Žane skóržby wjelkow dla?

wutora, 11. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kontaktny běrow ma torhanje skoćatow za sezonalny muster

Rěčica (SN/mwe). Tuchwilu wobkedźbowany přirost torhanja skoćatow w pózdnim lěću a nazymu wotpowěduje typiskemu sezonalnemu mustrej. To měni Rěčičanski kontaktny běrow „Wjelči region Łužica“. „To je w Němskej runje tak znate kaž w dalšich europskich wjelčich kónčinach. Tuž dóńdźe zwjetša w tym času k najwjace torhanjam, štož zwisuje pozdaću ze zwyšenej potrjebu žratwy nimale hižo wurosćenych wjelčich šćenjow“, zdźěla běrow w nowinskej zdźělence. Zdobom wobkrući wón, zo su pla­howarjo skotu w teritoriju Róžeńčanskeho wjelčeho stadła zašły tydźeń tři nadpady wjelkow na stadła wowcow přizjewili. „Sornjeća, jelenjowe ćelata a prosata dźiwich swini su mjeztym k spěšnje reagowacej dźiwinje wurostli a njedadźa so hižo tak lochko hrabnyć“, ma běrow za dalšu přičinu wjelčich nadpadow tež w Hornjej Łužicy. Skóržby a protesty poslednich nad­padow wjelkow dla w Konjecach a pola Ralbic do Rěči­čanskeho kontaktneho běrowa dóšli njejsu, rěka wottam na naprašowanje Serbskich Nowin.

„Dotal so hišće nichtó – hajnicy a tež nic plahowarjo skotu – nastupajo nowinske wozjewjenje a poslednich nadpadow dla pola nas přizjewił njeje“, tak Vanessa Ludwig, projektowa wjednica běrowa.

Wažne je, tak dale rěka, zo so wobydlerjo, kiž so swojich skoćatow we wjelčej kónčinje dla starosća, wo tym informuja, zo su skutkowne a dosć wobšěrne naprawy trěbne. Z tym měło so škodam wjelkow dla po móžnosći zadźěwać. Eksperća w Rěčicach měnja, zo móža poručene škitne naprawy drje škody efektiwnje pomjeńšić, stoprocentny škit pak njeskićeja. Po jich měnjenju je to „prawdźepo­dobny kompromis mjez skutkownosću a přidatnym nałožowanjom pjenjez.“ Poćahujo so na Róžeńčanske stadło měli po měnjenju kontaktneho běrowa zrozumić, zo je tam w minjenych lětach wospjet k nadpadam na wowcy dóšło. Na spočatku běchu wjelki přewažnje nješkitane abo nic dosć škitane skoćata zakusali. Pozdźišo dóńdźe pak dale a časćišo k nadpadam na wowcy, kotrež běchu po minimalnych předpisach škitane. „Hdyž móža wjelki wospjet skoćata, kotrež njejsu dosć škitane morić, woni nawuknu, zo móža je wo wjele jednorišo k popadnyć hač přirodnu rubiznu kaž sorny, jelenje a dźiwje swinje.“ Dale rěka, zo móže we wuslědku tohole wuknjenskeho procesa k tomu dóńć, zo spytaja wjelki zaměrnje wowcy we wobhrodźenju morić. Tuž je wažne, zo so po móžnosći wšitke wowcy a kozy we wjelčim teritoriju dosć derje škitaja. „Z hižo potrjechenymi plahowarjemi je wjelči management w rozmołwje, zo by tajke a podobne naprawy po móžnosći optiměrował.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND