Serbske temy kruty wobstatk dźěła

wutora, 11. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerecy (SN/MiR). Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach poskića nětkole wšědnje zajimawy prózdninski program. Mjez druhim mějachu w běhu zańdźenych štyrjoch tydźenjow tež serbsku tematiku zapřijatu. Wo tónle wobłuk stara so pedagogowka Rafaela Wićazowa. „Nam je wažne tu we Wojerecach na dwurěčnosć­ a dwukulturnosć regiona skedźbnjeć“, rozłožuje nawodnica farmy Liane Semjank, „mnozy, kotřiž tu bydla, wo tutej wosebitosći města a regiona bohužel wjele njewědźa. Chcemy tuž swoje poskitki dale wjesć a ze žiwym wobsahom pjelnić.“ Serbskorěčny poskitk słuša tuž mjeztym do kruteho wobstatka planowanja zarjadnišća, kotrež je w nošer­stwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka CSB. Rafaela Wićazowa zajimcam kóždy druhi tydźeń jenož kulturne wobłuki njezbliža, ale jim tež serbsku rěč posrědkuje. Mjez druhim zaběraja so tam Budyscy serbscy gymnaziasća w projektowej wučbje ze zwěrjatami, rostlinami kaž tež ze strowym zežiwjenjom. „Nam dźe wo to, dźěćom serbšćinu na zabawne wašnje posrědkować“, praji Liane Semjank.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND