Z nowym partnerom za šulu

wutora, 03. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (SN/MiR). Nimale 40 zajimcow bě zańdźeny pjatk składnosć wu­žiło, so wo wotpohledźe Kamjenskeje inicia­­ti­wy „Kleinsteinschule“ za šulu w swobodnym nošerstwje informować. Tak chcyli jeje čłonojo k zahajenju šulskeho lěta 2021/2022 w Njebjelčicach zakładnu šulu wotewrěć. Započeć chcedźa z 1. a 2. lětnikom, wuwučować ma so w starobnje měšanych skupinach. Prěnje přizjewjenja hižo předleža. Nošer kubłanišća ma być hižo wobstejace towarstwo Swo­bodne šule Kamjenc. Susan Pohl z to­war­stwa rjekny: „W našim towarstwje, wopřijacym mjez druhim kubłarjow, mamy wjaco­rych zajimcow, kotřiž chcyli na tutej nowej šuli skutkować. Dźěłać chcemy dale ze socialnymi dźěłaćerjemi.“ Per­­sonal je trěbny, dokelž mataj w kóždej skupinje dwaj fachowcaj dźěłać. Tak je wja­ce chwile za indiwidualne spěcho­wanje šulerja po jeho zajimach. Zaměr towarstwa je wutworić reformopeda­gogisku, dwurěčnu, najprjedy zakładnu a pozdźišo tež wyšu šulu. Wažnosć kładu na cyłotne wuknjenje, na dźěło po wobdarjenosći a na demokratiske wobdźě­lenje při rjadowanju šulskeho dnja. Dźěći maja němčinu a serbšćinu wuknyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND