Młodostna stara so rady wo dorost

srjeda, 06. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Marie-So phie Stephan  Foto:  Milenka Rječcyna  Marie-So phie Stephan Foto: Milenka Rječcyna

Hižo jako dźěćo je Marie-Sophie Stephan na jewišću stała. Tuž je jej samozrozumliwe zhotować so k wosebitym składnosćam drastu Wojerowskich Serbowkow. Jako chowanča Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ je wona prěnje serbske słowa nawuknyła. Mjeztym studuje młodostna socialne dźěło a pedagogiku na Techniskej uniwersiće Drježdźany. Po studiju chce so w dalinje za dźěłom rozhladować, pozdźišo pak do domizny so nawróćić. Najradšo dźěłała by na młodźinskim zarjedźe abo tam, hdźež so wo domy za dźěći staraja.

Swoju lubosć k serbskej kulturje Marie-Sophie Stephan dale pěstuje. Jako kantorka wona jutrowne spěwarki we wsy nawjeduje. Aktiwnje w nałožkowej skupinje „Krabat“ z.t. sobu rejuje. Na tamnym boku pomha wona dźensa nawjedować dorost, kotryž Sunhild Schreiber nawjeduje – tak, kaž su spěwarjo a rejwarjo ju a jeje towaršow něhdy wabili. Hakle njedawno su najmłódši rejwarjo a najmłódše rejwarki skupiny na Krabatowym swjedźenju w Budyšinje pokazali, što su nawuknyli. Wutroby přihladowarjow zdobyli su sej pěstowarske a zakładnošulske dźěći wosebje swojeho akuratneho woblečenja Wojerowskeje serbskeje drasty dla. Tež při tym młodostna pomha. „Smy cyłu chwilu za program ­zwučowali. Kóžda proba njeje kaž druha. Na kóncu pak nasta spodobny přinošk“, wona powěda. Wšitcy Stephanec swójbni su do wjesneho žiwjenja w Čornym Chołmcu zapřijeći – a nic jenož to, tež serbšćina je jim wažna. Marie-Sophie je serbšćinu po wuchodźenju pěstowarnje dale na Wojerowskej šuli „Handrij Zejler“ wuknyła a na Lessingowym gymnaziju. „Škoda, zo nimamy pola nas hižo telko maćernorěčnych Serbow. Wšako běše niwow nawuknjenja serbšćiny na šulomaj dosć dobry. Ju nałožować pak je mi nětko ćežko“, Marie-Sophie Stephan wobža- ruje. Milenka Rječcyna

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND