Serbske temy kruty wobstatk dźěła

wutora, 11. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerecy (SN/MiR). Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach poskića nětkole wšědnje zajimawy prózdninski program. Mjez druhim mějachu w běhu zańdźenych štyrjoch tydźenjow tež serbsku tematiku zapřijatu. Wo tónle wobłuk stara so pedagogowka Rafaela Wićazowa. „Nam je wažne tu we Wojerecach na dwurěčnosć­ a dwukulturnosć regiona skedźbnjeć“, rozłožuje nawodnica farmy Liane Semjank, „mnozy, kotřiž tu bydla, wo tutej wosebitosći města a regiona bohužel wjele njewědźa. Chcemy tuž swoje poskitki dale wjesć a ze žiwym wobsahom pjelnić.“ Serbskorěčny poskitk słuša tuž mjeztym do kruteho wobstatka planowanja zarjadnišća, kotrež je w nošer­stwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka CSB. Rafaela Wićazowa zajimcam kóždy druhi tydźeń jenož kulturne wobłuki njezbliža, ale jim tež serbsku rěč posrědkuje. Mjez druhim zaběraja so tam Budyscy serbscy gymnaziasća w projektowej wučbje ze zwěrjatami, rostlinami kaž tež ze strowym zežiwjenjom. „Nam dźe wo to, dźěćom serbšćinu na zabawne wašnje posrědkować“, praji Liane Semjank.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND