Přećiwo wučbnym zastatkam poručenje

pjatk, 22. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

„Nachwatanski paket“ zmóžnja kubłanišćam spěchowanje a dopomoc

Drježdźany (SN/bn). „Nachwatanski paket“ rěka naprawa Zwjazka a zwjazkowych krajow, z kotrejž chcedźa we wobłuku akciskeho programa „Po koronje nachwatać“ negatiwnym wuskutkam pandemije na šulerki a šulerjow zadźěwać. Cyłkownje nałožuja za nju dwě miliardźe eurow. Za Saksku je dohromady něhdźe 48 milionow eurow k dispoziciji. Ćežišćo programa tworja wučbu wudospołnjace spěchowanske poskitki kaž tež dopomoc. „Kóžda šula w Sakskej ma za to wotpowědny budget, orientowacy so na ličbje šulerjow powšitkownokubłacych runje tak kaž powołanskich šulow. Poskitki wuhotuja předewšěm studentki a studenća wučerstwa kaž tež wučerjo na wuměnku. Nimo toho wupomhaja na přikład tež ludowe uniwersity, dopomocne instituty, wuwiwarjo wuknjenskich programow a samo sportowe towarstwa a dźiwadła. Zrěčenja z nimi zamołwjeja kubłanišća“, zdźěli sakske ministerstwo za kultus (SMK). Zaměr naprawy je, „sćěhi pandemije złahodnić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND