Nowozasydlenje

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:
Čorna Pumpa (SN/JaW). Na industrijnišću Čorna Pumpa w gmejnje Sprjewiny Doł chcetej so dwě firmje zasydlić. To sobudźěłaćer managementa Holger Fahrland SN wobkrući. Wo kotrej so jedna nochcyše rjec. „Tuchwilu mjenujcy hišće z woběmaj jednamy.“ Kaž Fahrland dale zdźěli, je jedne předewzaće hižo w braniborskim dźělu parka zasydlene a chce na sakskim nowy zawod twarić a přećahnyć. Tamne skutkuje wuspěšnje po wšej Europje a je filialu załožiło, z kotrejž chce so w Sprjewinym Dole zasydlić. Wobě firmje chcetej so 17. februara gmejnskej radźe Sprjewiny Doł předstajić.

Rozwjazanje zrěčenjow mjerzace

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Rjemjeslniske powołanja su loni młodych ludźi w Budyskim wokrjesu třeće lěto za sobu bóle do wukubłanja wabili. Problematiske wostanje, zo dale ně­hdźe pjećina wučomnikow wukubłanske zrěčenje rozwjaza.

Budyšin (SN/at). „Rjemjesło zaso wjace młodych ludźi wabi. To nas zwjesela.“ Słowa jednaćelki Budyskeho wokrjes­neho rjemjeslnistwa Sabiny Gotscha-Schock poćahuja so na fakt, zo zwěsćichu třeći raz za sobu přiběracu ličbu wukubłanskich zrěčenjow w Budyskim wo­krjesu. Dokładnje bě jich 433 – to je 0,7 procentow wjace hač w lěće 2014. Loni mějachu dale wjace młodych žonow, kotrež nětko powołanje wuknu. Nastupajo podźěl wučomnicow mjez nowačkami (25,6 procentow) pak njeje Budyski wo­krjes přerězk komory docpěł.

Nowy w zastojnstwje jednaćela

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Mnohim w Budyšinje kaž tež w Hornjej Łužicy je Matthias Klemm znaty jako angažowany dźěłarnik přećiwo prawicarstwu w zwjazkarstwje Budyšin je pisany. Po tym zo bě so sobuzałožer strukturow Němskeho dźěłarniskeho zwjazka (DGB) we wuchodnej Sakskej a wjelelětny jednaćel Bernhard Sonntag na předwuměnk podał, jeho Matthias Klemm wot minjeneje póndźele naslěduje.

47lětny je woženjeny a nan dweju dźowkow a syna. W měrcu 2003 wón bě do Budyšina přišoł, zo by jako dźěłarniski sekretar DGB wuchodneje Sakskeje dźěłał. Z časa dweju studijow wot lěta 1989 do 1996 w Zhorjelcu Klemm Hornju Łužicu dosć derje znaje, štož jeho skutkowanju zdobom tyješe. Wot toho časa je wón kruty partner wšěm tym, kotřiž wobaraja so prawicarskoekstremistiskim machinacijam w Budyskim wokrjesu. „Angažement přećiwo prawicarstwu je zasadna naležnosć DGB“, nowy regionalny jednaćel wujasnja.

Nakupować w Budyšinje, ale prošu serbsce!

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Serbsce rěčeć móžeš jenož doma a w cyrkwi? To wšak njetrjechi. Tež při nakupowanju to móžeš, dyrbiš pak wědźeć, hdźe. Na wsach ludźo zwjetša wědźa, kotreho předawarja a kotru předawarku móža pola pjekarja abo rěznika serbsce narěčeć. W městach pak je kóždažkuli přiležnosć maćernorěčneho posłužowanja skerje priwatna rěčna kupa. A dokelž su tajke často njeznate, je so Weronika Žurowa raz w Budyšinje za móžnosćemi rozhladowała, hdźež će serbskorěčnje posłužuja.

Center na Žitnych wikach, z wjac hač 70 wobchodami najwjetši Hornjeje Łužicy, je mnohim kupcam prěnja adresa w Budyšinje. „W centeru dźěła něhdźe 300 předawarjow. Hač pak su mjez nimi tež Serbja, njemóžu rjec“, zdźěli centerowy manager Christian Polkow na naprašowanje a doda, „mamy pak wšitke informaciske a orientaciske taflički serbsce a němsce popisane.“

Po zymskej přestawce so zaso přirodźe wěnować

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Stróža (SN/JK). Po zymskej přestawce je Stróžanski Dom tysac hatow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty wot wutory zaso wotewrjeny. Po planowanych ponowjenskich dźěłach prezentuje so dom nětko mnje tak kaž minjene lěta z mnohimi wotměnjawymi poskitkami. Nimo trajneje wustajency k biosferowemu rezerwatej su lětsa tři wosebite přehladki předwidźane kaž tež znowa naročne přednoški a kolokwije.

Zazběh lětušeho programa bě wčera wječor přednošk k zapućowanym družinam zwěrjatow, tak mjenowanym neocowam. Jutře, pjatk wotewru w Stróži prěnju lětušu přehladku – wustajeńcu k serbskim nałožkam z wosebitym widom na jutrowne jejka. Nawoda rezerwata Torsten Roch ju zhromadnje z Doroteju Čejkowej ze Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu a z regionalnej rěčnicu Domowiny Janu Pětrowej přepoda. Na wotewrjenje w 17 hodź. su hosćo a zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Wšo so wokoło drjewa wjerći

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

Chróšćanska Krawžic blidarnja hižo dlěje hač lětstotk wuspěšnje dźěła

Chrósćicy (SN/JK). To bě wosebity wokomik w Chrósćicach, jako tam póndźelu w nadawku Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Kulowski optikar Roland Homola blidarskemu mištrej Janej Krawži wopismo k 120. róčnicy wobstaća rjemjeslniskeho zawoda přepoda.

Krawžic blidarnja je připóznaty a spušćomny zawod. Naročne ručne dźěło nanej Janej a synej Měrćinej derje wot rukow dźe, a wudźěłki swědča wo rjemjeslniskej wušiknosći. Nimo znatych wudźěłkow blidarstwa, kaž su to meble abo durje, poskićataj Chróšćanskaj blidarjej tam tež reparatury a po přeću kupcow wšelke wěcy z drjewa. Minjene lěta staj so wukmaniłoj na poskitk woknow a jich montažu w nadawku Ramnowskeho předewzaća Sachsenfenster.

Ow, to boli

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

Choćebuz/Budyšin (SN). Wjacore komuny Hornjeje Łužicu budu dyrbjeć hižo wupłaćeny lońši přemysłowy dawk energijowemu koncernej Vattenfall wróćo płaćić. Wo tym je Vattenfall gmejny a města tele dny informował. Koncern wopodstatnja wróćopłaćenje z dale a hubjeńšej bilancu a z hospodarskim minusom 2,6 miliardow eurow, a to jeničce loni w prěnim połlěće. Deficit wuskutkowali su dale spadowace płaćizny za milinu kaž tež niske płaćizny wolija, płuna a wuhla scyła.

Hižo w lěće 2014 bě sej Vattenfall wot komunow žadał, přemysłowy dawk wróćo­ płaćić. Napominanje, nětko lońše dawki wróćo płaćić, dóstanu gmejny a města w přichodnych dnjach. W Hornjej Łužicy płaći Vattenfall přemysłowy dawk w gmejnach Halštrowska Hola, Slepo­, Sprjewiny Doł, Trjebin a Běła Woda. Wróćopłaćenje dawka zawinuje w kasach komunow wulke dźěry a nuzuje je k zdźěla drastiskim naprawam. Mnohe gmejny su pjenjezy kruće a zaměrnje do hospodarskeho plana zatwarili. Pjenjezy nětko zaso wuzbytkować budźe wšo druhe hač přijomne.

Hospodarstwo trjeba techniskich fachowcow

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Technikar je wjac hač jenož derje wukubłany rjemjeslnik, kiž zdokonja mašiny abo nastroje wuporjedźeć. Hospodarske wuwiće žada sej mnohostronsce wukubłaneho a na wyšinje časa steja­ceho fachowca.

Budyšin (SN/JK). Hospodarske a techniske wuwiće srjedźostawskich předewzaćow wotwisuje wot derje wukubłanych fachowcow. Jedyn z nich je statnje pruwowany technikar. Njeje to jenož wysoko kwalifikowany rjemjeslnik, ale fachowy dźěłaćer, kiž zamóže rjemjeslniske kmanosće z techniskimi móžnosćemi načasneje produkcije a techniki zjednoćić.

Wažnosć technikarja jako fachoweje mocy za wuspěšne hospodarstwo w Sakskej dale wuzběhnyć je zaměr lětušeho 7. myta technikarja. K wubědźowanju wo myto namołwjene su wšitke sakske wukubłanišća, poskićace techniske wukubłanje. To su nimo srjedźišćow techniskeho wukubłanja w Lipsku, Kamjenicy a Drježdźanach wosebje powołanske a techniske šule po cyłej Sakskej, w hustej syći mjez sobu splećene.

Lětsa dotal wjace bjezdźěłnych

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). W januarje bě w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu 28 733 bjezdźěłnych. To je 2 513 wosobow wjace hač w decembrje. Po słowach Thomasa Berndta ma so to jako „jasnje přiběraca bjezdźěłnosć“ hódnoćić. Přičiny su hłownje sezonalneho razu, rjekny dźensa šef Budyskeje agentury za dźěło. Z 1 500 ludźimi pochadźatej nimale dwě třećinje tych, kotřiž su wot spočatka lěta dźěło zhubili, z branšow typiskich sezonowych powołanjow, kaž su to twarske přemysło, zahrodnistwo a krajinotwarstwo, ratarstwo a lěsnistwo. Nimo toho běchu wosebje mužojo potrjecheni.

W statistice dale pytnješ, zo su kónc lěta wobmjezowane dźěłowe zrěčenja wuběželi. Za překwapjacy ma Thomas Berndt fakt, zo je kwota bjezdźěłnosće po wšej Hornjej Łužicy najebać zymske pušćenja z 9,9 procentami dale jednocyfrowa wostała. Kwota pak dale bytostnje chabła, mjez 5,1 procentom w Radebergu a 14,1 procentom w Zhorjelcu.

Porno ličbje w januarje 2015 je nětko 3 620 bjezdźěłnych mjenje.

Łužica a Serbja z mnohimi poskitkami

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

Wjace hač 30 000 wopytowarjow rozhladowaše so wot pjatka hač do wčerawšeho na Drježdźanskich pućowanskich wikach. Na 20 000 kwadratnych metrach wabješe tam 400 stejnišćow za wočerstwjenje, hojenje a turistiske cile w dwanaće europskich krajach a za safarije w Africe.

Drježdźany (ML/SN). „Čorny kontinent“ předstaji so ze swojimi mnohimi wulětnymi móžnosćemi, předewšěm w Južnej Africe, Keniji a Marokku. Kupa Madagaskar bě lětsa partnerski kraj Drježdźanskich turistiskich wikow.

nowostki LND