Lětnju šulu serbšćiny tónraz w Čěskej wotměli

štwórtk, 13. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z wjerškow lětušeho lětnjeho kursa serbšćiny w Budislavje bě wobdźělenym bjezdwěla zhromadny spěwny wječor.  Foto: Lukáš Novosad Jedyn z wjerškow lětušeho lětnjeho kursa serbšćiny w Budislavje bě wobdźělenym bjezdwěla zhromadny spěwny wječor. Foto: Lukáš Novosad

Budislav (RČ/SN). Čěscy přećeljo Serbow přewjedźechu prěni tydźeń awgusta w Budislavje kurs serbšćiny. Přičina, zo jón sami w Čěskej zarjadowachu, bě wotprajenje Lětnjeho kursa za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta koronapandemije dla. Dokelž bě so situacija w Čěskej polěpšiła, rozmyslowachu čłonojo Towarstwa přećelow Serbow (SPL) – předewšěm jeho předsyda Lukáš Novosad –, z podpěru katedry srjedźoeuropskich studijow filozofiskeje fakulty Praskeje Karloweje uniwersity přewjesć lětnju šulu w swójskim nošerstwje. Wosebje katedra a jeje nawoda dr. Jiří Januška pomhaštaj ju financnje zawěsćić.

Dwaceći wobdźělnikow dožiwi tuž w Budislavskim kubłanskim centrumje čěskeho PEN-kluba seminar z Lukášom Novosadom a Radekom Čermákom, konwersaciju z Benom Bělkom a pozdźišo tež z čěskim wučerjom we Łužicy Janom Breindlom a Damianom Dyrlichom, kotrajž přewzaštaj popołdniši přednošk a wječorny program.

Tydźenski kurs bě wusměrjeny na zrozumliwosć serbšćiny jako rěčaneje a spisowneje rěče a na zakładne komunikaciske kmanosće. Jědnaće přednoškow je znajomosće wo kulturje Serbow wudospołniło. Při tym starachu so organizatorojo wo to, zo mějachu w kóždym přednošku tež delnjoserbski podźěl. Nimo dalšich referowachu dr. Petr Píša wo serbsko-čěskich poćahach za čas narodneho wo­zrodźenja, dr. Petr Kalina wo tradicionalnej serbskej hudźbje a Jan Breindl wo wuwučowanju čěšćiny we Łužicy. Lucian Kaulfürst wěnowaše so wožiwjenju serbskeje kultury w Malešecach, Lukáš Novosad zhromadnym motiwam w čěskej a serbskej hudźbje kaž tež přełožkam čěskich šlagrow do serbšćiny, a Tereza Hromádková powědaše wo rituelnym jěchanju w Serbach, w Němskej, Čěskej a Pólskej.

Wosebity podawk bě wobdźělenym spěwny wječork ze serbskimi młodostnymi – mjez nimi běchu mjez druhim Pětr Kmjeć, Syman Pawlik a Fabian Hejduška – runje tak kaž zarjadowanje z bywšim serbskim rozhłosownikom Benom Bělkom. Na serbsko-čěskich kemšach w Budislavskej cyrkwi Božeje lubosće zaspěwachu Serbja a Češa zhromadnje mjez druhim kěrluš „Miłosćiwa, zhladuj na nas“. K zakónčenju lětnjeho kursa dožiwichu wobdźělnicy bóle čěsku tradiciju – woheń ze samopraženymi kołbaskami.

Lětnja šula bě jedyn z wjerškow čěsko-serbskich poćahow, kotrež wot lěta 1990 traja. Lětsa wopokazachu čěscy přećeljo Serbow wulku organizacisku kmanosć. „Smy sej Łužicu do Čěskeje přiwjezli, klětu snano móžemy w našej zhromadnosći paralelnje tež Serbow w čěšćinje wuwučować“, praji předsyda SPL Lukáš Novosad k zakónčenju. Wšako přejachu sej wobdźělnicy kursa pokročowanje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND