja ze swojimi konceptami z kwalitatiwnje wysokohódnotneje lisćiny kan­didatow. Dźakuju so wšitkim wobdźěl­nikam za jich zmužitosć a za jich kreatiwitu – pandemija je wosebje załožićelam dosć wužadowacy čas“, cituje nowinska zdźělenka WiL předsydu předstejićelstwa iniciatiwy a nawodu wubědźowanskeje jury dr. Markusa Bindera.

Dohromady je so lětsa 69 wobdźěl­nikow ze cyłkownje 32 hospodarskimi planami wo LEX 2021 požadało. Wěcywustojna jury, zestajana z fachowcow indu­strije, rjemjesła a wikowanja, je namjety pruwowała a štyrjoch finalistow wuzwoliła. 2. septembra chcedźa dobyćerjomaj myće „Najlěpši předewzaćelski koncept“ resp. „Najlěpši šulerski přede­wzaćelski koncept“ w cyłkownej hódnoće 10 000 eurow w Lěšćach přepodać. Hakle potom kandidaća – a z nimi tež zjawnosć – zhonja, za koho je so jury rozsudźiła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND