Spěchowanja zaměrnje wužiwaja

srjeda, 11. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowska gmejna chce pjenježne srědki z konjunkturneho paketa „Mosty do přichoda“ za Wulkoždźarowsku zakładnu šulu „Při Hórnikečanskim jězorje“ wužiwać. To je gmejnska rada wčera jednohłósnje wobzamknyła.

Łaz (AK/SN). Cyłkownje 112 000 eurow změje gmejna Łaz z „budgeta Zwjazk“ k dispoziciji. Přiražka wučinja 43 procentow spěchowanja. Tamne 57 procentow kóštow, to je 149 000 eurow, přewo­zmje komuna jako swójski podźěl. Tak nałoža cyłkownje 262 000 eurow za energetiske saněrowanje šulskeje sportownje we Wulkich Ždźarach. Inwesticija bě poprawom hakle za lěto 2020 předwidźana. „Dźakowano konjunkturnemu programej pak móžemy projekt hižo klětu zwoprawdźić“, rozłoži komornica Mandy Liepert. Ponowić chcedźa wokna a durje kaž tež třěchu sportoweje hale. Energetisce saněrowana budźe fasadaa. Dotal bě gmejna spytała spěchowanje z progra­ma za šulsku in­frastrukturu dóstać. Tam pak by jeno 40 procentow dóstała. „Z aktu­alnymi 43 procentami z konjunktur­neho paketa dóstanjemy wjace, hač smy z fachoweho spěchowanja wočakować móhli“, Liepert podšmórny.

Z „budgeta Sakska“ dóstanje Łazowska gmejna 332 000 eurow, štož wotpowěduje spěchowanju 75 procentow. Srědki chce hišće lětsa za nastroje do šulskeje kuchnje a za škit pře słónco nałožić. Za klětu planuja dale nutřkowny wutwar awle a wjacezaměroweje rumnosće w kubłanišću. „Za financowanje trěbneho swójskeho podźěla móže gmejna srědki klučowych připokazankow kaž tež wot klětušeho přizwolenu inwesticisku pawšalu wužiwać“, wuswětla komorniča wčera Łazowskim gmejnskim radźićelam. Tež tule móže komuna dźakowano konjunkturnemu paketej III widźomnje lěpšiny wužiwać, hač by předewzaća z fachoweho spěchowanja za šulsku infrastrukturu zwoprawdźiła.

Gmejna nadźija so nětko spěšneje dowol­nosće za zapodate twarske předewzaća na Wulkoždźarowskej zakładnej šuli. Wšako dyrbja naprawy z „bu­dgeta Zwjazk“ najpozdźišo hač do kónca lěta 2018 wotzamknjene być. Projekty z „budgeta Sakska“ maja porno tomu hač do lěta 2020 zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND