Termin za sportownju dodźerža

pjatk, 30. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nimale wšědnje móžeš we Worklecach dožiwić, kak tamniša sportowa hala swoje wobličo měnja. Jeje wobšěrne saněrowanje­ je tuchwilu najwjetša inwesticija­ w gmejnje.

Worklecy (aha/SN). Ćežišćo wčerawšeho posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady bě tuchwilny staw dospołneho wobnowjenja­ a přetwara sportoweje hale a přepodaće trěbnych dalšich nadawkow. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) hódnoćeše dotal zdokonjane nadawki a pokaza na to, zo bě spočatnje trěbna demontaža wšeho stareho lětsa w juliju wosebite wužadanje. Při přepodaću dalšich nadawkow bě trjeba financnu kalkulaciju dodźeržeć. Cyłkownje předwidźana suma 1,059 milionow eurow so z 511 000 eurami spěchuje. Zo by gmejna swój podźěl­ z 538 000 eurami zaručiła, bě kredit 180 000 eurow trěbny.

Wčera su nětko jednohłósnje wobzamknyli štyri dalše nadawki přepodać. Tak budźe Budyska firma Sonnek za 29 700 eurow kachlicy kłasć. Molerske dźěła we wobjimje 23 600 eurow wukonjeć budźe Ralbičanske molerske předewzaće Korch. Nadawk kładźenja špundowanja přepodachu zawodej Siegberta Kriege z Wóslinka. Specielnu sportowu sćěnu zatwarić ma firma ­Mokri z Wusterhausena, kotraž je na tajke nadawki specializowana.

Na městnje wobhonichu so radźićeljo po posedźenju wo tuchwilnym stawje wukonjanych dźěłow. Mjeztym su tam nowe wokna zatwarjene, kanale za wšě medije do betonowych fundamentow zapołožene a ćopłotny škit zaručeny. Na sewjernej­ stronje stej skład za sportowe nastroje a gymnastiska rumnosć přitwarjenej. Čłonojo gmejnskeje rady móžachu so tak wo tym přeswědčić, kak su fachowcy tež njepředwidźane ćeže derje zmištrowali. Po słowach Worklečanskeho wjesnjanosty Franca Bruska (CDU) pak je trjeba próstwu stajić, zo so přizwolenski termin za wužiwanje spěchowanskich srědkow podlěši. Přiwšěm drje budu planowany termin dotwara sportownje klětu w měrcu dodźeržeć móc.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND