Paruja wuměnu nazhonjenjow z kubłarkami SŠT

štwórtk, 05. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Docentka Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Claudia Winarjowa (stejo) w LIPJE Foto: Alfons Handrik Docentka Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Claudia Winarjowa (stejo) w LIPJE Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (aha/SN/MiR). W minjenych dźesać lětach je Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA do poskitka kubłanskich a strowotnych zarjadowanjow zapřijało dalekubłanja kubłarkow a kubłarjow. Zakonsce je předpisane, zo trjebaja kubłarki, kotrež­ w dźěćacych zarjad­nišćach praktikantow přewodźeja, wotpowědnu wědu. Kwalifikacije za fachowy nawod a přewod praktikantow je LIPA tuž wob lěto dwójce poskićiła, tak zo je sej dotal něhdźe 200 kubłarkow trěbne znajomosće a kmanosće přiswojiło.

Na tuchwilnym kursu, kotryž na­wje­duje znowa docentka Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Claudia Winarjowa, wobdźěla so wot spo­čatka lěta hač dosrjedź měrca prawidłownje dwanaće kubłarkow, kotrež su z Radworja, Pančic-Kukowa, Wulkich Ždźarow, Rakec, Kulowa, Kamjenca a Wojerec. Rozdźělni nošerjo kubłanišćow maja 88hodźinske dalekubłanje za wažne a je podpěruja. Wobdźělnicy zbližeja sej prawniske předpisy, wuknu indiwidualny wukubłanski plan za praktikantow zestajeć a jich dźěło po­sudźować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND