Hosćencarjo přilubjeja pomoc

srjeda, 24. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zo njebychu pućowarjo w Delanach hłódni a lačni byli

Róžant (JK/SN). Na swoje zetkanje k dalšemu postupowanju při zwoprawdźenju pućowanskich šćežkow na gmejnskim teritoriju běchu sej čłonojo dźěłoweje skupiny gmejny Ralbicy-Róžant njedawno tež hosćencarjow a poskićerjow posłužbow přeprosyli. Wot nich chcychu wědźeć, kak daloko abo hač su scyła zwólniwi sobu skutkować nastupajo wulke wužadanje, gmejnu turistam a hosćom atraktiwnišu sčinić. W prěnim rjedźe dźe wo to, podłu móžnych pućowanskich šćežkow poskićeć zastaranje z jědźu a napojemi kaž tež pućowacym zmóžnić, zo sej přestawku popřeja.

Hosćencarjo z Ralbic, Nowoslic, Šunowa a Róžanta su zwólniwi a zahorjeni wo wotmysle, być dźěl noweho koncepta. Hižo nětko někotři z nich po potrjebje zastaranje hosći poskićeja. Tak praji Ralbičanski korčmar Pawoł Šołta: „Pola nas njeje hišće nichtó hłódny wostał. Je-li nam znate, zo chcedźa hosćo tule pozastać, so wo to postaramy, zo so tež nasyća.“ Podobnje wuprajištaj so Nowosličan Ludwig Dinar a Šunowski hosćencar Tomaš­ Wowčerk.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND