Šmjatki wokoło čěskich wučerjow poručenje

srjeda, 17. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dokumenty pruwować dołho traje

Budyšin/Worklecy (SN/MiR). Na Serbskej zakładnej šuli „Michał Hórnik“ Worklecy­ skutkuje wot spočatka šulskeho lěta 2017/2018 Čechowka dr. Šárka Blažková. Přizjewiła je so wona na iniciatiwu Serbow, kotřiž wabjachu w susodnym kraju wo wučerjow za wuwučowanje we Łužicy. Wosebje Towarstwo přećelow Serbow w Praze bě so za wabjenje pedagogiskeho personala angažowało.

Tuchwilu pak je Šárka Blažková je­nička Čechowka, kotraž ma wučerstwo w Němskej z pozadkom wosebje šulerjow na serbskich a dwurěčnych šulach wuwučować, za powołansku šansu. A je so tu z dźěsćomaj mjeztym zadomiła. Tola jeje nadźija, zo zapřijmu ju jako połnje wuwučowacu wučerku, njeje so dotal zwoprawdźiła. Wona je dale přidružnica, byrnjež hižo wjacore lěta w Čěskej nazhonjenja jako wučerka zběrała. Jeje dokumenty wo wotzamknjenym studiju w Čěskej sakske ministerstwo za kultus přeco hišće pruwuje, a njeje wěste, hdy tam pruwowanje zakónča. Na krótkodobne naprašowanje SN, hdy tomu tak budźe, njeje kultus hač do kónca redakciskeho časa wotmołwił. Chce pak to hač do jutřišeho nachwatać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND